Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 11 av 17 artikler om Ansettelse

    Denne artikkelen er del 12 av 29 artikler om Lønns- og belønningssystem

Arbeidslønn er godtgjørelse for arbeid, herunder indirekte ytelser (f.eks. arbeidsgiveravgift og feriepenger).


Hva er lønn?

I daglig språkbruk brukes begrepet lønn om:

godtgjørelsen (inntekt) en arbeidstaker (lønnsmottaker) får av en arbeidsgiver for utført arbeid.

Normalt gis denne godtgjørelsen i form av penger. Hvor stor denne lønnen skal være og hvilke prinsipper vi skal legge til grunn for lønnssystemet er det imidlertid stor uenighet om.

Rettferdighetsteorien sier at belønningen til den enkelte må være rettferdig, noe de fleste i enhver virksomhet er enig i. Hva som legges i begrepet rettferdig byr på tvetydige tolkninger og påvirkes av oppdragelse, erfaringer, innstillinger og forventninger. Disse elementene fører lett til konflikter og det er derfor viktig å komme til en overensstemmelse når det gjelder objektive kriterier.

Forventningteorien sier at det bør være samsvar mellom forventet og opplevd belønning av prestasjonen eller resultatet man har oppnådd. Heller ikke her er det mange som synes å være uenig. Problemet i denne sammenheng er bare at folk er så forskjellig at det ikke finnes noe fasitsvar som forteller hvilke forventninger en ansatt har til prestasjonen eller resultatene de genererer, selv om dette kan kartlegges gjennom samtaler mellom lederen og medarbeideren.

Bruttolønn og nettolønn

Lønnen er i Norge og i de fleste andre land grunnlag for beregning av en inntektsskatt. I Norge er arbeidsgiverne i tillegg pliktig til å trekke pensjonsinnskudd fra arbeidstakerens bruttolønn. Med bruttolønn menes arbeidstakerens totale lønn, inkludert alle frynsegoder og andre økonomiske ytelser fra arbeidsgiveren.

Skatten og pensjonsinnskuddet er arbeidsgiveren pliktig å innbetale på vegne av arbeidstakeren. Deretter skal nettolønnen, det vil si bruttolønn fratrukket skatt og pensjonsinnskudd, utbetales til arbeidstakeren (lønnsmottakeren).

   Bruttolønn
– Skatt til myndighetene
– Pensjonsinnskudd

= Nettolønn

Det er vanlig å utbetale lønnen en gang i måneden på en fast dato. Nettolønnen utbetales normalt til arbeidstakerens lønnskonto (bankkonto).

Lønnsforskjeller

Årsaken til at vi ofte finner store lønnsforskjeller i næringslivet kan i følge Milkovich (1994) skyldes fem ulikheter mellom arbeidet som ligger bak belønningen. Disse fem forskjellene er:

 1. Ulikheter i arbeidsdesign: Stillingstittel, arbeidsoppgaver og ansvar
 2. Ulikheter i arbeidsgiver: Fag og utdannelse avgjør arbeidsgiver som igjen avgjør lønn
 3. Ulikheter i marked: Lønnsnivå varierer fra marked til marked
 4. Ulikheter i land: Lønnsnivå varierer fra land til land
 5. Ulikheter i organisasjon: Hvilken industri selskapet er i, samt lokaliseringen

Lønnsformer

Lønnsytelser kan deles inn i følgende hovedgrupper:

 • Lønn knyttet til prestasjoner og resultat: Lønn for arbeidet tid, arbeidsprestasjoner (akkordlønn), arbeidsresultat (provisjon) og enkeltprestasjon.
 • Lønn basert etter tidsbruk: Lønnen fastsettes etter hvor mye tid arbeideren har lagt ned i virksomheten i en periode. De vanligste lønnsformene er her timelønn, fastlønn og tarifflønn.
 • Lønn som ikke er knyttet til konkret arbeid: Lønn under sykdom, ferie, permisjon og/eller utdanning, samt etterlønn eller pensjon ved invaliditet eller oppnådd aldersgrense.

Modellen under viser noe av det store mangfold av belønningssystemer som finnes, og som jeg vil komme nærmere inn på i de påfølgende artiklene.

belønningssystemer

Resultatbasert lønn

Arbeidstakeren får betalt etter hvilke resultater de oppnår for arbeidsgiveren. De vanligste formene for resultatlønn er:

 • Akkord – arbeidstakeren for betalt en fast pris per produsert enhet eller utført tjeneste
 • Provisjon – arbeidstakeren får betalt etter hvor mye de selger (salgsresultatene)
 • Bonus – arbeidstakeren får utbetalt en bonus etter resultatene som oppnås

Naturalytelser

Naturalytelser er goder som arbeidstaker nyter fordel av i arbeidsforholdet, men som ikke utbetales i penger. Det kan for eksemel være fri bil, fri telefon eller andre varer og tjenester. Slike fordeler i arbeidsforholdet er skattepliktig etter nærmere regler. Naturalytelsene gis normalt i tillegg til ordinær lønn.

Reallønn

Ved reallønn forstås den mengde varer som kan kjøpes for pengelønnen. Reallønnen er avhengig av pengelønnens størrelse og levekostnadene. I perioder med sterkt svingende prisnivå har det vært gjort avtaler mellom organisasjonene i arbeidslivet om regulering av pengelønnen etter fallet eller stigningen i levekostnadene, for å holde reallønnen stabil (indeksregulerte lønninger). Slik regulering har i Norge ikke funnet sted siden 1970-årene.

Minstelønn

Minstelønn er en fastsatt nedre lønnsgrense som avtales eller bestemmes. Minstelønn kan lovfestes, og gjelder da for alle arbeidere i et land, eller den kan være avtalt i en tariffavtale mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, såkalt tariffavtalt minstelønn.

Både lovfestet og tariffavtalt minstelønn kan gjelde for bare deler av arbeidslivet; spesielle bransjer eller regioner.

Det er ikke lovfestet minstelønn i Norge. For en arbeidstaker betyr dette at dersom han eller hun ikke er medlem av noen arbeidstakerorganisasjon er det ingen regler som regulerer lønnsnivået. For å unngå sosial dumping har Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) foreslått en lovfestet minstelønn i Norge.

Lønnsregulering

Tidligere lot man arbeidslønnen regulere seg selv i samsvar med markedsforholdene, uten samfunnsmessig inngripen. Siden begynnelsen av 1900-tallet har overenskomster eller tariffavtaler mellom arbeidslivets organisasjoner spilt en viktigere rolle. Også staten har i enkelte land grepet inn og ved lov fastsatt en bestemt minstelønn for et bestemt arbeid. I Norge ble det vedtatt midlertidige minstelønnslover i mellomkrigstiden, i dag finnes det ingen slik lovgivning.

Avtaleformer

I hele offentlig sektor og i store deler av privat sektor er arbeidslønnen regulert gjennom tariffavtaler. Det kan skilles mellom normallønnsavtaler, som regulerer lønnsfastsettelsen nasjonalt og på en uttømmende måte. Minstelønnsavtaler fastsetter det minimum som skal betales en kategori arbeidstakere eller arbeid. Ut over dette kan det gis lokale og individuelle tillegg basert på kriterier i avtalen. Det finnes også tariffavtaler uten lønnssatser. Disse er begrenset til å regulere prosedyren for hvordan arbeidslønnen skal fastsettes ved den enkelte virksomhet.

Huskeregler for arbeidsgivere

Som arbeidsgiver er det en del ting som er viktig å huske på i forbindelse med lønnskjøring og lønnsutbetaling.

 • Ansatte skal levere skattekort til arbeidsgiver før utbetaling av lønn.
 • Arbeidsgiver skal opprette en personlig konto i regnskapet for hver lønnstaker.
 • Arbeidsgiver skal videre opprette skattetrekkonto i bank, og foreta skattetrekk i den ansattes lønn.
 • Lønnskvittering for foretatt skattetrekk leveres lønnstaker ved hver lønnsutbetaling.
 • Arbeidsgiver skal utarbeide og sende inn A-meldingen til myndighetene.
 • Lønnsoppgaven skal leveres senest 20. januar året etter inntektsåret.

Kilder:

 • http://snl.no/arbeidslønn
 • http://no.wikipedia.org/wiki/Lønn_(Økonomi)
Du leser nå artikkelserien: Ansettelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Arbeidstid og overtidTaushetsplikt >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ansettelse
 • Arbeidsavtale
 • Eksempel på Arbeidsavtale
 • Stillingsinstruks ( stillingsbeskrivelse )
 • Eksempel på stillingsinstruks
 • Arbeidsreglement
 • Personalhåndbok
 • Prøvetid
 • Fast og midlertidig ansettelse
 • Arbeidstid og overtid
 • Lønn og lønnsystemer
 • Taushetsplikt
 • Konkurranseklausul
 • Ferie og feriepenger
 • Aa-registeret
 • Arbeid i utlandet ( utenlandsstasjonering )
 • Oppsigelsestid
 • Du leser nå artikkelserien: Lønns- og belønningssystem

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << NaturalytelserBelønningssystemets formål >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Belønning og belønningssystemet
 • Principal–agent-teori
 • Incentiv og incitamenter
 • Tvang og negative tilbakemeldinger som incitament
 • Normative incitamenter (internaliserte- og sosiale incitamenter)
 • Inherente incitamenter
 • Sosiale incitamenter
 • Karrieremuligheter innenfor selskapet
 • Konkurranser som motivasjonskilde
 • Materielle incitamenter
 • Naturalytelser
 • Lønn og lønnsystemer
 • Belønningssystemets formål
 • Grunnprinsipper for belønning
 • Ordinær lønn/grunnlønn
 • Tidslønn (Timeslønn, månedslønn og årslønn)
 • Resultatbasert belønning
 • Akkordlønn
 • Provisjonslønn
 • Bonus og bonuslønn
 • Prestasjonsbasert belønning
 • Målekriterier for prestasjons- og resultatmålinger
 • Tariffavtale, tariffoppgjør og lønnsoppgjør
 • Ferie og feriepenger
 • Sykdom, sykepenger og permisjon
 • Arbeidsgiveravgift
 • Beregning av sosiale kostnader
 • Skatt og skattetrekk
 • Forskuddstrekk, påleggstrekk og utleggstrekk