Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 16 av 34 artikler om Finansiering

    Denne artikkelen er del 8 av 10 artikler om Inntekt og lønnsomhet

    Denne artikkelen er del 2 av 14 artikler om Investeringanalyse

    Denne artikkelen er del 3 av 8 artikler om Regnskapsanalyse

Kontantstrøm, eller cash flow som det heter på engelsk, er et regnskaps uttrykk som viser bevegelsen av kontanter i form av kostnader og inntekter i virksomheten i løpet av en regnskapsperiode. Kontantstrømmålinger kan benyttes til å bestemme avkastningen på og verdien av et prosjekt, et selskap eller til å avgjøre virksomhetens likviditetsposisjon og som et alternativt mål på selskapets lønnsomhet.

Kontantstrømmen viser selskapets tilgang på likvider (kontanter) i løpet av perioden. At denne kontantstrømmen beregnes for kommende periode er viktig for å få en varsel om en eventuell likviditetskriser i virksomheten. Kontantstrømmen kan, sammen med tilgang på lånte midler, brukes til investeringer, utlån eller betaling av gjeld og betalingsforpliktelser.


Kontantstrømanalyse

En kontantstrømanalyse er en detaljert oversikt over selskapets inn- og utbetalinger i løpet av regnskapsperioden (normalt ett år), slik at leserne av regnskapet får informasjon om likviditetsendringer i selskapet og årsaken til dette.

Kontantstrømanalysen bygger normalt på selskapets regnskap, og da fortrinnsvis årsregnskapet som viser selskapets kostnader og inntekter i løpet av året. Analysens formål er å følge kapitalstrømmen for å se hvilken kapital selskapet har skaffet seg, og hvordan denne er benyttet.

Kontantstrømmen til totalkapitalen

EBITDA, en forkortelse for “earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, er det mest brukte estimatet på kontantstrømmen til totalkapitalen. Kallestad og Møller (2012:41) forklarer at følgende poster inngår i denne kontantstrømmodellen:

editda og kontantstrøm

For å beregne kontantstrømmene må man først velge hvor lenge den eksplisitte perioden skal vare. Etter den eksplisitte perioden er det vanlig å normalisere veksten, før man beregner terminalverdien.

Totalkapitalen kan så differensieres i tre deler:

 • Kontantstrøm fra drift
 • Kontantstrøm fra investeringer
 • Kontantstrøm fra finansiering

Norsk Regnskapsstandard har utviklet ulike standarder for hvordan disse tre kontantstrømmene skal beregnes og settes opp i en kontantstrøm analyse. Disse standardene er vist under.

Kontantstrømmer fra drift

Innbetaling fra salg av varer og tjenester
– Utbetaling for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk
– Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv.
+ Innbetaling av utbytte
+ Innbetaling av renter
– Utbetaling av renter
– Utbetaling av skatter og offentlige avgifter
+ Innbetaling ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
*) Utbetaling ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringer

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
– Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
+ Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre foretak
– Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
– Utbetaling ved kjøp av andre investeringer
+ Innbetaling ved salg av andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansiering

Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld
+ Innbetaling ved opptak av kortsiktig gjeld
– Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld
– Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
+/- Netto endring kassekreditten
+ Innbetaling av egenkapital
+ Mottatt konsernbidrag
– Utbetalt konsernbidrag
– Tilbakebetalinger av egenkapital
– Utbetaling av utbytte
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i kontanter (A+B+C)

+/- Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
= Beholdning av kontanter ved periodens slutt

Avstemming

+ Resultat før skattekostnad
– Periodens betalte skatt
+/- Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler
+ Ordinære avskrivninger
+ Nedskrivning av anleggsmidler
+/- Endring i varelager
+/- Endring i kundefordringer
+/- Endring i leverandørgjeld
+/- Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Maler:

Under finner du noen eksempler på oppsett av offentlige kontantstrømanalyser:

Under finner du maler du kan bruke for å sette opp en kontantstrømanalyse:

Kilder:

 • Kaldestad, Yngve og Bjarne Møller. 2012. Verdivurdering, teoretiske modeller og praktiske teknikker for å verdsette selskaper. Oslo: DnR Kompetanse AS.
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Finansiering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << LikviditetsanalyseFinansierings – og soliditetsanalyser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Kapital
 • Egenkapital
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Lån
 • Vurdering av lånesøknaden
 • Finans og finansiering
 • Investeringsavtale
 • Emisjon
 • Emisjonprosessen
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kapitalkilder: – Potensielle investorer
 • Familie, venner og bekjente som investor
 • Business Angels (forretningsengler)
 • Crowdfunding (folkefinansiering)
 • Offentlige støtteordninger
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelse til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontakt- og presentasjonsfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Inntekt og lønnsomhet

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << RentabilitetsanalyseROI | Return On Investment (avkastning på investering) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Hva er penger?
 • Inntekt
 • Næringsinntekt, salgsinntekt og omsetning
 • Grenseinntekt og differanseinntekt
 • Hvordan øke inntektene?
 • Lønnsomhet (overskudd / fortjeneste / profitt)
 • Rentabilitetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • ROI | Return On Investment (avkastning på investering)
 • Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)
 • Du leser nå artikkelserien: Investeringanalyse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InvesteringskalkyleNåverdi, neddiskonterer og effektiv rente >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Investeringskalkyle
 • Kontantstrømanalyse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)
 • Annuitetsmetoden
 • Tilbakebetalingsmetoden
 • Kapitalrasjonering
 • Avkastningskrav
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Økonomisk levetid
 • ROI | Return On Investment (avkastning på investering)
 • Du leser nå artikkelserien: Regnskapsanalyse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InvesteringskalkyleLikviditetsanalyse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Regnskapanalyse
 • Investeringskalkyle
 • Kontantstrømanalyse
 • Likviditetsanalyse
 • Rentabilitetsanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Risikoklassifisering og engasjementkontroll
 • Vekstanalyser