Domene og webhotell fra OnNet.no

matvaner

Etnografi er studier av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi. Betegnelsen brukes delvis overlappende med sosialantropologi.

Tidligere hørte også studiet av menneskets fysiske preg (f.eks. «raser») inn under etnografien. Dette studieområdet har senere skilt seg ut som et selvstendig fag, fysisk antropologi. I engelsktalende land brukes likevel ordet anthropology oftest om etnografien i sin alminnelighet (SNL).

Det er nå blitt vanlig å bruke betegnelsen etnografi om beskrivelser eller analytiske fremstillinger av bestemte folkegrupper, for eksempel en indianerstamme, mens den generelle, sammenlignende delen av faget betegnes som sosialantropologi eller kulturantropologi (SNL).

Ved å ta i bruk etnografisk design fokuserer vi som forskere på å beskrive og tolke kulturer, og da spesielt atferdsmønstret, språk og samhandling i sosiale systemer. Den vanligste datainnsamlingsmetoden er deltakende observasjoner over lengre tid.

Med en etnografisk analyse skal en forsker beskrive og se etter hva en kultur, et sosialt system eller en gruppe mennesker gjør, hva de sier eller produserer. Det legges vekt på forskerens egne fortolkninger, og denne er opptatt av helheten.

To ulike målsettinger:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss