Lightspeed webhotell

Hva er et prosjekt?

Et prosjekt er en arbeidsform hvor en temporær organisasjon blir opprettet for å utføre en avgrenset oppgave. I følge SSB kan begrepet prosjekt defineres som:

«en engangsoppgave som skiller seg klart fra løpende eller rutinemessige oppgaver, hvor oppgaven har et klart mål og hvor det er nødvendig med koordinert innsats fra mer enn en person, og hvor målet skal nås innenfor en bestemt tids- og kostnadsramme.»

En annen definisjon er definisjonen til PMI (2004). Deres definerer et prosjekt slik:

«Et prosjekt er en midlertidig innsats gjennomført for å skape et unikt produkt, tjeneste eller resultat»

Prosjekt varierer i både størrelse og kompleksitet, fra daglige små oppgaver som dugnadsoppgaver til store prosjekter. Selv om disse prosjektene varierer i grad av kompleksitet, størrelse og ressursforbruk, vil de i stor grad bygge på de samme prinsipper og metoder for gjennomføring.

Et prosjekt starter ved at vi har en oppgave som ønskes løst. Denne oppgaven er ulik andre oppgaver slik at den blir skilt ut som en egen enhet og fordrer spesiell oppmerksomhet og styring.

For å gjennomføre denne oppgaven blir det opprettet en midlertidig prosjektorganisasjon og en prosjektledelse. Den består av medarbeidere som dekker nødvendig erfaring og kompetanse for gjennomføring.

Når personell er valgt ut vil organisasjonsstrukturen bestemmes ut i fra hva som passer prosjektet best og hva som utnytter de menneskelige ressursene best. Prosjektet vil deretter ledes ut i fra en systematisk og rasjonell metodikk, med mål å fullføre oppgaven så effektivt og problemfritt som mulig. Dette skal skje innenfor fastsatte tids- og kostnadsrammer, krav til ytelse og kvalitet. For å overholde disse kravene, opprettes det et styringsapparat for prosjektet. Dette apparatet skal styre, kontrollere, koordinere og integrere prosjektarbeidet slik at det definerte målet blir nådd. Ved avsluttet prosjekt vil den midlertidige prosjektorganisasjonen opphøre (Rolstadås, 2006).

Noen klassiske kjennetegn ved et prosjekt er:

 • En midlertidig organisasjon: Et prosjekt etableres for å løse et definert problem innen en definert tid med definerte ressurser. Når målet er nådd oppløses prosjektorganisasjonen. Et prosjekt er noe som kommer i tillegg til de vanlige oppgavene.
 • Et definert mål: Prosjektet starter med et klart mål som forteller hva som skal gjøres, når det skal gjøres, hva resultatet av prosjektarbeidet skal være, når prosjektet skal være ferdig og hvilke ressurser som er tilgjengelige.
 • Begynnelse og slutt: Prosjektet er ferdig når en har nådd målet for det som skal gjøres, i motsetning til daglig arbeid som repeteres over tid.
 • Eksperters involvering: Prosjekter krever innsats fra flere fagområder og funksjoner.
 • Unikhet: Alle prosjekter har en viss grad av unikhet og krever derfor en viss grad av innovasjon.
 • Spesifikke krav: Et prosjekt har krav til tid, kostnad og kvalitet som krever at
  prosjektorganisasjonen har et fokus på kundens ønsker
 • Tidsbegrenset og kostnadstyrt: Et prosjekt settes for å løse et problem innenfor en bestemt tidsperiode med bruk av definerte kostnadsrammer.

Fordeler ved prosjekt som arbeidsform

De største fordeler med prosjekt som arbeidsform er:

 • fokusering på felles, klart spesifiserte mål, uten innblanding fra andre eller andre som prøver å stjele tiden.
 • arbeid med en oppgave/ ett oppdrag
 • gitte tids- og kostnadsrammer
 • utvikling av egen prosjektkultur
 • flere hoder tenker bedre enn ett
 • problemstillingen får en tverrfaglig belysning. Noe som gjør at vi ser flere muligheter og farer, og resulterer normalt i en bedre løsning enn om vi overlot oppgaven til en spesialist.
 • bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser
 • Stor fleksibilitet

Prosjektmetoden kan misbrukes når den blir brukt for å legitimere løsning av problemer som organisasjonen kan løse på vanlig måte. Generelt bør man ikke benytte seg av prosjekter for løsning av problemstillinger det er vanskelig å måle, det som kan bli løst gjennom rutiner og vanlige arbeidsoppgaver eller når ressurskravene for å sette i gang et prosjekt er usikre.

Prosjekttyper

Det finnes mange ulike typer prosjekt. F.eks. kan vi skille mellom:

 • PSO: Et prosjekt som ikke bare skal utvikle virksomheten som system, men også den enkelte medarbeideren og selve organisasjonen.
 • Produktutvikling: Prosjekter som opprettes for å komme frem til nye produkter virksomheten kan selge.
 • Systemutvikling: Prosjekter som har som formål å utvikle et system.
 • Organisasjonsutvikling: Prosjekter som har som formål å rekonfigurere organisasjonen om helhet.
 • Planlegging/utredningsoppgaver: Forprosjekter
 • Tekniske anleggsoppgaver: Prosjekter som skal løse tekniske oppgaver knyttet til å bygge noe.
 • Arrangementer: Prosjekter som skal planlegge og gjennomføre arrangementer.
 • Forskningsoppgaver: Prosjekter som skal løse en forskningsoppgave
 • Produktivitetsprosjekter: Prosjekter som skal forbedre produktiviteten
 • Markedsføringsprosjekter: Prosjekter som skal markedsføre noe eller løse en markedsføringsoppgave.

Hva er prosjektarbeid?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg