Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 12 av 17 artikler om Ansettelse

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter
two men facing each other while shake hands and smiling
Photo by Sebastian Herrmann

Taushetsplikt er en plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger. Taushetsplikt kan følge av lov, instruks eller avtale. De lovbestemte reglene om taushetsplikt finnes i straffeloven av 22. mai 1902, forvaltningsloven av 10. feb. 1967 og i lovgivningen om enkelte yrker.

Arbeidsgiver kan som en del av sin styringsrett pålegge de ansatte taushetsplikt om forhold de blir kjent med i arbeidet. Ønsker virksomheten dette må taushetsplikten tas inn som et eget punkt i Arbeidsavtalen. Gjøres ikke dette kan virksomheten ikke senere pålegge taushetsplikt uten medarbeiderens samtykke.

Dersom en bryter slik taushetsplikt, kan det få arbeidsrettslige følger. Brudd på taushetsplikten kan for eksempel føre til avskjedigelse (Wikipedia).

Yrkesgrupper med lovpålagt taushetsplikt

I Norge er enkelte yrkesgrupper pålagt taushetsplikt gjennom lovgivningen. Godkjent helsepersonell har taushetsplikt i medhold av sine profesjonslover, yrkesmessig taushetsplikt. Alle som arbeider innen offentlig forvaltning, har taushetsplikt med hjemmel i forvaltningsloven, forvaltningsmessig taushetsplikt. Personell som arbeider i helseforvaltningen, har i tillegg taushetsplikt som følger av spesielle forvaltningslover som regulerer denne delen av forvaltningen, f.eks. kommunehelsetjenesteloven § 6-6 og sykehusloven § 16. I den grad flere bestemmelser gjelder samtidig, går profesjonslovene foran de øvrige, og de spesielle forvaltningslovene foran forvaltningsloven (SNL).

Andre yrkesgrupper som har lovpålagt taushetsplikt er advokater, prester, politi, offentlig ansatte som behandler fortrolig informasjon og personer i forsvaret (sikkerhetsloven og beskyttelsesinstruksen).

Taushetsplikt i alminnelig forvaltningsrett

Forvaltningsloven §§ 13 flg. i Norge pålegger alle «som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan» taushetsplikt om visse opplysninger de får kjennskap til i arbeidet. Reglene får anvendelse på offentlige tjenestemenn, innehavere av offentlige verv, personer som ellers engasjeres av et forvaltningsorgan (slik som ansatte i innleide firmaer, konsulenter osv) og personer som er engasjert av et privat rettssubjekt som utøver myndighet til å treffe enkeltvedtak og utferdige forskrifter. Taushetsplikten gjelder andres personlige forhold og forretnings- og driftshemmeligheter. Taushetsplikten gjelder livet ut for den som er underlagt taushetsplikt, også etter at den som er beskyttet av taushetsplikten er død (Wikipedia).

Brudd på forvaltningsrettens regler om taushetsplikt kan straffeforfølges etter Almindelig borgerlig Straffelov § 121. Brudd på lov- eller instruksfestet taushetsplikt som betegnes som enten «forsettlig» eller «grovt uaktsomt» kan straffes med bøter eller fengsel opp til seks måneder. Er bruddet gjort i den hensikt å «tilvende seg eller andre en uberettiget vinning» kan det gis opp til tre år fengsel. Strafferegelen gjelder kun taushetsplikt som gjelder for «tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ» (Wikipedia).

Lovfestet opplysningsplikt

I tilfeller hvor bestemmelsen om opplysningsplikt ikke regulerer forholdet til taushetsplikt, er det alminnelig antatt at lovbestemt taushetsplikt går foran opplysningsplikten. Straffelovens paragraf 139 pålegger den taushetspliktige å bryte tausheten i visse situasjoner. Hvis en persons liv eller helse er i fare eller en person er til fare for andres liv eller helse da har du rett til å bryte taushetsplikten for å hindre skade (Wikipedia).

Bortfall av taushetsplikt

Det følger av forvaltningsloven § 13c at taushetsplikten som utgangspunkt gjelder i 60 år. I en del tilfeller gjelder det andre regler om bortfall av taushetsplikten, se forvaltningslovforskriften §§ 10-11. Adgangen til innsyn i offentlige arkiver er sperret for opplysninger som er omfattet av taushetsplikt (Wikipedia).

Kilde:

 • https://no.wikipedia.org/wiki/Taushetsplikt
 • https://sml.snl.no/taushetsplikt
Du leser nå artikkelserien: Ansettelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Lønn og lønnsystemerKonkurranseklausul >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ansettelse
 • Arbeidsavtale
 • Eksempel på Arbeidsavtale
 • Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse)
 • Eksempel på stillingsinstruks
 • Arbeidsreglement
 • Personalhåndbok
 • Prøvetid
 • Fast og midlertidig ansettelse
 • Arbeidstid og overtid
 • Lønn og lønnsystemer
 • Taushetsplikt
 • Konkurranseklausul
 • Ferie og feriepenger
 • Aa-registeret
 • Arbeid i utlandet ( utenlandsstasjonering )
 • Oppsigelsestid
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.