Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 11 av 16 artikler om Kalkulasjon

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

En variant av de kostnadsbaserte prismodellene er Target Return Prising, eller målretur prising på norsk. Denne metoden blir også kalt ROI (Return on Investment Pricing) og er egentlig en type kostpluss prising.

Denne metoden går ut på at vi først bestemmer oss for hvor stor avkastning vi ønsker  tilbake på investert kapital eller av omsetningen. F.eks. kan vi ønsket å få en 15 % avkastning på vår investering pr enhet. I denne prismodellen blir kostnadene og avkastningskravet, justert for nåverdien, utgangspunktet for prisbeslutningen. Prismetoden benyttes nesten utelukkende av markedsledere og monopolister.

La oss si at man invester 100 millioner kroner for å produsere og markedsføre produkt A, og vi anslår at dagens etterspørsel etter produkt A, er 2 millioner enheter per år. Fra foreløpige produksjonsdata vet vi at vår gjennomsnittlige totale kostnad er på Kr. 50 per enhet på dette nivået. Totale årlige kostnader vil være Kr. 100 millioner (2 millioner enheter med en enhetskostnad på Kr. 50). Deretter bestemmer vi oss for at vi ønsker en avkastning på 20%. Dvs. Kr. 20 millioner (20% av en investering på Kr. 100 millioner). Resultatmargin må være Kr. 10 per enhet (Kr. ​​20 millioner avkastning fordelt på 2 millioner enheter). Prisen må dermed settes til Kr. 60 per enhet (Kr. ​​50 i kostnader, pluss Kr. 10 i fortjenestemargin). Lignende beregninger vil bestemme pris basert på avkastningstakten til salgsinntektene.

En uvanlig konsekvens av denne prismodellen er at for å holde avkastningskravet konstant, må vi kontinuerlig endre prisene etter hvert som etterspørselsnivået endres.

En av de største utfordringene med å bruke denne prismetoden er at en investor må velge både en avkastning som er rimelig å oppnå, samt en tidsperiode der avkastningskravet kan nås. Å velge en høy avkastning og en kort periode betyr at satsingen må være mye mer lønnsom på kort sikt enn om investoren forventer en lavere avkastning i samme periode, eller den samme avkastningen over en lengre periode.

Målretur kan også brukes til å projisere hvilken pris et selskap må sette på produktsalget for å generere et ønsket overskudd. Denne modellen antar at selskapet vil være i stand til å oppnå det anslåtte salgsvolumet for å nå målavkastningen. Hvis det faktiske salget reduseres i forhold til estimatet, må prisfastsettelsen justeres for å nå målet.

Du leser nå artikkelserien: Kalkulasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)Kalkulasjon i handelsbedrifter >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Priskalkulasjon : Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Selvkost og selvkostmetoden
 • Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet
 • Ekvivalenskalkulasjon
 • Bidragsmetoden
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)
 • Target Return Prising (Målretur prising)
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter
 • Kalkulasjon i servicebedrifter
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-kalkulasjon)
 • Tidsdreven aktivitetsbasert kalkulasjon (TDABC)
 • Etikkorientert prissetting