Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 35 av 39 artikler om Ledelsestiler

    Denne artikkelen er del 1 av 25 artikler om Symbolsk ledelse

Symbolsk ledelse er:

En fellesbetegnelse av alle ledelseteorier som tar sikte på å styre atferden i en organisasjon gjennom målrettet bruk av organisasjonskulturen, virksomhetens verdigrunnlaget, artifaktene og symbolene som inngår i kulturen.

Den symbolske lederen bygger på ledelseteoriene til den symbolske rammen i Bolman & Deal sin ledelseteori om å velge korrekt fortolkningsramme etter situasjon.

En fortolkningsramme som baserer seg på:

visjoner, symbolikk, karisma, fantasi, kreativitet, evne til å inspirere og oppmuntre sine medarbeidere.

eventyrHer ses organisasjonen på som et teater, hvor alle ansatte spiller ulike roller i et skuespill.

Den symbolske lederen sin oppgave er å spille sin rolle riktig og fremstå som en symbolsk skikkelse. Gjennom disse egenskapene skal lederen få med seg sine medarbeidere.

Den symbolske lederen kan best sammenlignes med en «profet», og rammen gir lederskap bildet en fjerde dimensjon. Her beveger vi oss inn i en eventyrlig verden basert på mytologi, symbolikk og metaforbruk.

Den symbolske lederen kjennetegnes av følgende påstander:

 • Lederens sterkeste egenskap er anlegg for drama
 • Den beste måten å beskrive lederen på er som inspirerende leder
 • Det som har gitt lederen min mest suksess er evnen til å inspirere og oppmuntre andre
 • Det folk legger merke til ved lederen min er karisma
 • Lederens viktigste lederskapstrekk er fantasi og kreativitet
 • Lederen blir best beskrevet som en visjonær

Når kan man bruke symbolsk ledelse?

Denne fortolkningsrammen er først og fremst aktuell å bruke når fornuft, analyse og politiske virkemidler ikke strekker til eller fører frem. Ved å bruke symboler i form av myter, historier, ritualer og seremonier av ulike slag forsøker den symbolske lederen å skape orden, mening og forutsigbarhet ut av kaos og forvirring.

Symbolene lederen bruker symboler for å bygge en bro mellom bedriftens fortid, nåtid og fremtid.  Ved hjelp av symbolbruk prøver den symbolske lederen å skape grobunn for en god organisasjonskultur, hvor alle ansatte stolt kan identifisere seg med bedriftens visjoner for fremtiden. Det overordnede målet for den symbolske lederen er å prøve å forene de ulike kreftene og verdiene som finnes i organisasjonen til en helhetlig enhet/kraft, hvor alle trekker «lasset» sammen i mot organisasjonens overordnede mål.


Hva går symbolsk ledelse ut på?

Ingenting gir en person en så sterk ledesnor som en visjon, et mål og en strategi å arbeide etter – en sannhet som har vært forkynt i årtusener. De bedriftslederne som formulerer klare, forståelige, målbare mål, samt strategier for å nå disse målene, opplever nesten uten unntak suksess. Ønsker man å frigjøre motivasjon, initativ og handlekraft hos mennesker, gjøres dette enklest ved å gi dem en visjoner, mål og rammer, og deretter la dem arbeide med ideer, beslutninger og tiltak som skal nå disse målene. Teknikken er godt kjent fra historien. Den har vært anvendt av forskjellige ledere, alt fra store feltherrer og statsmenn til religiøse overhoder og ledere for folkebevegelser med hell.

Hadde ikke Winston Churcill sagt i sine mange taler til det engelske folk at de skulle sloss overalt og at de skulle vinne til slutt, hadde man antagelig ikke hatt utholdenhet nok til virkelig kunne gjøre dette. I Avis sa man ”We try harder”, og så gjorde man virkelig det med stor suksess.

For å lykkes som en symbolsk leder må man ha evnen til å tolke organisasjonens erfaringer og historie for å komme frem til de rette visjonene og målene. Når man skal prøve å finne den rette visjonen og velge målene man skal arbeide mot, bør man starte prosessen med å stille seg selv følgende spørsmål:

 • Hva kan vi egentlig lære av historien ?
 • Hva er det som egentlig skjer i verden ?
 • Hva kommer til å skje i framtiden ?
 • Hvilke oppgaver er verd vår lojalitet og våre investeringer ?

Siden data og analyse aldri vil kunne gi et fullstendig svar på slike spørsmålene, må den symbolske lederen tolke sine og organisasjonens erfaringer på måter som gir de ansatte mål og mening. Da Lee Iacocca ble adm.dir i Chrysler, erklærte han at han ville redusere lønnen sin fra $ 360.000 til $ 1 i året. «Jeg gjorde av kalde, pragmatiske grunner. Jeg ville at arbeidstakerne og leverandørene skulle tenke: – Jeg kan følge en fyr som går foran med et sånt eksempel» forklarer Iacocca i selvbiografien sin.

Symbolske ledere starter enhver forandringsprosess ved å prøve å gjøre noe synlig, til og med dramatisk, for så å fortelle at forandringene er underveis. Den symbolske lederen vet hvilken makt symbolene har hvis de brukes rett til å fange tilhørernes oppmerksomhet. Ved å gi dem en visjon som de tror på og er villig til å ofre noe for, kan man meget effektivt styre mennesker. Slike visjoner er spesielt viktige i tider preget av krise og usikkerhet. Dette fordi de søker desperat etter mening og håp når de har det vondt, når de er forvirrede og usikre. Håp og mening som den symbolske lederen gir dem gjennom de historiene han/hun forteller.

Som regel uttrykkes visjonen i en fortelling om oss, og om fortiden, nåtiden og framtiden vår. «Oss» kan være familien, bedriften, avdelingen, det norske folk osv.

Fortiden er vanligvis gyllen, en tid for edle hensikter, fremragende bedrifter, helter o.l. Nåtiden er en tid preget av problemer, utfordringer eller kriser – et kritisk øyeblikk hvor vi er nødt til å fatte en avgjørende beslutning. Framtiden er drømmen – en visjon av håp og storhet, ofte direkte forbundet med fortidens storhet (Bolman/Deal-94).

Suksessen til slike fortellinger henger bare delvis sammen med deres historiske gyldighet eller empiriske underlag. Det sentrale spørsmålet er om de virker troverdige og overbevisende på sitt publikum. En fortelling med feil vil fungere hvis den taler overbevisende til tilhørernes erfaringer, verdier og forhåpninger. I dette ligger både makten til og faren i symbolsk lederskap (Bolman/Deal-94).

Slår ledernes visjoner feil, eller hvis symbolenes innhold ikke stemmer overens med organisasjonens verdier vil denne fortolkningsrammen miste sin funksjon, og lederen vil bli oppfattet som en «narr» som leder organisasjonen ved hjelp av «røyk og speil».

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Politisk lederKunnskapsledelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Ledelsestilenes historiske utvikling
 • Great Man teorien
 • Teori X og Teori Y
 • Lederegenskaper
 • Ledelsesrutenettet
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Lederstilmodell
 • Makt
 • La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)
 • Gründer / Entreprenør
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstil
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource leder (HR leder)
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?
 • Etisk ledelse
 • Du leser nå artikkelserien: Symbolsk ledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Den symbolske rammen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Symbolsk ledelse
 • Den symbolske rammen
 • Organisasjonen som teater
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Verdi og verdier
 • Verdier og karakter – hva er forskjellen?
 • Verdityper – Hvilke verdityper finnes?
 • Verdipyramiden: – Hvem skapes verdiene for?
 • Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Verdistandard
 • Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Språk
 • Symboler i markedsføring og ledelse
 • Identitetskapene symboler
 • Uniform og kleskode
 • Historiefortelling
 • Eventyr
 • Myte
 • Språklige virkemidler
 • Ritualer og seremonier