Kjerneanalyse


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 27 av 45 artikler om Situasjonsanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 5 av 6 artikler om Strategiske analyseteknikker
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Kjerneanalysen er et redskap for å forstå elementene som gir konkurransefortrinn i konkurranseanalysen, og viser hvilke nye integrasjonmulighester som kan være aktuelle i forhold til bedriftens strategiske kjerne.

Porters posisjoneringmodell som bygger på ovenstående kjerneanalyse, legger vekt på eksterne konkurransekrefter og etablering av barrièrer for å verne bedriften mot konkurranse. Reve (1990) bygger på Porters posisjoneringmodell, men mener at denne modellen ikke fanger opp interne, atferdsmessige forhold. Ved å trekke inn transaksjonteori (Williamson 1975, 1985) og agentteori (Fama 1980) har Reve utviklet en kontraktteoretisk modell – en integrert strategimodell som har to hovedelementer:

 • Strategisk kjerne
 • Strategisk allianser

Den strategiske kjernen består av:

verdiskapningprosesser som er internalisert gjennom interne kontrakter og organisatoriske incentiver.

Strategiske allianser består av:

eksterne prosesser og kompetanse som styres gjennom intern organisatoriske kontrakter og incentiver.

Strategisk ledelse består i å finne den mest effektive organisering av verdikjeden, organisasjonsstrukturen og de markedsbaserte prosessene. Kontakter spiller en viktig rolle i denne prosessen.

Omfanget av den strategiske kjerne bestemmes av økonomiske forhold som sterkt påvirkes av teknologien: oppstgrøms- og nedstrøms integrering, skala- og breddeøkonomi.

Tilsvarende gjelder for alliansedannelser: oppstrøms, nedsrøms, horisontalt mot konkurrenter og horisontalt mot substitutter.

Kombinerer vi de to strategimodellene får vi en integrert modell for strategisk ledelse som vist under.

Figur – Integrert modell for strategisk ledelse (Reve 1990).

I Reves beskrivelse står integrasjonaspektret sentralt. Ekspansjonen skjer ut fra kjernekompetansen i de fire retningene som er vist i modellen over; oppstrømsintegrasjon mot leverandører, nedstrøm integrasjon mot kunder, horisontal integrasjon mot inntrengere og diversifisering mot substitutter.

Driverne er økonomiske krefter; stordriftsfordeler og samdriftsfordeler. I tillegg til stor- og samdriftsfordeler vil innovasjonsevnen spille en stor rolle i nettverkøkonomien.

De økonomiske kreftene påvirkes av teknologiske forhold, og de endrede prosesseffektivitet og transaksjonskostnader.

Med økt prosesseffektivitet som følge av teknologiens stordriftsfordeler og reduserte transaksjonskostnader i de nye elektroniske markedene ser vi idag en tendens til vertikal segmentering av verdikjeden snarere enn integrering. Produksjons- og distribusjonssiden disintegrerer, samtidig som nye nye mellomledd oppstår i distribusjonssystemene som bygger kunderelasjonene og kundeverdier de nye teknologiske mulighetene gir.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Situasjonsanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Konkurrentalyse («5 forces»)Verdiskapningprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Situasjonsanalyse
 • Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse?
 • Del 1: Pilotundersøkelse
 • Del 2: Hovedundersøkelsen
 • Samfunnsvitenskaplig metode
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Forskningens “mentale blokkeringer” og metodiske forutsetninger
 • Situasjonsanalysen og planens rammebetingelser
 • Forskningsbudsjett
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene
 • Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
 • Operasjonell definisjon og definisjon av nøkkelbegreper i problemstillingen
 • Synkron- eller diakron analyse?
 • Situasjonsanalysens databehov
 • Hvilke enheter og variabler må inngå i situasjonsanalysen?
 • Interessentkart
 • Hvilken informasjon trenger du å samle inn i situasjonsanalysen?
 • Valg av forskningsdesign og analyseplan
 • Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
 • Situasjonsanalysens dataanalyse
 • Corporate Goverment analyse
 • Ressurser og konkurransefortrinn
 • KIKK modellen
 • Konkurrentalyse («5 forces»)
 • Kjerneanalyse
 • Verdiskapningprosessen
 • Verditilbud analyse
 • Kundeverdi og kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrisen (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • Gap-modellen (analyse)
 • Profilkart
 • Analyser av markedet
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Cluster-analyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Sektorplan analyse av arbeidsbetingelsene
 • Diamantanalyse
 • Prognosering
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser
 • Situasjonsanalyse og rapportskriving
 • Oppfølging av situasjonsanalysen
 • Du leser nå artikkelserien: Strategiske analyseteknikker

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Konkurrentalyse («5 forces»)Diamantanalyse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • KIKK modellen
 • Selementanalyse
 • Portfoliomatrise (BCG matrisen)
 • Konkurrentalyse («5 forces»)
 • Kjerneanalyse
 • Diamantanalyse