Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 7 av 12 artikler om Den lineære kommunikasjonsmodellen

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Hva er et signal i den lineære kommunikasjonsmodellen?

Siden kodene som utgjør budskapet i den lineære kommunikasjonsmodellen kan være av mange forskjellige karakterer, alt ettersom hvilken mediekanal vi velger, opererer vi med et begrep vi kaller “signal“. Signal er en angivelse av hvilken kodetype vi benytter oss av i kommunikasjonsprosessen.

Den utvidede lineære kommunikasjonsmodellen
Figur – Den lineære kommunikasjonsmodellen

Velger vi telefonen som mediekanal, vil lydsignalene som går gjennom telefonnettet være signalene i kommunikasjonsprosessen. Velger vi å trykke budskapet, vil bokstavene vi velger være signalene vi benytter osv. Signalets posisjon i kommuniksjonsmodellen er vist i illustrasjonen over.

Personlig -, grafisk -, analogt – og digitalt signal

Hvilke signal vi kan sende budskapet med er avhengig av hva slags kommunikasjonsform vi ønsker å benytte. Vi skiller her mellom:

Markedskommunikasjon/massekommunikasjon

Ønsker vi å kommunisere med flere personer (en-til-mange) på en gang må vi benytte oss av et massemedium som enten benytter seg av ett grafisk-, analogt- eller digitalt signal. Sammenhengen mellom medietype og signaltype kan illustreres slik:

 1. Grafisk signal – trykte bokstaver og bilder på et underlag, vanligvis papir. Benyttes av grafiske medier, f.eks. aviser.
 2. Analog signal – lyd og bilder som spres via eter-nettet. Ble benyttet tidligere av analoge medier, f.eks. radio, fjernsyn, kino og telefon. I dag er alle disse mediene gjort digitale.
 3. Digital signal – elektriske impulser som sendes gjennom et nettverk. Benyttes av digitale medier.

Digitale signaler er den type signal som er mest brukt i markedskommunikasjon i dag.

Personlig kommunikasjon

I personlig kommunikasjon hvor vi prater med noen ansikt til ansikt vil signal være en kombinasjon av en rekke typer signaler. F.eks. ord, kroppsspråk, lukt, utseende, stemme og eventuelle hjelpemidler vi velger å benytte oss av. Signalene som vi benytter oss av i personlig kommunikasjon kaller vi for personlig signal

Hvilke signal bør du velge?

Valg av signal er avhengig av hvilken mediekanal du velger å benytte hvis du satser på massekommunikasjon. Alle mediekanaler har sine egenarter, fordeler, ulemper og begrensninger. Det er f.eks. ikke mulig å bruke bilder, farger o.l. i en radio, mens trykte budskap ikke gir mulighet for lyd og levende bilder.

Budskapet (kodene) i den lineære kommunikasjonsmodellen må dermed ikke bare tilpasses mottakernes basiskunnskaper, erfaringer, verdier, holdninger og interesser for å få gjennomslagskraft. Budskapet (kodene) må også tilpasses signalet som skal brukes av mediekanalen for å spre budskapet til mottakerne. Ulike mediekanaler benytter ulike typer signaler og gir dermed ulike muligheter for budskapet.

Multi signal gir best effekt

Best effekt av påvirknings forsøket vårt får vi hvis vi kombinerer flere typer signal på en gang. F.eks. video, lyd og tekst samtidig. Skal slik signal bruk være effekt må signalene bygge opp under det samme budskapet slik at budskapet fremstår som klart og entydig.

Du leser nå artikkelserien: Den lineære kommunikasjonsmodellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjellerKommunikasjonskanal, mediekanal og medium >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Den lineære kommunikasjonsmodellen
 • Sender og mottaker i kommunikasjonsmodellen
 • Budskap og løfte
 • Informasjonskilden avgjør budskapet troverdighet
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjeller
 • Signal i kommunikasjonsmodellen
 • Kommunikasjonskanal, mediekanal og medium
 • Støy i kommunikasjon
 • Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen
 • Persepsjon
 • Tilbakemelding i kommunikasjonsprosessen