Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 15 av 15 artikler om Nasjonalregnskapet

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Med landets konkurranseevne mener vi landets evne til å hevde seg i konkurransen med andre leverandører av de aktuelle produktene og tjenestene.

Når Norge selger sin olje til utlandet, skjer det i konkurranse med leverandører fra Saudia-Arabia, Kuwait, Russland og andre oljeproduserende land. Økonomisk vekst kan derfor kun skje ved at landet forbedrer sin konkurransekraft vis a vis handels partene.

 

Norges konkurranseevne er i vid forstand avhengig av blant annet:

 • våre naturlige ressurser
 • befolkningens kunnskapsnivå og arbeidsinnsats
 • produksjonsutstyret
 • mellom- og sluttproduktenes kvalitet
 • markedsføring og prisnivå
 • institusjonelle forhold, effektivitet og tilpasningsevne i arbeids- og næringslivet.

Vi kan si at et land har god konkurranseevne så lenge de har en rimelig balanse i utenriksøkonomien, full sysselsetting og en akseptabel inntektsfordeling. En nedgang i konkurranseevnen medfører at man mister markedsandeler på hjemme og/eller utenlandsk markedet, reduserte inntekter, økt arbeidsledighet, og at man får en generelt svakere økonomi.

Et land kan imidlertid forbedre sin konkurranseevne hvis:

 • lønningene eller prisene på andre produksjonsfaktorer stiger mindre enn hos handelspartene.
 • Produktiviteten stiger mer enn i utlandet
 • Økningen i produktenes kvalitet stiger mer enn i utlandet
 • Kursen på landet valuta synker.

Hvor konkurranseutsatt bedriftene i et land er, avhenger av hvilken næring de befinner seg i.

Vanligvis skiller vi mellom:

* Skjermede næringer
Skjermede næringer møter liten eller ingen konkurranse fra utenlandske produsenter. Næringene kan være naturlig eller kunstig skjermet.

* Konkurranseutsatte næringer
Disse næringene konkurrerer med utenlandske produsenter på hjemme- eller utenlandsk markedet.

* Hjemmekonkurrerende næringer
Disse næringene konkurrerer med utenlandske bedrifter i hjemlandet.

* Eksportnæringer
Eksportnæringene konkurrerer med utenlandske bedrifter i utlandet.

Du leser nå artikkelserien: Nasjonalregnskapet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Økonomisk vekstteori
    Andre artikler i serien er: 
 • Introduksjon til nasjonalregnskapet
 • Nasjonalregnskapets formål og nøkkeltall
 • Kritikk mot nasjonalproduktberegningene
 • Forskjellen mellom bedriftsregnskap og nasjonalregnskap
 • Realkapital og realinvisteringer
 • Finanskapital og finansinvesteringer
 • Verdiskapning i et samfunn
 • Anvendelse av varer og tjenester (real ligningen)
 • Generalbudsjettligningen i en åpen økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – lukket økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – åpen økonomi
 • Faktorinntekt (R*) og driftsresultat
 • Utenriksøkonomi og utenriksregnskapet
 • Økonomisk vekstteori
 • Landets konkurranseevne
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.