Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 1 av 19 artikler om Ressursledelse og ressursforvaltning

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter
I denne artikkelserien vil lære hva ressursledelse er og hvordan du skal gå frem for å sikre virksomheten en optimal ressursutvikling og ressursforvaltning. Deriblant hvordan ressursplanleggingen skal resultere i varige konkurransefortrinn. 

Definisjon >> Ressursledelse

Med ressursledelse menes:

Å lede virksomhetens ressursutvikling og ressursforvaltning på en måte som sikrer virksomheten konkurransefortrinn og en optimal ressursbruk og forvaltning i forhold til virksomhetens forretningsmål.

Utgangspunktet for all strategisk planlegging

Når virksomhetens planer skal utvikles og evalueres tar vi alltid utgangspunkt i virksomhetens:

 • Strategiske kjerne som forteller hvilke langsiktige mål virksomheten skal nå og hvilken hovedstrategi som skal følges.
 • Ressursperspektivet som forteller oss hvilke finansielle og økonomiske mål virksomheten skal nå i planleggingsperioden.

Disse økonomiske målene er gjerne nedfelt i økonomiplanen som inngår som en del av virksomhetens forretningsplan. Vi kan dermed si at ressursledelse er utgangspunktet for all strategisk planlegging, og at forretningsplanen og økonomiplanen er ressurslederens planlegging- og styrings- og kontrollverktøy.

Økonomiplanen angir ressursbruken

Økonomiplanens formål er:

å angi den optimale ressursbruken i verdiskapningprosessen for å gjøre virksomheten istand til å nå sitt forretningsmål (overordnet resultat- og prestasjonsmål).

 

Mens forretningsplanen trekker opp virksomhetens langsiktige forretningsmål og hvordan dette målet skal nås, angir økonomiplanen hvilke finansielle og økonomiske mål på et strategisk-, taktisk- og operative nivå som må nås for at virksomheten som helhet skal nå sine langsiktige forretningsmål.

I økonomiplanen brytes de overordnede ressurs- og økonomimålene ned til mindre del-mål for de ulike delene, avdelingene, gruppene og enkeltindividene i organisasjonen, med klare resultat- og prestasjonsmål knyttet til alle verdiaktiviteter, grupper og individer i organisasjonen. 

Ressursperspektivets overordnede mål

Formålet med all ressursledelse er å sikre en god ressursutvikling og ressursforvaltning slik at ressursperspektivet i Systemanalytisk Verdiledelse blir utviklet på en optimal måte og integrert med virksomhetens øvrige systemer.

Ressursperspektivet overordnede målsetning er:

å skape større kundeverdier enn idag med samme eller mindre ressursbruk.

Målet er med andre ord å skape større kundeverdier med bruk av samme eller mindre ressurser enn tidligere. Ressursbruken utgjør kostnader for virksomheten, mens omsetningen fra kundeperspektivet utgjør virksomhetens inntekter. Når dette er sagt, må det samtidig legges til at budsjetteringen av såvel virksomhetens inntektene som kostnadene hører inn under ressursperspektivet. Det er med andre ord ressursperspektivet som trekker opp virksomhetens finansielle og økonomiske kurs i planleggingsprioden. Ressursperpektivet ligger derfor som et referansepunkt for de øvrige perspektivene i Systemanalytisk Verdiledelse.

Ressursperspektivet trekker opp:

 1. hvilke inntekter virksomheten forventer seg i planperioden. Inntektene er resultatet ressursbruken skal skape.
 2. hvilke kostnader virksomheten forventer seg i planperioden. Kostnadene er en angivelse av virksomhetens forventede ressursbruk.
 3. hvilket resultat virksomheten forventer seg i planperioden. Beregnes slik: Inntekter – kostnader = Resultat

Ressursbudsjett

Før det er mulig å sette seg noen klare mål for ressursbruken i verdiskapningprosessen er det påkrevd at vi kjenner til denne verdiskapningprosessen i detalj, slik at vi kan sette opp et ressursbudsjett som angir:

hvilke ressurser hver enkelt prosess og alle samhørighetsforholdene mellom dem, samt alle støtteaktiviteter som er nødvendig for å sikre en kundeopplevelse som overgår de forventningene kundene hadde til sluttresultatet og kundeopplevelsen på forhånd. 

Ressursbudsjettene angir hvilke ressurser (kostnader) som er nødvendig for å skape verditilbudet som skal generere de budsjetterte inntektene til virksomheten. Forskjellen mellom disse inntektene og kostnadene utgjør virksomhetens overskudd (lønnsomhet).

Skal du bli en dyktig ressursleder må du dermed lære deg budsjettering og budsjettkontroll, da disse verktøyene er uunværlige i all ressursledelse. Jeg anbefaler her at du leser vår artikkelserie om budsjettering.

Regnskapsanalyser

For å avgjøre i hvilken grad virksomheten klarer å nå sine resultatmål må det gjennomføres periodiske ressurs- og regnskapanalyser som har som mål:

 • å avdekke om verdiskapningprosessen holder seg innenfor de ressursbudsjettene (kostnadene) som er satt for ressursbruken
 • å avdekke om ressursbruken ender opp med å skape de kunde- og eierverdiene (inntektene) som var forventet i forhold til ressursbruken
 • å avdekke om virksomheten oppnår det resultat (overskudd/lønnsomhetsmål) som var forventet (inntekter – kostnader = resultat)

Dette gjøres ved å sette ressursbudsjettene opp mot regnskapene og gjennomføre ulike former for regnskapanalyser. 

Regnskapanalysenes formål er:

å kontrollere den faktiske ressursbruken i forhold til den budsjetterte ressursen og kontrollere at ressursbruken genererer de forventede kunde- og eierverdiene i forhold til ressursbruken.

 Dette krever at du behersker ulike former for regnskapsanalyser for å kunne bli en dyktig ressursleder. Jeg anbefaler her at du leser vår artikklelserie om regnskapsanalyser for å lære grunnleggende regnskapsanalyser.

Du leser nå artikkelserien: Ressursledelse og ressursforvaltning

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Ressurs og ressursforvaltning >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ressursledelse
 • Ressurs og ressursforvaltning
 • Sammenhengen mellom økonomi og økologi
 • 3E modellen (Economi, Ecology & Ethics – en modell for bærekraftig utvikling)
 • Sentrale begreper i ressursforvaltning og økonomistyring
 • Økonomistyring
 • Økonomiplan (ressursplan)
 • Budsjett og budsjettering
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Resultatmål
 • Kapitalbehov og kapitalkilder
 • Regnskapet
 • Verdiregnskap
 • Ressursanalyse og evneanalyse
 • Ressurs som konkurransefortrinn
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • Prestasjonsmåling
 • Du Pont-modellen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.