Domene og webhotell fra OnNet.no

Inntekter
Photo by Austin Distel

Inntekt er det motsatte av en kostnad. Forskjellen kan forklares slik:

“Mens kostnaden angir hvor stort forbruket av noe har vært, angir inntekten hvor stort forbruk vi kan tillate oss uten å pådra oss en gjeldsforplitelse”

Definisjon ->> Inntekt

Inntektsbegrepet er svært vidt og kan defineres som:

Inntekt er den øvre grense for hva en person, bedrift, organisasjon eller et land kan kan forbruke i løpet av en periode uten å minske formuen (eller stifte gjeld).

En annen definisjonen er definisjonen til Georg von Schanz  (1896):

Inntekt er en person eller en bedrifts samlede forbruk og formuestilvekst over en spesifisert periode

Inntekten er som vi skjønner knyttet til vår evne til å forbruke noe og øke vår formue, uten at vi stifter ny gjeld. Vi kan f.eks. si at vår inntekt er 100 kg ris. Noe som betyr at vi maksimalt kan forbruke 100 kg med ris. Forbruker vi mer må vi stifte gjeld, mens vår formue øker hvis vi forbruker mindre. Forbruker vi bare 99 kg ris øker formuen vår med 1 kg ris hvis vi har enn inntekt på 100 kg ris.

Inntekten angis alltid i penger

Å angi inntekten i ris eller andre måleenheter er imidlertid lite praktisk, selv om dette var den vanlige måten å angi inntekten på før pengene kom. I dag måler vi alltid inntekter i penger, f.eks. i norske kroner eller amerikanske dollar, for at det skal være mulig å stille opp disse inntektene mot kostnadene og utgiftene.

Inntekten må alltid periodiseres

For å kunne beregne inntekten må vi i likhet med utgiftene alltid periodisere disse fra en dato til en annen dato for at inntekten skal gi oss en målbar størrelse som gir mening. Inntekten periodiseres vanligvis i per dag, uke, måned, kvartal, halvår og år.

Siden inntekten er alle innbetalinger vi får i en periode kan vi si inntekten er lik summen av alle våre inntektsstrømmer. Inntektstrømmen er innbetalingene vi får i en periode.

Inntekt = Sum (inntektsstrømmer)

Inntekt = Kapitalressurs

Mens en kostnad defineres som “forbruk av ressurser” er en inntekt en kapitalressurs. En ressurs kundene gir virksomheten tilbake som betaling for produktet eller tjenesten de får fra virksomheten. Et betalingsmiddel som representerer økonomiske verdier som skal dekke ressursene som er gått med for å gi dem dette verdifulle produktet eller tjenesten, eller sagt på en annen måte: Et betalingsmiddel som skal dekke virksomhetens kostnadene og gi eierne overskudd.

Inntekt er den målbare effekten av en salgsinnsats. Den er målbar og kan ses i en kortsiktig tidshorisont gjennom regnskapsinntektene eller vurdere i en langsiktig tidshorisont ved å måle markedsposisjonen (markedsandelen).

Brutto- og nettoinntekt

Bruttoinntekten er den totale inntekten til en bedrift eller person før vi betaler skatt. Skatt er den delen av inntekten vi må betale til staten for å dekke de offentlige utgiftene landet har, f.eks. inntektskatt på alminnelig lønn og merverdiavgift på alle produkter og tjenester vi selger. Den delen av inntekten vi da sitter igjen med kaller vi nettoinntekt

Vi kan dermed sette opp følgende formel:

  Bruttoinntekt
– Skatt              
= Nettoinntekt

Skattbar- og ikke-skattbar inntekt

Vi må også skille mellom skattbar- og ikke-skattbar inntekt, da ikke alle former for inntekter er skattepliktige. Unntakene er imidlertid få.

I følge skatteloven er skattepliktige inntekt enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet samt pensjon, føderåd og livrente.

Primær- og sekundær inntekt

Vi må også skille mellom primær- og sekundærinntekt. Forskjellen kan forklares slik:

  1. Primærinntekt: Hovedinntektskilden vår. Kan f.eks. være lønnsinntekt eller salgsinntekter.
  2. Sekundærinntekter: Kalles også for ekstrainntekter. Inntekter som ikke er primærkilden til vår inntektsstrøm, men en ekstrainntekt i perioden. F.eks. inntekt fra ekstraarbeid.

Det finnes imidlertid også en rekke andre inntektsbegreper som det er viktig å kjenne til. Noen av de mest sentrale begrepene i denne sammenheng er disse inntektsbegrepene.

Arbeidsinntekt

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.