Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 5 artikler om Inntekter
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Inntekter er det motsatte av kostnader. En kostnad er på samme måte som inntekt, en periodisert utgift.

Definisjon ->> Inntekt

Inntektsbegrepet er svært vidt, da det defineres som:

Inntekt er den øvre grense for hva en person, bedrift, organisasjon eller et land kan kan forbruke i løpet av en periode uten å minske formuen (eller stifte gjeld).

En annen er definisjonen til Georg von Schanz  (1896)

Inntekt er en person eller en bedrifts samlede forbruk og formuestilvekst over en spesifisert periode

Etter skatteloven er skattepliktige inntekt enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet samt pensjon, føderåd og livrente.

Hvilke former for inntekt finnes?

Det finnes mange forskjellige former for inntekt. Et grunnskille går mellom:

  • arbeidsinntekt
  • kapitalinntekt
  • bedriftens inntekter (næringsinntekt)

Arbeidsinntekt

I daglig tale er personlig inntekt det samme som arbeidsinntekt. Arbeidsinntekt defineres som den godtgjørelsen en arbeidstaker får for utført arbeid, også kalt lønn.

Arbeidsinntekt skal medberegnes i både alminnelig inntekt og personinntekt, og man skal derfor betale fellesskatt til staten, skatt til kommune og fylkeskommune, en progressiv toppskatt og proporsjonal trygdeavgift av inntekten.

Personinntekt

Personinntekt er i skatteloven den totale inntekt personlige skattytere har. Normalt vil dette si arbeidslønn og annen godtgjørelse for arbeid, pensjonsinntekter, sykepenger og dagpenger. Omfatter ikke kapitalinntekter.

Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt er et beregningsgrunnlag for skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteytere og upersonlige skattesubjekter, dvs bedrifter. Alminnelige inntekter omfatter arbeidsinntekter,kapitalinntekter og næringsinntekter, med fratrekk for alle fradragsberettigede kostnader. Skatt på alminnelig inntekt er derfor en nettoskatt.

Skattesatsen for alminnelig inntekt for person- og bedriftsskatteytere er på 27 % i Norge, fra og med 2014. Tidligere har den vært uforandret på 28% i mange år. I Finnmark og Nord-Troms er skattesatsen 24,5 % for personlige skatteytere.

Utregningen av alminnelig inntekt gjøres slik:

Arbeidsinntekt
+ Overføringer
+ Kapitalinntekt
= Bruttoinntekt
– Inntektsfradrag
= Alminnelig inntekt
– Særfradrag
– Personfradrag (for personlige skatteytere)
= Grunnlag for beregning av kommune- og fylkesskatt og fellesskatt

Den endelige skatten vil bli redusert med størrelsen på skattefradragene, f.eks. BSU-fradraget.

Kapitalinntekt

Kapitalinntekt er  avkastning i form av renter fra sparing og utbytte fra aksjer og andre verdipapirer. Etter skatteloven er også kapitalgevinst ved realisasjon (salg eller på annen måte bytte  i penger eller noe annet som har pengers verdi) av formuesobjekt (aksjer, eiendom, biler, båter, hytter o.l.) utenfor virksomhet skattepliktig inntekt, med visse unntak.

Skatteplikten er begrenset til gevinsten, dvs. differansen mellom vederlaget og det kapitalobjektet har kostet eller var verd ved ervervet (f.eks. ved arv). Kapitalgevinst på visse objekter er unntatt fra skatteplikt, eller skatteplikten er knyttet til særlige vilkår. Dette gjelder bl.a. kapitalgevinst på boligeiendom, fritidseiendom, gårdsbruk, skogbruk og innbo.

Bedriftens inntekter (Næringsinntekt)

Bedriftens inntekter, også kalt næringsinntekt, virksomhetens inntekt, omsetning eller salg, er summen av alle de varene eller tjenestene de selger ved at de får penger tilbake og er et tall som skal fremgå av virksomhetens regnskap.

Klikk her for å nærmere informasjon om bedriftens inntekter.

Inntektsfordeling

Vi skjelner mellom personlig og funksjonell inntektsfordeling.

Personlig inntektsfordeling er fordelingen på individer eller husholdninger. Det vanligste er å betrakte husholdninger som enhet. Da blir husholdningsinntekten gjerne korrigert for størrelsen på husholdningen (inntekt per forbruksenhet, ekvivalente inntekter).

Analyser av personlig inntektsfordeling har gjerne som formål å finne graden av ulikhet eller likhet i inntektsfordelingen. Til dette anvendes Lorenzkurver som viser sammenhengen mellom andel av befolkningen og andel av inntekt, fra laveste inntekt og oppover. Lorenzkurven kan for eksempel vise at de ti prosent fattigste disponerer én prosent av inntekten i landet.

Et mye brukt mål for graden av ulikhet er Ginikoeffisienten, men det finnes en rekke andre ulikhetsmål også.

Funksjonell inntektsfordeling er fordelingen av inntekten mellom deltakere i produksjonen etter hvilken innsatsfaktor de setter inn: naturressurser, kapital eller arbeid. Belønning for å eie naturressurser kalles ressursrente eller grunnrente, inntekten fra kapital kalles profitt (i nasjonalregnskapet: driftsresultat), inntekt fra arbeid lønnsinntekt.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Inntekter

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Bedriftens inntekter (næringsinntekt, omsetning, salg, profitt) >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Inntekt
  • Bedriftens inntekter (næringsinntekt, omsetning, salg, profitt)
  • Grenseinntekt og differanseinntekt
  • Vinningsoptimal produksjonsmengde
  • Inntekt- og lønnsomhetsanalyser