Hjem Innovasjon

Innovasjon

Innovasjon

Innovasjon er nye kombinasjoner av nye eller eksisterende ressurser, som er tatt ut i praksis og gir økt nytte for noen

Hvorfor trenger vi innovasjon?

En gjennomgang av de viktigste driverne og årsakene til at vi trenger innovasjoner for å oppnå vekst og løse våre problemer.

Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)

Hvorfor utvikler økonomien, næringslivet, samfunnslivet og mediene seg i bølger? Svaret på hvorfor så vel Internett som næringslivet, økonomien og næringslivet utvikler seg i bølger finner vi i bølgeteorien.

Innovasjonsteorier

Teorier forklarer hvordan innovasjoner foregår og hva de medfører

Innovasjonsformer (Radikal og inkrementell innovasjon)

En gjennomgang av hvilke former for innovasjoner som finnes. Grunnleggende er skillet mellom radikale og inkremeentelle innovasjoner.

Innovasjonstyper

Det finnes mange ulike typer innovasjoner. En vanlig inndeling er å skille mellom disse fire innovasjonstypene.

Adopsjonsprosessen

Den mentale prosessen forbrukerne går igjennom før innovasjonen blir akseptert eller forkastet.

Diffusjonsprosessen

Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen før de aksepterer en innovasjon (nyhet), men tiden det tar er forskjellig. Denne prosessen kalles diffusjonsprosessen og er noe vi tar for oss i denne artikkelen.

Diffusjonsprosessens hastighet og utvikling

En gjennomgang av hvilke faktorer som avgjør diffusjonsprosessens hastighet og utvikling fra den blir lansert i markedet.

Produktets livssyklus

Alle produkter og tjenester har en begrenset "levetid"- i hvert fall i sin opprinnelige form. Produktet gjennomgår forskjellige faser fra det lanseres til produsenten velger å legge ned produksjonen av produktet.

Innovation Managment

Metoder og angrepsmåter for å stimulere til nye tekniske ideer og ta hånd om dem.

Risiko ved innovasjon

Her tar vi kun for oss noen spesielle risikoforhold som gjelder spesifikt for innovasjoner.

Åpne og lukkede innovasjonsprosesser

En gjennomgang av forskjellen mellom åpne og lukkede innovasjonsprosesser.

Innovasjonsmodeller

En modell som forteller hvordan innovasjonsprosessen skal legges opp for å ende opp med en gjennomførbar innovasjon

Grunnforskning og anvendt forskning

Ideen er at grunnforskningen finner fakta, hvordan ting «egentlig er». Gjennom anvendt forskning finner vi fram til praktiske anvendelser av kunnskapen

Lean – Startup

Lean-Startup Modellen er en innovasjonsmodell som sier at vi først bør teste ut konseptet med en gang og heller gjøre endringer underveis.

Gründer eller Entreprenør

Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.

Innovasjonsinkubator

Et sted der gründere og nylig etablerte bedrifter kan få hjelp til å vokse. Vi skiller her mellom tre typer inkubatorer.

Innovasjon krever systemanalytisk tenking

For å kunne klare å skape et innovativ virksomhet kreves det at såvel ledelsen som medarbeiderne tenker helhetlig, da "alt påvirker alt" og alt henger sammen

Innovasjonskultur driver medarbeiderdrevet innovasjon

For at medarbeiderne skal kunne inkluderes i innovasjonsarbeidet, må det foreligge en kultur som gjør at medarbeiderne tør å komme med sine idéer.

Radikal innovasjon i etablert virksomhet

Hva kreves for å klare å oppnå en radikal innovasjon i en etablert virksomhet? I denne artikkelen vil jeg prøve å belyse dette problemet.

Produktutvikling

Når vi vet at produkter har en begrenset levetid og at lønnsomheten vanligvis faller jo lenger ut i livssyklusen man kommer, jo viktigere er det å utvikle nye produkter.

Modell for produktutvikling (Aktivitets- og Stage-Gate-modellen)

De to vanligste modellene for produktutvikling og en gjennomgang av de vanligste fasene i produktutviklingsarbeidet.

Design Thinking

En menneskelig innovasjonsprosess som legger vekt på observasjon, samarbeid, rask læring, visualisering av ideer og rask prototyping, basert på virksomhetens analyser

Ideprosessen – starten på en ny innovasjon

En gjennomgang av hvordan prosessen med å generer ideer og velge ut hvilke ide man skal gå videre med i innovasjonsprosessen.

Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!

En gjennomgang av hvilke kilder til innovasjon en virksomhet kan satse på i sin innovasjons strategi.

Produktutvikling og situasjonsanalyse

For at det skal være mulig å utvikle nye produkter eller forbedre eksisterende, er det en forutsetning at man har en oversikt over forutsetningene man jobber under. Det er derfor naturlig å starte med en situasjonanalyse av de ulike delsystemene i markedsystemet.

Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder

Situasjonsanalysen bør samles i en SOFT - analyse for å få en oversikt over svake/sterke sider og muligheter/trusler

Timing er en avgjørende suksessfaktor

Med timing menes: "Å finne det beste tidspunktet å gå inn i et marked med en ny ide på"

Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser

Mens målet i idè- og konseptgenereringfasen er å få frem flest mulig muligheter, problemer og ideer, er hensikten med ide vurderingen å redusere antallet.

Konsept og konsepttest

Et konsept er en tankekonstruksjon som er ment å skulle bidra til å løse et problem eller tilfredsstille et behov.

Produktutvikling og teknisk utvikling

Hittil har produktet bare fremstått i form av beskrivelse, løse skisser eller i beste fall en arbeids prøve. Når man nå går over i en konkret produktutvikling, medfører dette langt større kostnader og investeringer enn tidligere. Produktet må nå utvikles til en prototype.

Prototype

En foreløpig utgave av et produkt, tjeneste eller system

Produktutvikling og markedsføring

Parallelt med brukertestene, eller umiddelbart etter at man har fått positiv respons på de, må det utarbeides en markedsføringstrategi og marketing - mix for det nye produktet.

Implementeringsprosessen

Implementeringfasen går i praksis ut på å planlegge hvordan innovasjonen skal lanseres ovenfor hvem og ved bruk av hvilke virkemidler.

PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)

Alle bedrifter som ikke er tjenesteytende foretak bør utvikle en PIC plan. En forkortelse for "product innovation charter" (en nedskrevet produktstrategi).

Endringsmotstand (motkrefter)

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør. Forandring fryder ikke

Immaterielle rettigheter

En idé kan beskyttes ved hjelp av patent, design/mønster eller varemerke. Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) er den nasjonale registrering myndigheten.