Hjem 2020

Arkiver

Innovasjon

Innovasjon er nye kombinasjoner av nye eller eksisterende ressurser, som er tatt ut i praksis og gir økt nytte for noen

Hvorfor trenger vi innovasjon?

En gjennomgang av de viktigste driverne og årsakene til at vi trenger innovasjoner for å oppnå vekst og løse våre problemer.

Joseph A. Schumpeter

Schumpeter la grunnlaget for mye av forskningen som har blitt gjort på innovasjon. Ingen andre teoretikere tillegger entreprenøren større betydning

Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori

Hvorfor utvikler økonomien, næringslivet, samfunnslivet og mediene seg i bølger? Svaret på hvorfor så vel Internett som næringslivet, økonomien og næringslivet utvikler seg i bølger finner vi i bølgeteorien.

Fire industrielle revolusjoner

Det vi idag kaller den industrielle revolusjonen er ikke en enkelt revolusjon, men fire teknologiske bølger (paradigmer) vi kaller revolusjoner

Spredning og adopsjon av innovasjon

Kunnskap om hvordan en innovasjon blir spredt og adoptert av markedet er en forutsetning for å kunne velge korrekt innovasjonsstrategi

Innovasjonsformer og innovasjonstyper

Det finnes mange ulike typer innovasjoner. En vanlig inndeling er å skille mellom disse fire innovasjonstypene.

Radikal innovasjon

Revolusjonerende innovasjoner som endrer vår hverdag gjennom å komme med ny teknologi som gir oss en radikal forbedring i ytelse, kvalitet og/eller pris

Inkrementell innovasjon

Inkrementelle innovasjoner er mindre, trinnvise forbedringer av eksisterende produkter, tjenester, prosesser og organisasjoner

Disruptiv innovasjon og teknologi

Innovasjon som forstyrrer et eksisterende marked og skyver bort markedsledende bedrifter og produkter

Innovasjonsdrivere

En innovasjonsdriver er en drivkraft som skaper og driver innovasjonen fremover mot et innovasjonsmål

Innovasjonshindringer

Hva er en innovasjonshindring og hvilke finnes? Med innovasjonhindring menes: Forhold i og utenfor selskapet som kan hindre eller bremse innovasjonsprosessens forløp Innovasjonshindringene kan deles inn i: ...

Forskning

Forskning er å identifisere enheter, definere variabler, lete etter sammenhenger, og forsøke å forstå om en variabel er årsaken til en annen

Innovasjonsprosessen

Prosessen en innovasjon må bevege seg igjennom for å ta steget fra ide til suksess

Innovasjonsmodell

En modell som forteller hvordan innovasjonsprosessen skal legges opp for å ende opp med en gjennomførbar innovasjon

Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap

Punktene nedenfor er en liten pekepinn på hva du bør tenke gjennom og fokusere på for å lykkes som grunder.

Innovasjon og entreprenørskap

Siden entreprenørskap forutsetter innovasjon, vil entreprenørprosessen alltid være en forlengelse av innovasjonsprosessen.

Gründer / Entreprenør

Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.

Immaterielle rettigheter

En idé kan beskyttes ved hjelp av patent, design/mønster eller varemerke. Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) er den nasjonale registrering myndigheten.

Innovasjonsleder

Innovasjonsledelse handler om å redusere risiko, samtidig som vi maksimerer mulighetene og sørger for full utnyttelse av merket, ressurser, kreativitet, egenskaper og erfaring