Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 13 av 22 artikler om HMS og intern kontroll

ringEn bærende idé i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften er at HMS-arbeidet skal være mer enn gode ønsker – det skal kunne dokumenteres, gjennomgås og forbedres.

Dette er også grunnen til at det bør være en klar rollefordeling mellom henholdsvis overorndet, utøvende, koordinerende og kontrollerende HMS-ansvar.

Her må vi skjelne mellom interne og eksterne kontrollørervernetjenesten internt og i første rekke arbeidstilsynet eksternt. Men det kan også være snakk om andre eksterne tilsynsmyndigheter.

Normalt bør det være tilstrekkelig med intern HMS-kontroll. Dels skjer dette etter behov i form av lovpålagte vernerunder med påfølgende vernerapport.

For mange virksomheter vil det være naturlig med årlige vernerunder, for andre – eller kanskje for enkelte enheter – kan det være behov for større hyppighet.

Men i tillegg skal det med jevne mellomrom være en intern systemrevisjon (en årlig HMS-gjennomgang). Da er det den systemansvarlige HMS-koordinator som sammen med hovedverneombudet møter hver av HMS-lederne, deres eventuelle HMS-medarbeidere og de respektive verneombud.

Ut fra et fast samtalegrunnlag gjennomgås både virksomhetens og enhetens HMS-arbeid –generelt om hele s ektoren og spesielt om HMS-håndboken, både den generelle og spesifikke del, den fastsatte årsplan for obligatorisk vernerunde, medarbeidersamtaler og personal- og 
utviklingsseminar, årsrapport og årsplan for HMS-arbeidet samt eventuelle utfordringer og behov på HMS-feltet. I etterkant lages et referat som må godkjennes av deltakerne.

Referatene danner grunnlag for en hovedrapport som går til virksomhetens daglige leder – med kopi til HMS-aktørene og en rekke andre nøkkelpersoner.

Det er når noe unormalt oppstår eller det ved rutinekontroller avdekkes alvorlige feil og mangler, at arbeidstilsynet eventuelt kan komme inn med pålegg om utbedring i henhold til fastsatte frister, og der det kan gis dagmulkt for eventuelle overtredelser. I tillegg kan naturligvis Arbeidstilsynet til en hver tid bidra med råd og veiledning.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/135011/104e.pdf
Du leser nå artikkelserien: HMS og intern kontroll

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Forebygging og utbedringArbeidsmiljøutvalg og evt. underutvalg >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • HMS som en endringsledelse prosess
 • Hva er intern kontroll?
 • Varsling
 • Økonomiske kontrollområder
 • Lovfestede HMS krav
 • Hva innebærer dette i praksis?
 • Krav til HMS dokumentasjon
 • Overordnet mål for HMS-arbeidet
 • Organisering og ansvarsfordeling
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Forebygging og utbedring
 • Tilsyn og gjennomgang
 • Arbeidsmiljøutvalg og evt. underutvalg
 • Sykefravær
 • Bedriftshelsetjeneste (BHT)
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplassen
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Medarbeidersamtale
 • Sikkerhet – drift og vedlikehold
 • HMS-gjennomgang
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.