Hjem Prosjektledelse

Prosjektledelse

Prosjekt

En gjennomgang av hvordan du går frem for å gjennomføre et prosjekt og styre dette prosjektet i ønsket retning.

Prosjektfaser

Vi skiller normalt mellom tre ulike prosjektfaser, hvor de  to første tar for seg perioden før selve prosjektet starter

Prosjektmodell

Prosjekter har et livsløp; fra start, hvor ideen til prosjektet oppstår, til slutt, hvor prosjektet skal leveres, eller fjernes og destrueres (Rolstadås, 2001).  Tradisjonelle prosjektledelsesmodeller Tradisjonelle...

Prosjektstyring

Planlegging, oppfølging og styring av prosjektet for å realisere prosjektmål innen gitte rammer

Prosjektplanlegging

Den første aktiviteten i prosjektet er alltid å konkretisere målsettinger, og utarbeide milepælplaner for gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektets ressursplanlegging

Ressursplanlegging handler om å utarbeide en plan ut fra tilgjengelige ressurser slik at prosjektet får mest mulig igjen for ressursene

Prosjektets kostnadsplanlegging

Kostnadsestimering og budsjettering er nødvendig for å vite hva prosjektet vil koste og hvilke økonomiske rammer man skal forholde seg til.

Milepælmetoden

Milepælsplanlegging er en metode for tidsplanlegging på overordnet nivå som gir en oversikt over prosjektets retning

Critical Path Method

CPM bruker deterministiske (mest sannsynlige) tidsestimater for å estimere en fremdriftsplan.

Gantt-diagram

Diagrammet viser alle planlagte oppgaver i et prosjekt, når oppgavene etter planen skal utføres, og hvor lang tid man regner med at hver oppgave vil ta

Ansvarskart

Et ansvarskart viser hvilken rolle de forskjellige involverte personene har i forhold til oppgavene i prosjektet

Prosjektdokumentasjon

Uansett prosjektstørrelse og kompleksitet skal imidlertid følgende administrative dokumentasjon være på plass

Prosjektorganisasjon (prosjektorganisering)

Som navnet tilsier, er en prosjektorganisasjon en organiseringsform som er laget for å løse et spesifikt prosjekt som skal gjennomføres

Roller i prosjektet (prosjektroller)

Et prosjekt består av mange ulike personer som innehar ulike roller i prosjektet. Siden ingen prosjekter er like finnes det heller ingen entydig modell...

Prosjektleder

Alle prosjekter trenger en prosjektleder som er ansvarlig for å lede prosjektgruppen. Prosjektlederen er med andre ord den personen som er ansvarlig for at prosjektmålet nås.

Prosjektteam og teambygging

En prosjektgruppe kan ses på som et team. Et godt sammensatt og fungerende team øker sjansene for at prosjektet blir en suksess.

Flerkulturelle team

Flerkulturelle team har de største forutsetningene for å være de mest effektive og produktive teamene i en organisasjon

Organisering av grupper og team

Praktiske råd og tips om hvordan du skal organisere grupper og team i organisasjonen.

Prosjektgjennomføring

Prosjektlederen er ansvarlig for å få godkjent prosjektets mandat, prosjektplanen, styringsdokumentet av styringsgruppen og prosjekteier og påse at prosjektet gjennomføres iht. til dette. Når prosjektet...

Menneskene som ressurs i prosjektet

Å kunne benytte personer med riktig kompetanse, på de riktige aktivitetene, på det riktige tidspunktet er en nøkkelfaktor for å få et best mulig resultat.

Prosjektrapportering

Alle prosjekter trenger et oppfølgings- og rapporterings system. For at dette systemet skal gå overens med alle prosjektmedarbeiderne så må det godkjennes av prosjektleder.

Prosjektavslutning

Prosjektavslutningfasen tar sikte på å gjennomføre en god avslutning av prosjektet, og trekke lærdom av prosjektets utfall.

Prosjektportefølje og porteføljestyring

For bedrifter som opererer med flere prosjekter er det også viktig å fokusere på porteføljestyring av prosjektene.