Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 9 artikler om Outsourcing
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 7 av 12 artikler om Virtuell organisering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I denne artikkelserien tar vi for oss outsourcing og insourcing, hva dette er, når outsorcing kan benyttes og hvordan du bør legge op outsourcing prosessen for å oppnå de ønskede resultatene.

Hva er sourcing?

Sourcing er et viktig strategispørsmål i enhver forretningsstrategi, og går ut på om virksomheten skal utføre arbeidet selv eller sette bort arbeid knyttet produksjon, ledelser og/eller levering av varer og tjenester. Spesielt viktig er spørsmålet om outsourcing når vi skal vurdere om virksomheten skal gå over til å benytte seg en virtuell organisasjon eller ikke.

stotteaktiviteter

Definisjon >> Sourcing

Definisjon:

Sourcing er en strategisk beslutning som knytter seg til hvorvidt en bedrift skal produsere, lede og/eller levere varer og tjenester selv, eller overlate hele eller deler av slike funksjoner til en annen virksomhet – selv om bedriften i utgangspunktet kunne ha gjort det selv.

Det er to hovedtyper av sourcing:

 1. Outsourcing: sette bort produksjonen av en eller flere tjenester
 2. Insourcing: å selv produsere tjenester som tidligere har vært produsert av eksterne leverandører.

Outsourcing

Outsourcing eller utkontrakting, tjenesteutsetting og konkurranseutsetting som vi sier på norsk går ut på at:

En organisasjon går over til å skaffe et produkt eller tjeneste fra en ekstern leverandør i stedet for å levere denne selv.

Outsourcing har vært et strategisk spørsmål siden 90-tallet og har vært et virkemiddel som har vært mye brukt for å prøve å redusere kostnadene i verdikjeden. Motivet har ofte vært å få tjenesten levert til en lavere pris enn hva man selv klarer å levere dem. Dette ved at man setter dem bort til andre selskaper som har muligheten til å oppnå stordriftsfordeler ved å overta oppgavene på vegne av virksomheten.

Tjenesteutsetting skjer også på tvers av landegrenser. Slik tjenesteutsetting kalles ofte på engelsk offshoring. Det er i dag ikke uvanlig at indiske dataprogrammerere produserer programvaren til program som benyttes av norske bedrifter, eller at norske telefonsentraler ligger i Baltikum.

Selv om det finnes mange suksesshistorier ser vi også en mottrend mot økt insourcing som et resultat at ikke all outsourcinger har vært vellykket. De som har valgt å gå bort fra outsourcing til fordel for insourcing gjør dette normalt fordi de føler at kvaliteten på tjenestene deres har gått ned etter at de outsourcet dem. I en tid hvor konkurransen blir stadig tøffere erkjenner stadig flere at det ikke lenger bare dreier seg om pris på tjenesten. Kvaliteten er vel så viktig mener mange. De velger derfor å insource tjenestene sine igjen.

Hva bør outsources?

Det finnes ingen regler for hvilke typer varer og tjenester som bør settes bort til andre gjennom en outsourcing kontrakt, men gode eksempler på typer tjenester som ofte outsources idag er:

 • Vaktmester tjenester
 • Vakthold
 • Budtjenester
 • Renhold
 • Kantinedrift
 • IT
 • Lønn og regnskap

Viktige spørsmål som må vurderes når virksomheten skal velge mellom outsourcing og insourcing

Det er mange spørsmål som må vurderes når en virksomhet skal velge om de skal outsource eller incource en tjeneste. Noen viktige spørsmål i denne sammeneng er disse punktene:

Strategisk fokus: 

Strategisk fokus vil si hvordan ledelsen definerer sin kjerneaktivitet og hvilke konkurranse strategi de velger for å skaffe seg varige konkurransefortrinn.

Det er en trend at funksjoner som ikke anses som kjerneaktivitet blir satt bort under mottoet:

“Skomaker bli ved din lest”

Med dette menes at en produsent ikke kan være og vil aldri bli spesialist (ekspert) innen alle støtteaktivitetene virksomheten er avhengig av for at deres kjerneaktiviteter skal virke. Det er f.eks. nærliggende å tro at ett regnskapskontor kan regnskap bedre enn en produsent av vinduer og at dette regnskapskontoret er bedre istand til å oppnå lønnsom drift innenfor regnskapsføringen enn produsenten av vinduer. Vindus produsenten bør derfor konsentrere seg om å produsere vinduer av best mulig kvalitet til lavest mulig pris og la regnskapskontoret ta seg av regnskapsføringen til selskapet istedenfor at de skal gjøre den selv.

Kontroll og kvalitet: 

Det er lettere å ha kontroll med produksjonen av en produkter og tjenester hvis prosessen skjer internt, spesielt gjelder dette i henhold til kvalitetsikringen av produksjonen. Ved outsourcing mister virksomheten kontrollen på kompetansen og informasjon som eventuelt blir overført til en tredjepart. F.eks. kan en ansatt hos dem som overtar ansvaret for oppgaven misbruke virksomhetens kundedata til egen vinning.

Spesielt viktig er det at vi fokuserer på hvordan sensitive personopplysninger på norsk blir behandlet når datatjenester blir utført i andre land.

Kostnader: 

Eksterne leverandører er ofte spesialisert på produksjon av de tjenestene en ønsker, og kan derfor tilby lavere produksjonskostnad per enhet fordi de er mer effektive. Likevel finnes det norske bedrifter som velger å beholde produksjon i Norge, selv om kostnadene blir høyere. Når disse kostnadene skal vurderes må du huske å også vurdere alle transport-, kontroll, samarbeidskostnadene knyttet til outsourcingen.

Kompetanse: 

Selv om en bedrift har kompetanse selv til å produsere tjenester, vil spesialiserte eksterne leverandører ofte kunne tilby enda bedre kompetanse på hvordan produksjonen kan utføres mer rasjonelt, eller de kan ha enda bedre innsikt i markedet, trender og distribusjon i det landet man ønsker å operere i, hvilket kan gi store fordeler. For eksempel har India i flere år kunne tilby svært god kompetanse innen IT.

På den andre siden kan det være visse ulemper: hvis man i for stor grad baserer seg på ekstern kompetanse, kan egen kompetanse bli uthulet eller forsvinne helt. Differensiering (ref. Porter) krever kompetanse på markeder, konkurranse og produkt, hvis man har outsourcet tjenesteproduksjonen kan man miste kompetanse som gjør det mulig å differensiere.

De ulike vurderingene som påvirker sourcing-spørsmålene dreier seg om hvilket strategisk fokus bedriftene velger å ha, og om kontroll og kvalitet, kostnader og kompetanse. Og utfallet av beslutninger knyttet til sourcing involverer også ansatte, myndigheter, finansinstitusjoner og andre viktig aktører i verdikjeden.

Makt og avhengighet

Makt i forbindelse med en bedrift som kjøper tjenester fra en ekstern leverandør, er begrepet nært knyttet til hvilken av disse partene som er størst og hvilken avhengighet som eksisterer mellom dem. Makt kan bli definert som en part evne til å få en annen part til å gjør noe en eller ikke gjort. I dette ligger det mer enn at en part kan utnytte sin maktfordel til egen vinning, tvert i mot kan gjensidig avhengighet og tillit føre til varige relasjoner. Gode eller dårlige relasjoner oppstår som en konsekvens av hvordan makt blir brukt. I stedet for å bruke makt til egen vinning er det ett poeng å skape en vinn-vinn situasjon, tillit og comittment. Comittment er definert som at en part i en relasjon tror at relasjonen med en annen part er så viktig at dette rettferdiggjør maksimum anstrengelser for å vedlikeholde og beholde relasjonen; med andre ord at en part tror det er vel verdt å jobbe for at relasjonen skal vare fremover.

Betydningen av å utvikle bedriftens relasjonelle evne blir fremhevet. Økt interaksjon mellom kjøper og selger kan medføre flere fordeler i de ulike fasene i utviklingen av et samarbeid. For det første vil en interaksjon føre med en potensielle leverandør allerede i startfasen føre til at både kjøper og selger får en bedre forståelse av konsekvensene for outsourcing, og vil for kjøper kunne føre til en mer grundig evaluering av potensielle leverandører. Dette er kanskje den mest kritiske fasen i en relasjon, fordi en feil kan medføre store transaksjonskostnader i etterkant. Videre vil en interaksjon i en tidlig fase før til en bedre vurdering av hva og hvor mye som kan outsources. Når kontrakten er underskrevet og relasjonen er etablert, vil interaksjon for begge parter føre til økt kommunikasjon, utveksling av informasjon, involvering og samarbeid – hvilke ofte leder til økt tillit. Økt tillit fører til økt commitment og mer langsiktighet i relasjonen. Videre er følgende viktig for å bygge en relasjon med en leverandør:

 • kjøper må utveksle informasjon og kommunisere med sine leverandører: få nødvendig og god nok informasjon om hva som forventes og hva som skal leveres, også nødvendig for tillit, commitment og varige relasjoner
 • kjøper må involvere seg i leverandørens virksomhet: løpende evaluering og informasjonsutveksling blant annet for økt forståelse fra begge sider, og muligheten til å korrigere om ikke går helt etter planen
 • bruk anbud om det er mulig: gir et intensiv for leverandører om å være med effektive.

Oppsummering:

Med en stadig skjerpet konkurranse og krav til effektivitet har spørsmål knyttet til sourcing blitt stadig mer aktuelle, og bedrifter velger ikke enten eller, ofte både og. Forskning gir ingen konklusjon på hvorvidt insourcing eller outsourcing i ulike former gir best resultat. Bedriften ledelse må vurdere samtlige fordeler og ulemper ut i fra bedriften sterke og svake sider, særtrekk med industrien, verdikjeden og mulighet og trusler.

Sourcing er et strategisk spørsmål som berører bedriftens evne til vekst og konkurranse og er en balansegang og velge hva og hvor mye. For lite og for mye sourcing synes å ha visse ulemper. Både veldig lite og veldig mye sourcing kan redusere bedriften konkurranse evne og resultat. For lite sourcing pleier å resultere i internt byråkrati og lavere produktivitet, mens for mye outsourcing vil gjerne føre til for mange relasjoner å holde styr på og for stor avhengighet av ekstern teknologi.

Kilde: Sourcing av Tore Mysen, elisebhansen

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Outsourcing

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Fordeler med outsourcing >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Sourcing (insourcing og outsourcing)
 • Fordeler med outsourcing
 • Ulemper ved outsourcing
 • Outsourcingstrategi og outsourcingsforløp
 • Organisasjonsforløp
 • Personalløpet
 • Systemløpet
 • Det kommersielle løpet
 • Kommunikasjon
 • Du leser nå artikkelserien: Virtuell organisering

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Suksesskriterier for virtuelle organisasjonerLedelse av virtuelle miljøer (organisasjoner & team) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Virtuell organisering og virtuell organisasjon
 • Eksempel på overgang fra tradisjonell til virtuell organisering
 • Hvorfor går trenden mot virtuelle organisasjonsformer?
 • Fordeler ved virtuell organsering
 • Konfigurasjon av den virtuelle organisasjonen
 • Suksesskriterier for virtuelle organisasjoner
 • Sourcing (insourcing og outsourcing)
 • Ledelse av virtuelle miljøer (organisasjoner & team)
 • Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemmer i virtuelle organisasjoner
 • Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer
 • Hvorfor legge servere og tjenester ut i nettskyen?
 • Hvem står juridisk ansvarlig for sikringen og innholdet i nettskyen?