Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 26 av 27 artikler om Aksjehandel

Hva er Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en samlekonto hvor du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis. Du betaler først skatt når du tar ut gevinsten. Så lenge du holder verdien inne på din aksjesparekonto blir ikke gevinsten skattelagt.

Dette er den store fordelen med en aksjesparingkonto. Noe som må anses å være en stor fordel siden du kontinuerlig kan reinvestere hele beløpet (innskudd kapital og avkastning) istedenfor å måtte betale 31,68% skatt av overskuddet hvert år og kun reinvestere 68,32% per år. 

Bakdelen er at det ikke gis fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Har du fond eller aksjer med urealisert tap, må du gjøre en vurdering om det skal stå i eller utenfor løsningen.

Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag. Effektiv skattesats for 2020 og 2021 er 31,68 prosent.

Hvor mange aksjesparingkontoer kan du ha og hva er kostnaden?

Du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv ønsker, enten hos forskjellige tilbydere eller hos samme tilbyder.

Har du flere aksjesparekontoer kan du overføre aksjer og fondsandeler mellom dem uten at dette blir ansett som en skattbar realisering av gevinst. Dette gjelder både overføringer mellom kontoer du har hos samme tilbyder og mellom kontoer du eventuelt har hos forskjellige tilbydere.

Det koster ingenting å opprette eller ha en aksjesparingkonto.

Hvilke verdipapirer kan du ha på en aksjesparekonto?

Følgende verdipapirer kan du sette på en aksjesparekonto:

 • Aksjer i børsnoterte børsnoterte selskaper som tilhører et land innenfor EØS sonen.
 • Aksjefond i EØS sonen, hvor mer enn 80% av fondet er investert i børsnoterte aksjer ved inntektsårets begynnelse.
 • Egenkapitalbevis (grunnfondsbevis)
 • Kontanter som ikke er rentebærende

Vær oppmerksom på at ikke alle selskapene på Oslo Børs er et EØS selskap. De kan derfor ikke registreres på din aksjesparekonto.

Aksjer og fond som oppfyller kravene til å holdes på ASK på anskaffelsestidspunktet kan imidlertid fortsatt holdes på ASK. Dette gjelder selv om selskapet eller fondet for eksempel ikke lenger skulle oppfylle kravene til å være etablert innen EØS, eller kravene om aksjeandel i fondet ikke lenger oppfylles.

Hvilke verdipapirer kan du ikke ha på en aksjesparekonto?

Følgende verdipapirer kan du IKKE sette på en aksjesparekonto:

 • Høyrente konto
 • Rentefond
 • Obligasjoner og obligasjonsfond
 • Råvarer og råvarefond
 • Valuta
 • Derivater

Utbytte

Skatteetaten.no skriver på sidene sine at utbytte på aksjene eller aksjefondsandelene (som står på aksjesparekontoen) ikke skattlegges løpende ved utdeling (gjelder fra og med 2019), men inngår på aksjesparekontoen og skattlegges først ved uttak fra aksjesparekontoen. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Arv og aksjesparekonto

Dødsbo, enearving og gjenlevende ektefelle/samboer kan videreføre aksjesparingkontoen til den avdøde hvis de velger å sitte i uskifte. Det samme kan enearvinger gjøre.

En aksjesparekonto kan imidlertid ikke eies av flere arvinger eller gavemottakere. Hvis innholdet på aksjesparekontoen skal overføres til andre arvinger enn den som overtok aksjesparekontoen, regnes dette som uttak av kontoen. Dette gjelder selv om midlene overføres direkte til arvingens/gavemottakerens egen aksjesparekonto og selv om denne aksjesparekontoen er hos samme tilbyder.

Skilsmisse og aksjesparekonto

Ved separasjon/skilsmisse kan det avtales at aksjesparekontoen skal videreføres av den ene ektefellen. Hvis ektefellene skal dele innestående på kontoen, regnes overføring til den ikke-overtakende ektefellen som uttak fra kontoen. Dette gjelder selv om midlene overføres direkte til ektefellens egen aksjesparekonto og selv om denne aksjesparekontoen er hos samme tilbyder.

Du leser nå artikkelserien: Aksjehandel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Utbytte – utbytteaksjer – utbyttefondSkatt på aksjegevinst >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan bli rik?
 • Hvordan tjene penger på aksjer?
 • Før du starter med kjøp og salg av aksjer
 • Investor, trader eller en mellomting?
 • Kom igang med aksjehandel – Det praktiske
 • Risiko typer (Systematisk- og usystematisk risiko)
 • Aksjehandel : – Hvilken risiko er du villig til å ta?
 • Former for aksjehandel
 • “Best practis” for kjøp og salg av aksjer
 • Kurtasje og spread
 • Timing av aksjekjøp og aksjesalg
 • Aksjeportefølje
 • Hvordan velge ut aksjene i porteføljen?
 • Aksjeportefølje: – Studer megatrendene for å finne fremtidens sektorer
 • Alle megatrender er “bobler” som vil sprekke
 • Risiko-aksjer du bør unngå eller være forsiktige med
 • Vinneraksjene som gir deg den høyeste avkastningen
 • Handelsstrategi
 • Handelsstrategier for verdiinvestorer
 • Styr unna meglertriksene
 • Hvordan bli rik på langsiktig aksjesparing?
 • Giring og marginhandel
 • Shorting og shorthandel
 • Stop-Loss ordre
 • Utbytte – utbytteaksjer – utbyttefond
 • Aksjesparekonto (ASK)
 • Skatt på aksjegevinst