Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 9 av 19 artikler om Forskningsdesign

Diagnostic research design
Photo by Edho Pratama

Hva er et diagnostisk design?

Diagnostisk design er en forskningsdesign som tar sikte på å identifisere og analysere årsakene til et problem eller finne de faktorene som skaper et bestemt problem. Et diagnostisk design prøver å avdekke de underliggende årsakene til et problem og skape innsikt som gjør det mulig å velge den mest effektive løsningen.

Hovedmålet med dette forskningsdesignet er å diagnostisere problemet nøyaktig og foreslå praktiske tiltak for løsning. Diagnostisk design brukes for eksempel ofte i markedsføring for å identifisere forbedringsområder eller potensielle muligheter for vekst.

I et produktteam vil et diagnostisk forskningsdesign gå ut på å analysere tilbakemeldinger fra kunder og anmeldelser for å identifisere områder hvor en bedrift kan forbedre seg. Dette vil bidra til å identifisere hvor et verditilbud må endres m.h.t. priser, manglende funksjoner, kundeservice o.s.v.

En tre-trinns prosess

Det diagnostiske forskningsdesignet består av tre trinn:

 1. Inngripelse – problemdefinisjon og datainnsamling.
 2. Diagnostikk – omfatter dataanalyse, hypotesetesting og å sette mål.
 3. Løsninger – finne den beste løsningen.

Den grunnleggende prosessen med diagnostisk design begynner med å samle så mye informasjon som mulig. Dette kan være i form av undersøkelser, intervjuer, fokusgrupper eller observasjoner. De innhentede dataene blir deretter analysert for å finne eventuelle mønstre eller korrelasjoner mellom forskjellige variabler, før vi til slutt prøver å finne den beste løsningen på de identifiserte problemene. 

Metodetype

Et diagnostisk forskningsdesign kan være både kvalitativ og kvantitativ eller en kombinasjon.

Bruksområder

Diagnostisk forskning gir oss en nøyaktig diagnose av et problem og identifiserer forbedringsområder. Et diagnostisk forskningsdesign passer best når vi ønsker å forstå de underliggende årsakene til et problem og hvordan de kan løses. Dette ved at diagnostisk forskning gir oss en nøyaktig diagnose av et problem og identifiserer forbedringsområder.

Et diagnostisk forskningsdesign fokuserer også på å utvikle, validere og optimalisere diagnostiske verktøy og prosedyrer. Det innebærer systematisk å undersøke nøyaktigheten, påliteligheten og gjennomførbarheten til tester eller vurderinger som hjelper til med å identifisere problemer og forbedringsområder.

Fordeler med diagnostisk design

Dybdeforståelse: En av de viktigste fordelene med diagnostisk forskningsdesign er dens evne til å gi en grundig forståelse av komplekse problemstillinger. I motsetning til andre forskningsdesign som kan tilby kun innsikt på overflatenivå, dykker diagnostisk forskning dypt inn i de underliggende faktorene og vanskelighetene ved et problem. Denne grundige analysen sikrer at funnene er omfattende og pålitelige (Velu, 2023).

Identifisering av rotårsaker: Diagnostisk forskningsdesign er spesielt effektivt for å identifisere de grunnleggende årsakene til et problem. Forskere kan finne de grunnleggende elementene som bidrar til problemet ved å undersøke ulike variabler og potensielle faktorer. Denne kunnskapen er uvurderlig for å utforme målrettede intervensjoner som adresserer kjerneproblemene i stedet for bare å behandle symptomene (Velu, 2023).

Effektiv problemløsning: Bevæpnet med en klar forståelse av de grunnleggende årsakene, kan beslutningstakere finne velinformerte og effektive løsninger. Diagnostisk forskning gir praktisk innsikt som kan føre til mer vellykkede problemløsningsstrategier. Det bidrar til å unngå prøving-og-feil-tilnærminger og minimerer sløsing med ressurser på ineffektive intervensjoner (Velu, 2023).

Anvendbarhet på ulike felt: Det fine med diagnostisk forskningsdesign ligger i dens allsidighet. Det kan brukes på ulike disipliner, inkludert medisin, folkehelse, næringsliv, utdanning og samfunnsvitenskap. Uavhengig av domene, hjelper dette forskningsdesignet med å avdekke viktig informasjon som er avgjørende for beslutningstaking og forbedring av resultater (Velu, 2023).

Datadrevet beslutningstaking: Diagnostisk forskningsdesign er avhengig av empirisk bevis og strenge datainnsamlingsmetoder. Som et resultat er beslutningene som tas basert på funnene datadrevne og objektive. Dette minimerer subjektive skjevheter, noe som fører til mer rasjonelle og pålitelige beslutningsprosesser (Velu, 2023).

Kontinuerlig forbedring: I situasjoner der en eksisterende prosess eller strategi ikke gir de ønskede resultatene, kan diagnostisk forskning spille en viktig rolle for å identifisere svakhetene. Denne innsikten gjør det mulig for organisasjoner og enkeltpersoner å implementere kontinuerlige forbedringstiltak, og forbedre deres tilnærminger over tid for bedre resultater (Velu, 2023).

Prediktive evner: Ved å forstå de underliggende årsakene til et problem, kan diagnostisk forskningsdesign også tilby prediktive evner. Forskere kan identifisere trender og mønstre som kan føre til lignende problemer i fremtiden, noe som åpner for proaktive tiltak for å forhindre eller redusere potensielle problemer (Velu, 2023).

Konsekvensvurdering: Diagnostisk forskningsdesign er ikke begrenset til problemidentifikasjon alene; den kan også vurdere effekten av implementerte løsninger. Ved å evaluere effektiviteten til intervensjoner, kan forskere gi verdifull tilbakemelding, slik at organisasjoner kan optimalisere sine strategier for de beste resultatene (Velu, 2023).

Diagnostisk forskningsdesign gir en dyp forståelse av komplekse problemstillinger, identifisere rotårsaker og fremme effektiv problemløsning gjør det til en viktig tilnærming på ulike felt. Gjennom empirisk bevis og datadrevet beslutningstaking, bidrar diagnostisk forskningsdesign til kontinuerlig forbedring og fremme av kunnskap, noe som til slutt fører til positive effekter på samfunnet og ulike bransjer. Ved å evaluere effektiviteten til intervensjoner, kan forskere gi verdifull tilbakemelding, slik at organisasjoner kan optimalisere sine strategier for de beste resultatene.

Kilder:

 • Dr. G S K Velu, 2023 – Hentet 14.02.24: https://www.linkedin.com/pulse/advantages-diagnostic-research-design-dr-g-s-k-velu/
Du leser nå artikkelserien: Forskningsdesign

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Eksperimentell design (Kausalt design)Etnografisk design >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forskningsdesign
 • Kvantitativ metode og forskningsdesign
 • Kvalitativ metode og forskningsdesign
 • Eksplorerende design
 • Deskriptivt design
 • Forklarende design
 • Korrelasjonsdesign
 • Eksperimentell design (Kausalt design)
 • Diagnostisk design
 • Etnografisk design
 • Fenomenologi og fenomenologisk design / analyse
 • Casestudie
 • Grounded theory
 • Aksjonsforskning
 • Dokumentanalyse / Innholdsanalyse
 • Kvalitativ metasyntese
 • Analysens databehov
 • Datainnsamlingsmetoder
 • Krav til validitet og realibilitet