Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Totalkapitalmetoden, eller ”Enterprice Value” som er den engelske betegnelsen, er den mest brukte fundamentale verdsettelsesmetoden blant analytikere.

Siden vi her baserer oss på offisielle regnskaper er det naturlig å fokusere på såkalt EBITDA. Med EBITDA menes:

”earnings before interests, taxes, depreciation and amortization”

På norsk får vi tilsvarende fortjeneste før renter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger.

Metoden neddiskonterer de fremtidige kontantstrømmene vi som en investor har tilgang til. Med investorer menes da aksjonærer, långivere og alle andre former for investorer som har krav på tall for deler av kontantstrømmene. WACC skal her representere en vektet kapitalkostnad for disse investorene.

Ved bruk av totalkapitalmetoden verdsettes egenkapitalen indirekte. I denne metoden verdsettes først netto driftskapital eller sysselsatt kapital, og deretter trekkes finansiell gjeld og minoritetsinteresser fra. Prinsipielt kan dette uttrykkes slik:

  Netto driftskapital eller sysselsatt kapital
– Finansiell gjeld
– Minoritetsinteresser
= Totalkapital

Hvis sysselsatt kapitalmetoden benyttes blir verdiestimat ulikt verdiestimatet ved bruk av netto driftskapitalmetoden. Ved konsistent bruk vil totalkapitalmetoden gi samme verdiestimat som egenkapitalmetoden.

Når en benytter totalkapitalmetoden regner vi ut kontantoverskuddene som blir tilgjengelig til betjening av rentebærende gjeld og egenkapitalen. Kontantoverskuddet til totalkapitalen kan beregnes på følgende måte:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss