Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 14 av 26 artikler om Produkt

Opplevelsespyramiden er et verktøy utviklet for å analysere, forstå og forbedre det opplevelsesbaserte elementet ved et produkt (Lapland Centre of Expertise 2009).

Modellen representerer et idealprodukt og bidrar til å legge forholdene til rette for å skape meningsfulle opplevelser. Opplevelsespyramiden inkluderer to ulike perspektiver; kundens opplevelse og de ulike produktelementene.

Elementene som er inkludert i modellen er i stor grad i overensstemmelse med det Pine og Gilmore (1998) trekker frem som nøkkelelementer i opplevelsesproduksjon.

opplevelsespyramiden

Nederst i opplevelsespyramiden finner vi de elementene som påvirker kundens opplevelse:

 • Individualitet
 • Autentisitet
 • Tema
 • Flersanselighet
 • Kontrast
 • Interaksjon

Når disse elementene inkluderes i produktet, øker muligheten for at kunden får en sterk følelsesmessig opplevelse, som endelig kan føre til personlig forandring hos kunden (Tarssanen og Kylänen 2007).

Det er for øvrig viktig at alle elementene er til stede gjennom hele produksjonsprosessen – fra markedsføring til kundeoppfølging i etterkant av kjøp og konsum.


Produktelementene

Individualitet

Det første elementet ved et opplevelsesprodukt, er i henhold til opplevelsespyramiden individualitet (Tarssanen og Kylänen 2007). Dette referer til produktets egenart og det som gjør produktet unikt i forhold til andre opplevelsesprodukter. Når et produkt representerer individualitet føler kunden seg privilegert og spesiell i opplevelsessituasjonen.

Kundetilpasning og tilbud av skreddersydde produkter er krevende og gjerne kostbart, men også svært viktig. Men ved å kjenne kunden, riktig prising og ved nøye markedssegmentering er det mulig å skape grupper som verdsetter nokså like produkter.

Opplevelser foregår ofte sammen med andre og i grupper. I slike tilfeller er individualitet noe som oppleves i fellesskap. Fleksibilitet og sensitivitet i forhold til kundenes bakgrunn og forventninger er nøkkelord i møtet med utfordringer i forbindelse med individualitet. Kommunikasjon mellom kunde og produkt både før, under og etter opplevelsen er også avgjørende. Suksessfull kommunikasjon sikres for øvrig delvis gjennom de andre elementene i opplevelsespyramiden.

Autentisitet

Autentisitet er et komplekst begrep som i denne sammenhengen er knyttet til produktets troverdighet (Tarssanen og Kylänen 2007).

Autentisitet kan forstås som regionale eller lokale vaner og motiver hos menneskene som bor der. Dersom noe oppfattes som autentisk, er det også autentisk for den personen det gjelder, enten personen er en del av lokalbefolkningen eller besøkende. Med hensyn til besøkende er det avgjørende i hvilken grad kundens oppfatninger stemmer overens med de oppfatninger og forventninger denne hadde i forkant av møtet med opplevelsesproduktet. Autentisiteten avgjøres av kunden i dialog med produktet og kommersiell suksess er en effektiv indikator på i hvilken grad produktet oppfattes som autentisk.

Tema

Tema, eller story, er nært knyttet til autentisitet (Tarssanen og Kylänen 2007). Et opplevelsesprodukt bør ha et tema som knytter opplevelse og virkelighet sammen, og som gir opplevelsen innhold og mening. Tema kan hentes fra virkeligheten, som historiske hendelser eller personer, eller det kan bygges ut fra fiksjon. Det som er viktig er at det binder de ulike elementene som inngår i opplevelsesproduktet sammen slik at det skapes en helhetlig opplevelse.

Det skal være harmoni mellom de ulike elementene og ingen motsetninger i de ulike dimensjonene av produktet. Temaet gir på denne måten kunden en forklaring, en historie, og bidrar til å styrke minnene fra opplevelsen. Narrative formler lagres i hukommelsen og kan raskt fylle inn elementer fra en bestemt opplevelse (Abbott 2002).

Historier, eller narrativer, tillegges nærmest automatisk i ellers statiske og immobile scener, noe som bør tas hensyn til i opplevelsesproduksjon da dette er avgjørende i forhold til kundens oppfattelse av det totale opplevelsesproduktet.

Flersanselighet

Med flersanselighet menes at produktet bør være i stand til å oppleves med så mange sanser som mulig (Tarssanen og Kylänen 2007). Sanseinntrykkene bør være i harmoni med hverandre og i overensstemmelse med opplevelsens tema. Jo flere sanser som stimuleres, jo større er sannsynligheten for at opplevelsen vil røre ved kunden og styrke minnet fra opplevelsen.

Kontrast

Med kontrast menes at opplevelsen må skille seg ut i forhold til kundens hverdag og kunden gis muligheten til å oppleve noe nytt, eksotisk og eksepsjonelt (Tarssanen og Kylänen 2007). Fra kundenes perspektiv er dette høyst subjektivt da det som er eksotisk for en person er en del av hverdagen til en annen. Det er derfor nødvendig å vite noe om og ta hensyn til kundens bakgrunn, eksempelvis nasjonalitet og kultur, for en vellykket implementering av kontrast i et opplevelsesprodukt.

Interaksjon

Interaksjon referer til forholdet mellom kunde, produsent og andre kunder (Tarssanen og Kylänen 2007). Det er en rekke interaksjoner som finner sted i en opplevelsesproduksjon, for eksempel mellom kunder, kunde og produsent, kunde og produkt, og det er viktig å gi kunden en følelse av tilhørighet i opplevelsessituasjonen. Interaksjonselementet påvirker også de andre elementene som er inkludert i modellen og kan være avgjørende i forhold til å skape et helhetlig opplevelsesprodukt da det kan bidra til å knytte de andre elementene sammen.

Kundens opplevelse

Mens modellens horisontale akse representerer de ulike elementene som inngår i opplevelsesproduktet, beskriver den vertikale aksen kundens opplevelse (Tarssanen og Kylänen 2007). En opplevelse og kundens respons i forhold til opplevelsen kan beskrives på seks ulike nivåer. I et godt funksjonelt opplevelsesprodukt er alle seks produktelementene til stede på hvert nivå.

Motivasjonsnivået

I bunnen av pyramiden ligger motivasjonsnivået (Tarssanen og Kylänen 2007). Dette referer til å skape oppmerksomhet rundt opplevelsesproduktet og vekke kundens interesse. Allerede på dette nivået bør så mange som mulig av elementene som inngår i en meningsfull opplevelse være tilstede, da det er på dette nivået kundens forventninger skapes.

Markedsføringen av opplevelsen må være i tråd med det som faktisk leveres for å forhindre at kundens kvalitetsoppfatning svekkes som følge av avvik mellom forventninger og det produktet som leveres. Kvalitet i forhold til opplevelser er subjektivt og er et resultat av i hvilken grad det totale opplevelsesproduktet innfrir forventningene (Parasuraman, Zeithaml og Berry 1985).

Fysiske nivået

På det fysiske nivået opplever og erfarer kunden produktet gjennom sansene (Tarssanen og Kylänen 2007). Kunden danner seg en oppfatning av produktet ved hjelp av de fysiske sansene og det er derfor viktig at disse stimuleres på en positiv måte. Opplevelsen skal være behagelig og føles trygg. På dette nivået befinner altså den fysiske tilretteleggingen for opplevelsesproduksjon seg og det er i stor grad forhold som kan kontrolleres eller i alle fall tas hensyn til av produsenten. Produktets tekniske kvalitet testes på dette nivået (Tarssanen og Kylänen 2006).

Intellektuelle nivået

På det intellektuelle nivået fordøyes sansestimulien fra omgivelsene og kunden begynner å handle ut fra disse (Tarssanen og Kylänen 2006). Kunden tenker, lærer, utforsker, bruker kunnskap og former meninger. Det er her kundens kvalitetsoppfatning dannes. Et godt produkt gir kunden muligheten til å lære noe nytt, samtidig som ny informasjon utvikles og lagres, enten bevisst eller ubevisst. På dette nivået stanser for øvrig produsentens mulighet til å påvirke kundens oppfattelse av produktet.

Følelsesmessig nivå

Det fjerde nivået kalles følelsesmessig nivå og det er her selve opplevelsen finner sted (Tarssanen og Kylänen 2006). Det er svært vanskelig å forutsi og kontrollere en persons følelsesmessige reaksjon. Det er derfor avgjørende at forholdene legges til rette gjennom opplevelsens tre første nivåer slik at disse fungerer optimalt. Dersom de seks elementene inkluderes på hvert nivå, vil kundens følelsesmessige respons med stor sannsynlighet være positiv; glede, spenning, mestring eller lignende.

Mentale nivået

Det siste og høyeste nivået i modellen er det mentale nivået (Tarssanen og Kylänen 2006). På dette nivået kan en positiv og sterk følelsesmessig reaksjon på et unikt produkt føre til en forandring hos kunden. Slike forandringer er permanente og kunden oppfatter det som en personlig forandring. Det kan være snakk om ervervelse av ny kunnskap, nye verdier og holdninger eller oppdagelse av ukjente ressurser. Omfang og karakter i forhold til denne forandringen er av mindre betydning, det vesentlige her er at kunden føler at opplevelsen har ført til endringer som vedvarer også i etterkant av konsumet.

Opplevelsespyramiden og teorien rundt denne modellen, er tydelig inspirert av Pine og Gilmore (1998, 1999). Ved at pyramiden presenteres som et verktøy som skal gjøre det lettere å skape minneverdige og meningsfulle opplevelser, fremstår den nærmest som en operasjonalisering av de tidligere presenterte opplevelsesfeltene.

LEOs modell tilbyr en mer detaljert beskrivelse av hvordan kunden kan engasjeres ved å fokusere på individualitet, autentisitet, tema, flersanselighet, kontrast og interaksjon.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Produkt

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Service – et tillegg til produktleveransenVerditilbud >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Produkt
 • Produktklassifisering
 • Homogene og hetrogene produkter (marked)
 • Substitutter og komplementære produkter
 • Produkttyper (nødvendighets-, daglig-, utvalgs-, spesial-, luksus-, kapitalvarer)
 • Produkthierarkiet
 • 5 Produktnivåer
 • Basis produktet
 • Det konkrete produkt
 • Det utvidede produktet
 • META produktet (merkevare og posisjonering)
 • Det potensielle produktet
 • Service – et tillegg til produktleveransen
 • Opplevelsespyramiden
 • Verditilbud
 • Produktkvalitet
 • Produktets livssyklus
 • Produktsortiment og sortimentpolitikk
 • Emballasje
 • Produktanalyse
 • Produktstrategi
 • Produktkart
 • Portfoliomatrise (BCG matrisen)
 • GE McKinsey-matrisen
 • Ekspansjonmatrisen
 • Selementanalyse