Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 21 av 27 artikler om Spørreskjema design

Utsagnmetoden består i at respondenten får forelagt flere utsagn som han eller hun skal ta stilling til.

F.eks: kan man be respondenten krysse av på de utsagnene som er listet opp under:

En annen variant av denne metoden er å forelegge respondenten navnene på undersøkelses objektene (De merkene eller leverandørene/produsentene som inngår i undersøkelsen). Før så intervjueren leser opp forskjellige utsagn f.eks beskrivelse av en egenskap ved leverandøren. Respondenten skal så remse opp de merkene eller leverandørene utsagnet passer for. Er det et spørsmål om leverandører av aluminium, kan utsagnet f.eks være:

” De leverer aluminium til fornuftige priser”

I Norge er det to leverandører av aluminium; Elkem og Norsk Hydro. Respondenten blir så bedt om å svare på hvem av disse to som tilfredsstiller kravet.

Med utsagnsmetoden stilles den spurte fritt til å velge flere, ingen av eller alle de utvalgte objektene. Det man får målt med denne metoden er hvor utbredt en oppfatning er.

Likert skala

De mest benyttede måleskalaene er kanskje likert skalaen og beslektede skaleringer. Ved skalering lister man opp egenskaper og ber respondenten et alternativ som er rangert i en skala etter f.eks. hvor viktig egenskapen er. Likert skalaen er en måleskala vi ofte benytter sammen med utsagnsmetoden når vi ønsker å måle holdninger. Likert skalaen er en teknikk som går ut på å stille endimensjonale spørsmål i påstandsform, for så å be respondenten svare hvor enig vedkommende er med påstanden. Skalaen går her fra “Helt enig” til “Helt uenig”.

Skal man bruke likert skalaen for å måle holdninger, er det imidlertid visse krav påstanden må oppfylle:

 • Påstanden må ikke være faktaorientert
 • Påstanden må være lett å forstå og den må være entydig
 • Det må være en lik fordeling mellom positive og negative påstander
 • Påstanden må kun reflektere en påstand

Under følger noen eksempler på bruk av skaleringer i ulike situasjoner.

Spørsmål:

“Hva interesserer du deg for ? Ulike mennesker har ulike interesser. Hvor stor er din interesse for aktivitetene vi har listet opp nedenfor?”

Måleskala:

 Meget interessertGanske interessertGanske uinteressertMeget uinteressert
Lage mat

Lese aviser

Gå på jakt

Politikk

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

Spørsmål:

“Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?”

Måleskala:

 Helt enigLitt enigHverken enig eller uenigLitt uenigHelt uenig
Jeg er i mot selvbestemt abort

Norge bør melde seg ut av NATO

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Spørsmål:

“Hva bruker du fritiden din til ? Nedenfor ønsker vi at du skal markedere hvor ofte du personlig utfører de forskjellige aktivitetene vi har listet opp”

Måleskala:

 Minst 1 gang pr. ukeMinst 1 gang pr. 14 dagMinst 1 gang pr. mnd.Minst 1 gang pr. ½ årSjeldnereAldri
Spille fotball

Gå på kino

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Spørsmål:

“Hvilke ukeblader leser du, og hvor ofte leser du dem ? Nedenfor har vi listet opp de største ukeblandene. Vil du for hvert ukeblad avmerke hvor mange av de seks siste utgivelsene du har lest eller set i, uansett hvor dette har skjedd og om du har kjøpt, fått eller lånt dem.”

Måleskala:

 Leser 6 av 6Lest 5 av 6Lest 4 av 6Lest 3 av 6Lest 2 av 6Lest 1 av 6Lest 0 av 6
Allers

Hjemmet

Vi menn

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Konstant sum skalaSemantic Differential Scale >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er et spørreskjema?
 • Spørreskjema design
 • Databehovet avgjør spørsmålet
 • Intervjuform og spørreskjema design
 • Begrepsanalyse
 • Operasjonalisering
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørsmålstyper
 • Antall svaralternativer
 • Spørsmålrekkefølgen i et spørreskjema
 • Ordbruken i hvert enkelt spørsmål (spørreskjema design)
 • Betydningen av presisering av innholdet i et spørsmål
 • Betydningen av svaralternativet “vet – ikke”
 • Betydningen av eksempel i spørsmålstillingen
 • Idealet er objektive spørsmål (spørreskjema design)
 • Innholdet i hvert enkelt spørsmål
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming