Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er femfaktormodellen?

big-five-personalityDe Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er en personlighetteori som i dag er nærmest enerådende innen personlighetforskning.

Femfaktormodellen er en trekkteori innen personlighetspsykologien som er basert på en kombinasjon av:

 • Den leksikalske hypotese
 • Den statistiske hypotese

Femfaktormodellens hypotese går ut på at dersom det eksisterer noe vi kan betegne som personlighet, vil beskrivelser av personlighet finnes i språket som har utviklet seg parallelt med menneskets utvikling fra tusener av år tilbake i tid.

Den leksikalske hypotesen sier at “alle viktige individuelle forskjeller har blitt innbakt i det naturlige språket“. Det vil si at måten vi snakker om oss selv og andre på forteller oss hvilke trekk som går igjen som viktige i språket vårt. Trekk som igjen angir hvilke personlighetstrekk som er viktige for vår personlighet.

Den statistiske hypotese innebærer at vi lar mange mennesker gi seg selv en skåre på hvorvidt et ord beskriver dem selv, for deretter å kunne se hvilke ord som tenderer til å opptre sammen.

Femfaktormodellen antar at alle mennesker grunnleggende deler noen bestemte felles egenskaper (trekk) som vi kan ha i større eller mindre grad. Et trekk innenfor teorien forstås som en egenskap ved individet som får det til å handle på en bestemt måte i bestemte situasjoner som er relativt stabilt over lengre tid.

Femfaktormodellens historie

I 1930-årene gjennomgikk Allport og Odbert alle tilgjengelige ordbøker og fant cirka 150.000 oppføringer av ulike adjektiver for menneskelige trekk, som de reduserte til 17.953 unike beskrivende ord i det engelske språket. Disse adjektivene ble igjen inndelt i Stabile trekk kategorier som sikker og intelligent.  Forbigående tilstander, aktiviteter og humør som handlingsrettet og glad. Sosiale evalueringer som sjarmerende og irriterende og Metaforiske, fysiske og tvilsomme beskrivelser som produktiv og å lene seg på andre.

Catell videreutviklet Stabile trekk-delen av taksonomien til Allport og Odbert ved å redusere alle adjektivene til 171 grupper av ord han mente hørte naturlig sammen. Deretter fortsatte han å ekskludere og inkludere ord som hørte sammen slik at han endte opp med 35 grupper.

Fiske fulgte opp med å kjøre en faktoranalyse på 22 av Catells grupper hvor han fant en femfaktorstruktur for vår personlighet. Disse fem faktorene utgjør idag femfaktormodellen.

Femfaktormodellen sin gyldighet

Mange har etterprøvd Fiske sin faktoranalyse av Catells grupper og funnet støtte for denne teorien. Det vil si at de ikke har klart å bevise at den er feil, uten at dette er et bevis på at den er rett heller.

Strukturen til femfaktormodellen (De Fem Store) er funnet gyldig på tvers av kulturer, for ulike grupper og over tid. Det betyr ikke at kun fem faktorer får frem alle nyansene i beskrivelsen av folk. De fleste personlighetsmodeller nyanserer de fem hovedfaktorene med underliggende fasetter (undergrupper). Men de fem store ser ut til å få frem den variasjonen mellom folk som det er stor enighet om og tilbyr således en felles referanseramme for all praksis og forskning relatert til personlighet.

Ulike grader av 5 personlighetstrekk

Femfaktormodellen hevder at menneskers personlighet kan beskrives med ulike grader av (høy-middels-lav) fem personlighetstrekk. Disse er vist i modellen under.

femkomponent-modellen

Foruten å beskrive personligheten vår ved å angi i hvilken grad 5 ulike hoveddimensjoner (domener) kjennetegner oss, beskriver femfaktormodellen vår personlighet gjennom å dele disse 5 hovedkategoriene (domenene) inn i 30 underliggende personlighetstrekk (fasetter/underkategorier) som gir en mer detaljert beskrivelse av vår personlighet.

De fem domene (hovedkategoriene) i femfaktormodellen er:

 1. Ekstroversjon
 2. Åpenhet
 3. Omgjengelig/medmenneskelig
 4. Planmessighet/samvittighetsfull
 5. Følelsesmessig stabilitet/lav nevrotisisme

Trekk 1: Ekstroversjon: 

Tendens til å være “sosialt anlagt” og å oppsøke/skape muligheter for følelsesmessig stimulerende aktiviteter. Er forbundet med endringsorientert og relasjonsorientert ledelse. Introversjon (i andre enden) beskriver at man har mindre behov for dette. 

Dette domene opererer normalt med følgende fasetter (underkategorier): 

 • Varme (warmth) : Varme personer er vennlige og hyggelige, de er flinke til å være ”nær” andre. De liker mennesker og knytter gjerne personlige bånd. De som skårer lavt er ikke fiendtlige, men de er mer forbeholdne og reserverte i møte med andre mennesker.
 • Sosiabilitet (gregariousness) : Høy Sosiabilitet betyr sterkt behov for og ønske om samvær med mennesker, gjerne mange mennesker, dess flere dess bedre og morsommere er det. De som skårer lavt søker ikke sterk sosial stimulering, de trives best uten mye sosial ståhei.
 • Selvmarkering (assertiveness) : Dette handler om så stå frem, å kunne dominere og være sosialt modig. De som skårer høyt snakker gjerne og overbevisende; de blir ofte gruppeledere. De som skårer lavt foretrekker å være mer anonyme, holde seg i bakgrunnen og overlate snakkingen til andre.
 • Aktivitet (activity) : Høy Aktivitet betyr mye energiutfoldelse, høyt tempo og travelhet. De som skårer høyt kan være rastløse, de skyr passivitet. De som skårer lavt er ikke nødvendigvis late, men de holder et mer avslappet tempo til daglig og på langs i livet.
 • Spenningssøking (excitemeny seeking) : De som skårer høyt liker spenning og sterke opplevelser. De liker sterk og varierende stimulering; de kan ha lett for å kjede seg når det skjer for lite. De som skårer lavt har lite behov for spenning og kan trives der hvor de spenningssøkende kjeder seg.
 • Positive følelser (positive emotions) : Denne fasetten dreier seg om tilbøyelighet til å sprudlende av lykke og glede. De som skårer høyt ler gjerne og ofte; de er oppstemte og entusiastiske. De som skårer lavt er ikke nødvendigvis ulykkelige; de er flatere og mindre sprudlende i sitt følelsesliv.

Trekk 2: Åpenhet for erfaring/opplevelser

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss