agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 8 av 22 artikler om Markeder

Samtidig som du kartlegger virksomhetens og verditilbudet plass i sin livssyklus for å avgjøre hvilke markedsmål, målgrupper og markedsstrategier som vil realistiske, må du ta ta hensyn til såvel dagens markedssituasjonen som markedsformen og konkurransesituasjonen på markedene virksomheten opererer på når vi skal vurdere hvilke målgrupper vi bør velge ut som kundens prioriterte kundegrupper.

Annonse

Definer markedet

Start her med å definere markedet virksomheten opererer på eller ønsker å komme inn på. Å definere markedet vil i denne sammenheng si å definere virksomhetens:

 • Markedene virksomheten opererer på
 • Markedsposisjon i markedet
 • Markedets markedsform
 • Markedets størrelse og vekstmuligheter
 • Markedets kjennetegn

Markedsposisjon

Med markedsposisjon menes:

virksomhetens størrelse og økonomiske handlefrihet i sitt eksisterende marked.

At markedsposisjonen legger store føringer for virksomhetens valg av målgruppe burde være innlysende for de fleste. 

Virksomhetens valg av målgruppe må først og fremst tilpasses virksomhetens økonomiske handlefrihet. Det vil si hvor mye penger virksomheten kan bruke på markedsføring. Jo større finansielle muskler virksomheten har, jo større markedsføringsbudsjett kan de legge opp til. Noe som igjen legger store føringer på valg av målgruppe, og som forklarer hvorfor målgruppen til Coca-Cola konsernet er helt annerledes enn for det lille norske bryggeriet Hansa Bryggerier.

Målgruppedefinisjonen bør starte med en angivels av hvilke markeder virksomheten opererer på og hvilken markedsposisjon de har på disse markedene. Sammen med en kort redegjørelse av hva som kjennetegner dette eller disse markedene, størrelsen på det, konkurranseintensiteten, dagens markedssituasjon (markedsandel) og forventet utvikling av markedet. Noen sentrale stikkord som må omhandles i denne sammenheng er:

Annonse

Markedstype

Start med å definere hvilket marked virksomheten retter seg mot med sitt verditilbud. Et grunnleggende skille er her å skille mellom: – Bedriftmarkedet, forbrukermarkedet og institusjonsmarkedet, avhengig av hvilke kundetyper virksomheten retter seg inn mot.

Siden det er stor forskjell på å markedsføre seg mot forbrukermarkedet i forhold til bedrift- eller institusjonsmarkedet, er det viktig at man starter med å definerer hvilket marked man betjener, slik at den mentale tenkningen, strategiutviklingen og virkemiddelbruken retter seg mot dette markedet.

Markedsform

Hvilken mulighet virksomheten har til å påvirke markedet og hvilken prispolitikk det er mulig å føre er avhengig av markedsformen virksomheten opererer i. Det er som kjent stor forskjell å være en monopol bedrift i forhold til å operere i et marked som kjennetegnes av fullkommen konkurranse.

Markedsinndeling basert på markedsform bygger på en analyse hvor markedet blir delt opp etter følgende kriterier:

 • Tilbydernes mulighet til å føre en selvstendig prispolitikk.
 • Forbrukernes innstilling overfor den enkelte tilbyder og hans produkt.
 • Antall bedrifter som selger samme eller beslektet vare
 • Størrelsesfordeling bedriftene imellom
 • Etableringhindringer

Illustrasjonen under viser hvor mange tilbydere som opererer på de ulike markedsformene:

                          Antall selgere

 

1

Få store

Mange små

Homogent marked

Monopol

Oligopol

Atomisk-
konkurranse

Hetrogent marked

 

Differensiert
oligopol

Monopolistisk konkurranse

At man har det klart for seg hvilken marked og markedsform virksomheten arbeider under, er noe som det er viktig å ta hensyn til når virksomheten skal velg markedsmål, målgruppe og markedsstrategi.

Annonse

Bransje

Gå deretter inn på bransjen virksomheten opererer i:

– Hvor stor er den, hvem er de premiss settende aktørene, hvor mange aktører består bransjen av, hvilke markedsmekanismer gjelder i bransjen og hvilken verdikjede er de vanlige?

Kom her med en kort oppsummering av de viktigste bransjefaktorene som kjennetegner markedene virksomheten tar sikte på å operere på, slik at utenforstående lett kan få et bilde av virksomhetens markeds- og konkurransesituasjon gjennom å lese markedsplanen.

Markedstørrelse og vekst

Hvor stort er totalmarkedet og hvilket vekstpotensiale har dette totalmarkedet? Angi såvel antall potensielle kunder totalt sett, gjennomsnittlig ordrestørrelse og dekningsbidrag, slik at man får et inntrykk av hvilke markedsmekanismer og kjøpsprosess som gjør seg gjeldende. Dette er det viktig å tenke på når den endelige målgruppen skal velges, samtidig som man velger markedsstrategien som angir hvordan man skal nå dem og hvordan virksomheten skal påvirke dem for å få dem til å skaffe seg dette verditilbudet.

Angi så til slutt hvilken markedsandel virksomheten idag har av totalmarkedet og det eller de markedsegmentene de betjener.

Annonse


Kjøpegruppen

De fleste viktige beslutninger skjer ikke uten at vi konfronterer problemet og valgmulighetene med flere. Noen personer fungerer som påvirkere, andre er portvoktere som avgjør hvem som slipper til, mens andre igjen er de som skal bruke verditilbudet som kjøpes. Alle disse personene kaller vi med en fellesbetegnelse for kjøpegruppen.

Når målgruppen skal defineres er det påkrevd at vi har det klart for oss hvem som inngår i kjøpegruppen som treffer beslutningen om kjøp. Kun da er det mulig å utvikle en markedstrategi og tiltak som sikrer at alle disse personene blir bearbeidet på ønsket måte, slik at alle stiller seg positive til virksomhetens verditilbud når den endelige beslutningen om kjøp skal fortetas.

Viktige kjennetegn

Angi også viktige kjennetegn ved dette markedet. F.eks. om dette er et typisk lav- eller høy-interesseprodukt, da dette legger føringer for kjøpsprosessen og målgruppevalget. Det samme gjelder markedets demografisk sammensetning, informasjonsøkprosessen og beslutningsreglene som følges ved kjøp. 

Når markedet er definert på en skikkelig måte, kan vi gå videre å se på hvordan selve målgruppeanalysen bør legges opp.

 

 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markeder

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Homogene og hetrogene produkter (marked)Markedsform (markedsstruktur) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedskartlegging
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Homogene og hetrogene produkter (marked)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Tosidig / flersidig marked
 • Tosidige online-markeder
 • Nettverkseffekter (nettverkseksternaliteter)
 • Markedsstrukturer i tosidige markeder
 • Potensielle fallgruver ved analyse av tosidige markeder
 • Markedets livssyklus
 • Markedssynergier
 • Markedsendringer