Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

I denne artikkelserien lærer du hva en forretningsmodell er, hva som skiller en forretningsmodell fra en forretningside og forretningstrategi, hvilke forretningsmodeller vi kan velge mellom, hvilke fordeler og ulemper har de og hvordan gå frem for å utvikle en forretningsmodell.

agenturer.no

forretningsmodell

Hva er en forretningsmodell?

Mens en forretningside forklarer HVA selskapet gjør for å skape kundeverdier, beskriver forretningsmodellen kort HVORDAN selskapet skaper og tjener penger på disse kundeverdiene gjennom å dekke identifiserte kundebehov. Litt forenklet kan vi si at en forretningsmodell er en modell for hvordan selskapet tjener penger (gjør forretninger), altså en forenkling og konseptualisering av hvordan selskapet fungerer i virkeligheten.

Definisjon >> Forretningsmodell

Det finnes idag ett titalls definisjoner av begrepet forretningsmodell. Årsaken til dette ligger i at verken akademikerne eller praktikerne har blitt enige om hvordan begrepet skal defineres. Likevel finnes det en generell konsensus om at en forretningsmodell sier noe om hvordan en organisasjon skaper og leverer verdi til kundene sine. Det vil si:

 Hvordan virksomheten dekker behov, skaper og leverer økonomiske verdier i form av kundeverdier på et psykologisk-, sosiologisk- og antropologisk nivå.

eller som Osterwalder og Pigneur (2010) definerer begrepet:

En forretningsmodell beskriver den logiske begrunnelsen for hvordan en organisasjon skaper, leverer og kaprer verdi.

En definisjon David Watson gir litt mer kjøtt på beinet og sier at:

En forretningsmodell beskriver et selskaps operasjoner, innbefattet alle dets deler, funksjoner og prosesser, som resulterer i kostnader for selskapet og verdi for kunden (Dahle, Verde og Dagestad 2010, 57).

Denne definisjonen er godt sammenfallende med definisjonen til Osterwalder (2004: 15):

“En forretningsmodell er et konseptuelt verktøy som inneholder et sett med elementer og deres relasjoner, og uttrykker bedriftens logikk for å tjene penger. Den er en beskrivelse av verdien en bedrift tilbyr til et eller flere kundesegment, og av arkitekturen og nettverkspartnerne til bedriften som skal til for å skape, markedsføre og levere denne verdien og relasjonskapitalen, for slik å generere profitable og bærekraftige inntektsstrømmer.”

En viktig retning innen bruk av forretningsmodeller er å se aktivitetene som virksomheten utfører i et verdikjedeperspektiv. Amit og Zott (2012:42) definerer virksomhetens forretningsmodell som:

“et system av sammenkoblede og gjensidig avhengige aktiviteter som bestemmer hvordan selskapet “gjør forretning” med sine kunder, partnere og leverandører”.

De legger vekt på at forretningsmodellen er en samling av spesifikke aktiviteter – et aktivitetssystem – som utføres for å tilfredsstille et oppfattet behov i markedet. Videre legger de vekt på å spesifisere hvilke parter (bedriften selv eller ulike partnere) som utfører hvilken aktivitet, og hvordan disse aktivitetene eller prosessene linkes sammen (Sintef).

Må ha en “misjon” eller “mission statment”

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg