Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 23 artikler om Studieteknikk

    Denne artikkelen er del 8 av 46 artikler om Læring

For at ny kunnskap skal å bli “matnyttig” informasjon vi kan benytte oss av i det daglige arbeidet må kunnskapen gå igjennom ulike lærenivåer. Hvilke lærenivåer informasjonen må passere for å bli matnyttig er vist i Georg Millers lærenivå modell:

Georg Millers læringsmodell
Figur: Georg Millers læringsmodell

Modellen kan forklares slik:

Vet/kan nivå

All læring starter med data og informasjon som skal gi deg kunnskap om noe (vet/kan nivå). Hvordan denne kunnskapen tas inn og blir tolket gjennom persepsjonsprosessen varierer imidlertid fra individ til individ.

Vet hvordan nivå

Når vi har tilegnet oss denne basiskunnskapen, må vi fordøye denne kunnskapen og forstå sammenhengene mellom de ulike enheter, variabler og verdier. Vi går nå fra vag kjennskap til viten om hvordan ferdigheten kan læres (vet hvordan nivå).

For å komme til dette “vet hvordan nivået” må vi stoppe opp hver gang vi har lært noe vesentlig og tenke igjennom:

 • Hva har jeg egentlig lært akkurat nå?
 • Hva og hvordan kan denne kunnskapen brukes?
 • Hvilke forutsetninger bygger denne lærdommen på og hvilke sammenhenger til andre fenomen og teorier finnes?

Sett denne kunnskapen inn i en tankekart og diskuter lærdommen med dine medstudenter, lærere og andre for å skjønne hvordan denne lærdommen kan brukes i praksis.

Utfører nivå

Når vi har forstått den nye kunnskapen og vet hvordan kunnskapen kan brukes, går vi videre til selvstendig utførelser (utfører nivå) for å skaffe oss egne erfaringer om kunnskapen. Dette gjør vi enklest gjennom å bruke lærdommen i praksis og i samtaler med andre.

Handling nivå

Etter hvert som vi får stadig større erfaring vil den nye kunnskapen og de nye ferdighetene som følger med den, begynne å inngå som en naturlig del av våre daglige handlinger (handling nivå). Det er dette lærenivået vi ønsker å nå med vår læring.

Meningsløs pugging har liten verdi. Forståelse er grunnlaget for læring, men er i seg selv ikke nok. Skal du lære noe nytt og huske det må du lese aktivt og være kritisk til alt du lærer.

Du leser nå artikkelserien: Studieteknikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Skaff deg oversikt over pensumBevisst og ubevisst læring og hukommelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Håndbok i Studieteknikk
 • Den speilvendte Janteloven
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Planlegg studiene og læringen
 • Skaff deg oversikt over pensum
 • Lærenivåer
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Brain mapping – tankekart
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Forelesning
 • Kollokviegrupper og gruppearbeid
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Bruk av musikk og lyd i læring
 • Kosthold og læring
 • Task Force eksamen
 • Du leser nå artikkelserien: Læring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Læring-sirkelenLæringsarena >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Læring
 • Modell for personlig læring
 • Kompetanse
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Læringsprosessen
 • Læring-sirkelen
 • Lærenivåer
 • Læringsarena
 • Læringsteorier
 • Språk
 • Behaviorisme
 • Kognitivisme (kognitiv læringsteori)
 • Konstruktivisme
 • Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )
 • Habituering (tilvenning og sensitivering)
 • Heuristikker og Biaser
 • Klassisk betinging
 • Instrumentell betinging (operant betinging)
 • Innsiktlæring (kognitiv læring)
 • Sosial læringsteori
 • Mestringstro
 • Sosial-kognitiv læring (observasjonslæring)
 • Erfaringslæring (“Learning by Doing”)
 • Vaner
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Kognitiv læring : Barn vs. voksne – hvem lærer raskest?
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Brain mapping – tankekart
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Bruk av musikk og lyd i læring
 • Kosthold og læring
 • Pedagogiske læringsprinsipper
 • Kunnskap
 • Persuasion Knowledge Model
 • ELM-modellen (Elaboration Likelihood Model)
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Menneskelig modning
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.