Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 13 av 28 artikler om Motivasjon

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

En annen type teorier som det er forsket på i forhold til motivasjon, er sosiale motivasjonsteorier. Disse teoriene sier at det er hvordan den enkelte person opplever likeverd og rettferdighet på arbeidsplassen i forhold til andre, som styrer motivasjonen.

I sosiale motivasjonsteorier ser vi på hvordan et individs opplevelse av sitt forhold til kollegene kan virke motiverende eller demotiverende. De ulike formene av rettferdighet vil ofte være med på å bestemme variasjonene i motivert atferd hos de ansatte

Når det gjelder det med likeverd har J. Stacy Adams utviklet en slik likeverdsteori. Denne sier at det er jobbutbytte man oppnår i forhold til sin jobbinnsats, i sammenligning med andre, som avgjør hvor motiverte vi blir. Er det slik at en annen person som vi sammenligner oss med får bedre utbytte med mindre innsats enn oss selv vil vi oppleve dette som urettferdig og utilfredsstillende, en såkalt likeverds spenning. Den ytterste konsekvensen av opplevd likeverds spenning er at vedkommende slutter. Det man gjerne sammenligner er lønnsnivå, utdanningsnivå og ansettelseslengde.

Denne teorien har fått god støtte i videre forskning, men man har funnet ut at det er store
forskjeller på individuell opplevelse av følsomhet overfor rettferdighet. I tillegg har denne forskningen gjerne konsentrert seg om opplevelse av likeverd hva gjelder lønnsnivå, men forskning viser at også annen type belønning som for eksempel endring av status har innvirkning. Denne teorien tar også for seg belønninger i form av forhold som er et resultat av innsats og utelukker eventuelle motiverende faktorer i form av glede ved selve
arbeidsutførelsen (Kaufmann & Kaufmann, 2009, s. 105-107 m.fl.).

Du leser nå artikkelserien: Motivasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Målstyring (MBO = Managment By Objectives)Likeverdsteori (motivasjonsteori) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Motivasjon (motiv)
 • Motivasjonsbegrepet i en historisk sammenheng
 • Incentiv og incitamenter
 • Motivasjonsteorier
 • Behov og behovsteori
 • Maslows behovspyramide
 • McClellands behovsteori
 • ERG teori (behovsteori)
 • Kognitive motivasjonsteorier
 • Forventningsteorien
 • Målsettingsteori (motivasjonsteori)
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Sosiale motivasjonsteorier
 • Likeverdsteori (motivasjonsteori)
 • Rettferdighetsteorien (motivasjonsteori)
 • Forsterkningsteori (motivasjonsteori)
 • Kognitiv evalueringsteori
 • Indre motivasjon
 • Ytre motivasjon
 • Selvbestemmelsesteorien
 • Herzbergs to-faktorteori
 • Jobbkarakteristika-modeller
 • Thorsrud sine jobbkarakteristikk teorier
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Selvledelse (empowerment)
 • Optimisme og positiv psykologi
 • Opportunisme
 • Motivasjon av høyspesialiserte medarbeidere
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.