Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 8 av 27 artikler om Konfliktløsning

En konflikt kan ta mange former. Konfliktformen angir konfliktens retning og omfang.

Vi skiller her mellom følgende konfliktformer:

 • Omfang: Individuelle, gruppe og organisatoriske konflikter
 • Retning: Horisontale og vertikale konflikter

Konfliktens omfang

Konfliktens omfang angir omfanget av konflikten for organisasjonen eller samfunnet. Vi skiller her mellom:

 1. Individuell konflikt – konflikter mellom to eller flere personer i organisasjonen eller omgivelsene.
 2. Gruppe konflikter – konflikter mellom mellom to eller flere grupper mennesker med felles interesser.
 3. Organisatoriske konflikter – konflikter som har sin rot i organisasjonen sin oppbygning og virkemåte

Individuelle konflikter

Kjennetegn: Individuelle konflikter er konflikter mellom to eller flere personer som har motstridende følelser eller meninger ovenfor noe. Konflikten skyldes at to eller flere personer har kommet på kant med hverandre.

Konflikten er gjerne knyttet til den enkeltes identitet, selvrespekt, lojalitet, tillitsbrudd, avvisning og/eller atferd. Vi snakker her gjerne om følelsesmessige uenigheter, der forholdet mellom partene har tatt skade. Konflikter av denne typen kan ofte føre til et dårlig arbeidsmiljø eller ødelegge relasjonene partene har.

Løsning: Individuelle konflikter kan kun løses ved at partene i konflikten møtes og løser konflikten ansikt til ansikt, med eller uten en mekler som opptrer som en nøytral mellommann.

Gruppe konflikter

Kjennetegn: Gruppe konflikter skiller seg fra individuelle konflikter ved at uenigheten som skaper konflikten ikke er mellom to eller flere personer, men mellom ulike grupper av mennesker. F.eks. en uenighet mellom salgs- og produksjonsavdelingen om hvem som har ansvaret for hva, og hvilket budsjett kostnadene skal belastes.

Løsning: Siden konflikten er mellom to grupperinger kan individene i hver av gruppene ikke møtes for konfliktløsing. Istedenfor må hver gruppe peke ut en representant som snakker gruppens sak i meklingene, forhandlingene og samtalene som blir gjennomført for å løse gruppe konflikten

Organisatoriske konflikter

Kjennetegn: Når vi snakker om organisatoriske konflikter er det organisasjonens oppbygging og virkemåte som skaper konflikten. Vanlige årsaker til at organisatoriske konflikter oppstår er:

 • Uklarhet om ansvar og myndighet
 • Uheldige belønningssystemer
 • Fordeling av arbeidsoppgaver som kan være uklar eller skjevfordelt
 • Manglende ledelse og styring

Løsning: Organisatoriske konflikter kan ikke løses gjennom forhandlinger og meklinger. De må løses gjennom organisasjonsendringer og organisasjonsutvikling.


Konfliktens retning

Foruten at vi må ta hensyn til konfliktens omfang må vi ta hensyn til konfliktens retning, da retningen avgjør partenes makt (autoritet) i konflikten.

Vi skiller her mellom

 • Horisontale konflikter – konflikter mellom grupper eller individer på samme nivå i organisasjonsstrukturen.
 • Vertikale konflikter – konflikter mellom grupper eller individer på forskjellige nivå i organisasjonen.

Horisontale konflikter

Horisontale konflikter er konflikter mellom enheter på samme nivå i organisasjonen, f.eks. mellom markedsførings- avdelingen og produksjonsavdelingen, eller mellom markedsføringssjefen og produktsjefen. Alle konflikter mellom to likestilte personer i organisasjonens makthierarki, f.eks. mellom to kollegaer, er horisontale konflikter. Ingen av partene har her større formell autoritet enn den andre parten i konflikten.

Vertikale konflikter

Vertikale konflikter er konflikter mellom enheter på ulikt hierarkisk nivå. F.eks. en konflikt mellom en leder og medarbeider eller en lærer og elev. I slike konflikter har en av partene større formell makt enn den andre. Noe som gir en av partene en stor fordel i konfliktløsningen.

Du leser nå artikkelserien: Konfliktløsning

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Konflikthåndtering systemKonflikttyper (konfliktens årsak og innhold) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Konflikt
 • Lovverket om konflikter
 • Konflikter på arbeidsplassen
 • Konfliktforebygging – den beste måten å unngå konflikter på
 • Konfliktårsaker – hvorfor oppstår konflikter på en arbeidsplass?
 • Konflikthåndtering
 • Konflikthåndtering system
 • Konfliktformer (konfliktens omfang og retning)
 • Konflikttyper (konfliktens årsak og innhold)
 • Varme og kalde konflikter
 • Konfliktstadier
 • Konflikttrappen
 • Konflikthåndteringsstrategier
 • Konfliktatferdstiler
 • Gordon strategi for konfliktløsing
 • Konfliktløsning
 • Destruktive forhold som vanskeliggjør konfliktløsning
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • Maskert herredømme
 • “Best practice” ved konfliktløsning
 • Mekling
 • Konfliktløsningsamtale
 • Universell metode for konfliktløsning
 • Forhandlinger og forhandlingsteknikk
 • LØFT – Løsningsfokusert tilnærming til konflikter
 • Aktiv lytting
 • Å gi og ta imot kritikk