Domene og webhotell fra OnNet.no

Teorier er noe vi alle bruker, både i privatlivet, på skolen og i jobbsammenheng for å forstå, forklare og forutsi virkeligheten. Av den grunn er det viktig å forstå hva en teori er, hva den består av, hva den kan brukes til og teoriens gyldighet.

teori-virkelighet

Definisjon: – Hva er en teori?

Ordet teori kommer fra det greske verbet teorein som betyr “beskue, betrakte, gjennomtenke, reflektere beskue, betrakte, gjennomtenke og reflektere”. Enkelte sier at en teori er: «En generell påstand om virkeligheten». Dette er ingen god definisjon, da ikke alle generelle påstander om virkeligheten er en teori. Det kreves langt mer av en teori enn at den bare er en generell påstand.

En bedre definisjon av begrepet teori er:

“En teori er et forenklet bilde av virkeligheten”

Selv om ikke alle forenklinger av virkeligheten er en teori gir denne definisjonen allikevel et bedre bilde av hva en teori er, da definisjonen påpeker at verden er så kompleks at det ofte er vanskelig eller umulig å forklare alt som påvirker et fenomen. For å forstå en kompleks verden må vi derfor forenkle den. Det er det teoriene gjør.

Teorienes formål er å forenkle verden ved å trekke frem de viktigste forholdene knyttet til et fenomen og forklare oss hvordan disse forholdene henger sammen og påvirker hverandre for å skape et sluttresultat.

Teori i dagligtale

La oss starte med å se på hva en teori ikke er, før vi forklarer hva en teori er og hvilke krav som stilles til en teori.

Når vi i dagligtale sier ”jeg har en teori om at person X liker blonde jenter”, er dette ikke hva vitenskapen legger i begrepet teori. At person X liker blonde jenter, er en gjetning, kanskje vagt basert på tidligere erfaringer (du har sett han 2-3 ganger sammen med blonde jenter i sosiale lag). En teori er ingen gjetning. En teori er en grundig testet antagelse (hypotese) om noe.

De fleste av oss bruker ordet ”teori” på samme vis som vi bruker ordene ”idé”, “ubekreftet antagelse” eller en “gjetning“. I vitenskapen brukes begrepet teori om det motsatte. I vitenskapen er en teori et sett bekreftede hypoteser og koblinger mellom ulike begreper. En beskrivelse av hvordan vi forstår og forholder oss til fakta og verden.

Teori i vitenskapen

En teori er en forklaring på et fenomen eller en sammenheng som har blitt utsatt for mange og kritiske tester uten at disse har resultert i at den kunne falsifiseres (motbevises).

En akademisk forklaring av begrepet teori er å si:

en teori er en påstand som knytter sammen ulike teoretiske begreper og hypoteser om et fenomen.

Andre vitenskaplige definisjoner av begrepet teori er (Wikepedia):

“En teori er en testet antagelse om virkeligheten, en forklaring på et fenomen eller en sammenheng i naturen. Etter å ha testet om en hypotese gir et mer sant enn falskt bilde av virkeligheten omtales den ofte som en teori”

En litt mer folkelig definisjon er å si at en teori er et forenklet bilde av virkeligheten som er utformet slik at den kan danne utgangspunkt for empiriske undersøkelser. En teori må derfor ha en forankring i empiri (data fra virkeligheten) og/eller logiske resonnementer, og knytte begreper sammen med en eller flere påstander (hypotese).

Teori = Begreper + Hypoteser/påstander

Teori vs. modell

En modell er en visuell fremstilling av en teori. At den er visuell vil si at den via modeller eller en graf illustrerer hvordan begrepene og hypotesene henger sammen.

Krav til en teori

For at en teori skal være vitenskapelig må den oppfylle fire kriterier (Tufte og Christoffersen, 2010):

  1. Allmenn: teorien må ha et visst nivå av generalit. Den må gjelde hele befolkningen eller definerte grupper av befolkningen.
  2. Forenkling: teorien må være en forenkling av virkeligheten som viser kjernen i det fenomenet som teoretiseres. Vi ser bort fra enkelte ting og fremhever andre ting.
  3. Regelmessige mønstre: teorien må ha en viss varighet og den må være gyldig i såvel fortiden som nåtiden og fremtiden.
  4. Knytte sammen begreper og fenomener: teorien må si noe om sammenhengen mellom begreper og fenomener.

Teoretiske perspektiv

Når vi snakker om teoretiske perspektiv så mener vi:

“Å undersøke et fenomen fra en spesiell synsvinkel eller betraktningsmåte”

Valg av teoretisk perspektiv er et begrep som det er viktig å være klar, da valg av teoretisk perspektiv har betydning for hvilke sider av virkeligheten vi avdekker. Dette fordi vi retter oppmerksomheten mot spesielle områder og dermed velger bort andre.

Teoritriangulering

Problemstillinger eller diskusjoner som tar utgangspunkt i flere teorier kalles det teoritriangulering. Det vi si at vi kombinerer flere teorier for å forstå, forklare eller forutsi noe.

Teorienes formål

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.