Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 30 artikler om Corporate Governance
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 9 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Corporate Governance er ikke bare viktig for eiere, aksjonærer og investorer, men også for enhver leder. Dette fordi måten virksomheten bygger opp sin eierstyring så vil dette påvirke alt virksomheten gjør og tenker til daglig. I denne artikkelserien går vi igjennom hva det er viktig å tenke på i denne sammenheng.

Definisjon >> Corporate Goverance?

Corporate Governance er:

”Prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese”.

Hva er Corporate Goverance?

Corporate Goverance utgjør det øverste styringsnivået i virksomhetens styringspyramide. Nemlig eierstyringen, også kalt selskapsledelsen.

eiierstyring

Gjennom konfigurasjonen og utøvelsen av virksomhetens Corporate Goverance prøver eierne å sikre sitt behov for styring og kontroll av virksomhetens:

 • strategiske kurs og målene virksomheten jobber mot
 • verdiskapningen
 • ressurs- og verdiforvaltningen

Videre står maktfordelingen mellom deltakerne i selskapet sentralt når virksomhetens Corporate Governance modell skal tegnes opp. En maktfordeling som i Norge er regulert gjennom lovgivningen. 

Sentrale temaer innen Corporate Governance er også vektingen av eierinteresser (shareholder values) opp mot andre interessenter som ansatte, kreditorer, lokalsamfunnet (stakeholder values).

Sentralt kapittel i forretningsplanen

Siden eierstyring modellen angir hvordan eierne kan styre og kontrollere selskapet operative drift og utvikling står selskapets Corporate Governance modell sentralt i enhver forretningsplan som angir hvilke mål virksomheten skal nå og hvordan disse målene skal nås.

Når det gjelder spørsmålet om hvilken Corporate Governance modell selskapet bør velge, anbefaler jeg at du leser hele denne artikkelserien om Corporate Governance for å skaffe deg en oversikt over hvilke strategiske og operative beslutninger om eierstyringen virksomheten bør velge som en del av sin forretningsplan. 

Når selve forretningsplanen skrives trenger du kun å angi ett kort referat av de viktigste strategiske beslutningene i din valgte Corporate Governace modell. Jeg viser til min artikkel om Corporate Governance i forbindelse med gjennomgangen av hvordan du bør skrive selve forretningsplanen for nærmere informasjon om hvilke Corporate Governance elementer som bør tas med i forretningsplanen. 

Verdipyramide

Når du skal sette opp en Corporate Governace modell for virksomheten lønner det å starte med å sett opp en verdipyramide som viser hvem virksomheten skal skape verdier for og hvor viktig disse verdiene er i forhold til hverandre.

Verdi pyramide
Verdipyramiden viser hvilke hovedtyper av verdier enhver virksomhet prøver å skape. Her rangert etter verdienes viktighet for virksomheten

Corporate Governance modell for aksjeselskaper

Hvordan det er mulig å legge opp eierstyringen er først og fremst avhengig av hva slags selskapsform som er valgt for selskapet. Det er stor forskjell på eierstyringen i et enkeltmannsforetak hvor en person har all makten og styringen, og eierstyringen i et aksjeselskap. I denne artikkelserien vil jeg først og fremst ta for meg eierstyringen til aksje- og allmennaksjeselskaper som er den vanligste selskapsformen i Norge.

Vedtekter og aksjonæravtale

I et aksje- og allmennaksjeselskaper er de to mest grunnleggende styringverktøyene selskapets vedtekter og aksjonæravtalene som eventuelt måtte gjelde mellom aksjonærene.

Vedtekter og aksjonæravtale

Mens vedtektene er selskapets “grunnlov” og regulerer forholdet mellom selskapet og aksjonærene, regulerer aksjonæravtalen forholdet mellom aksjonærene i selskapet.

Generalforsamling, styre og daglig leder

Selv om vedtektene og aksjonæravtalen er selskapets “lovverk” og rammebetingelser for eierstyringen, skapes den operative eierstyringen ikke av disse to dokumentene men av hvordan disse dokumentene blir operasjonalisert og brukt av generalforsamlingen, styret og daglig leder i det daglige arbeidet.

corporate-goverance

I den operative eierstyringen ivaretas eierinteressene til aksjonærene i et aksjeselskap av maktfordelingen som lovverket har gitt generalforsamlingen, styre og daglig leder. Denne maktfordelingen kan kort forklares slik:

 • Generalforsamlingen– stedet hvor aksjonærene møtes minst 1 gang i året for å diskutere driften, eierverdiene, fremtiden, og for å godkjenne regnskapene og velge styret som skal ivareta deres interesser i den løpende driften.
 • Styret– velges av generalforsamlingen og skal ivareta eiernes interesser i den løpende driften. Styret ansetter daglig leder og utvikler virksomhetens operative mål og strategier, og iverksetter kontrollrutiner for å kontrollere i hvilken grad disse målene blir nådd og strategiene fulgt. Styret består normalt av 3-7 personer som møtes minst 4 ganger i året og som rapporterer direkte til generalformsamlingen.
 • Daglig leder– ansettes av styret og har ansvaret for den daglige driften i selskapet. Rapporterer direkte til styret som også trekker opp retningslinjene for daglig leders myndighet og ansvarsområder.

Bedriftsforsamling

Har aksjeselskapet mer enn 200 ansatte er det også lovpålagt at virksomheten skal ha en bedriftsforsamling. To tredjedeler av bedriftsforsamlingen velges av generalforsamlingen, resten av og blant de ansatte. Dersom selskapet har en bedriftsforsamling vil denne overta enkelte oppgaver som ellers ligger til generalforsamlingen eller styret.

Andre interessenter

Andre aktører som også gjør sitt krav om en plass i enhver virksomhets corporate governance modell er fagforeningene som representerer de ansattes interesser og det offentlige rom som påser at virksomheten driver i henhold til gjeldende lover og regler. Å finne en god corporate governance modell går ut på å finne en god selskapsrettslig balansering mellom alle disse aktørenes interesser.

Revisor

revisor

Alle aksjeselskaper over en viss størrelse må ha en godkjent revisor. Revisoren er en autorisert regnskapsfører som godkjenner selskapets finansregnskap på vegne av myndighetene og aksjonærene. Revisorens oppgave er å kontrollere at selskapets regnskaper er ført i henhold til god regnskapsskikk og norsk lovgivning før øvrig, og sikre at aksjonærene kan stole på finansregnskapet styret legger frem for aksjonærene på generalforsamlingen.

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) er ansvarlige for å utarbeide en anbefaling for selskaper notert ved Oslo Børs knyttet til god eierstyring og selskapsledelse. Denne anbefalingen har som hensikt å belyse rollefordelingen mellom styret, daglig ledelse og aksjeeiere utover det som direkte følger av relevant lovgivning. Oslo Børs krever at alle noterte selskaper på årlig basis redegjør for i hvilken grad de selv har etablert de nødvendige strukturer og rutiner for å operere i samsvar med denne anbefalingen.

I versjonen fra 28. november 2006 oppgis følgende tre hovedpunkter:

 1. Styret er ansvarlige for at selskapet etablerer god internkontroll og systemer for risikostyring som er hensiktsmessig gitt virksomhetens art og omfang (inkludert selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer).
 2. Det bør årlig gjennomføres en gjennomgang av selskapets internkontroll samt viktigste risikoområder.
 3. Årsrapporten bør angi hvordan selskapet gjennom internt regime for internkontroll samt risikoovervåking reduserer risiko for vesentlige feil i den finansielle rapporteringen.

Videre lesning

For nærmere informasjon om oppbygningen av Corporate Governance modellen og hvilke strategiske beslutninger som må fattes viser jeg til de øvrige artiklene om Corporate Governance i denne artikkelserien. Hvilke artikler som inngår i denne serien finner du under, sammen med de øvrige artiklene om forretningsplanen.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Når bør man starte et selskap? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Når bør man starte et selskap?
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap/andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmenn aksjeselskap
 • Når må jeg registrere selskapet?
 • Registrering av foretak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret
 • Registrering av aksjeselskaper
 • Hva er en firmaattest?
 • Eierstruktur
 • De magiske prosentsatsene i aksje- og allmennaksjeselskaper
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Betaling av aksjeinnskudd
 • Aksjeeierbok, melding om eierskifte og pantsettelse av aksjer
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Huskeliste for selskapsetablering
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Firmanavn
 • Valg av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styre
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Eksempel på stillingsinstruks / funksjonsbeskrivelse
 • Investor relations
 • Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Omdømme (rykte og profil)Strategisk kjerne >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen