Domene og webhotell fra OnNet.no

Corporate Governance er ikke bare viktig for eiere, aksjonærer og investorer, men også for enhver leder. Dette fordi måten virksomheten bygger opp sin eierstyring så vil dette påvirke alt virksomheten gjør og tenker til daglig. I denne artikkelserien går vi igjennom hva det er viktig å tenke på i denne sammenheng.

Definisjon >> Corporate Goverance (eierstyring)?

Corporate Governance er:

”Prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese”.

Hva er Corporate Goverance (eierstyring)?

Corporate Goverance (eierstyring) utgjør det øverste styringsnivået i virksomhetens styringspyramide. Nemlig eierstyringen, også kalt selskapsledelsen.

eiierstyring

Gjennom konfigurasjonen og utøvelsen av virksomhetens eierstyring prøver eierne å sikre sitt behov for styring og kontroll av virksomhetens:

  • strategiske kurs og målene virksomheten jobber mot
  • verdiskapningen
  • ressurs- og verdiforvaltningen

Videre står maktfordelingen mellom deltakerne i selskapet sentralt når virksomhetens eierstyring modell skal tegnes opp. En maktfordeling som i Norge er regulert gjennom lovgivningen. 

Sentrale temaer innen eierstyring er også vektingen av eierinteresser (shareholder values) opp mot andre interessenter som ansatte, kreditorer, lokalsamfunnet (stakeholder values).

Sentralt kapittel i forretningsplanen

Siden eierstyring modellen angir hvordan eierne kan styre og kontrollere selskapet operative drift og utvikling står selskapets eierstyring modell sentralt i enhver forretningsplan som angir hvilke mål virksomheten skal nå og hvordan disse målene skal nås.

Når det gjelder spørsmålet om hvilken eierstyring modell selskapet bør velge, anbefaler jeg at du leser hele denne artikkelserien om eierstyring for å skaffe deg en oversikt over hvilke strategiske og operative beslutninger om eierstyringen virksomheten bør velge som en del av sin forretningsplan. 

Når selve forretningsplanen skrives trenger du kun å angi ett kort referat av de viktigste strategiske beslutningene i din valgte eierstyring modell.

Verdipyramide

Når du skal sette opp en Corporate Governace modell for virksomheten lønner det å starte med å sett opp en verdipyramide som viser hvem virksomheten skal skape verdier for og hvor viktig disse verdiene er i forhold til hverandre.

Verdi pyramide
Verdipyramiden viser hvilke hovedtyper av verdier enhver virksomhet prøver å skape. Her rangert etter verdienes viktighet for virksomheten

Eierstyring modell for aksjeselskaper

Hvordan det er mulig å legge opp eierstyringen er først og fremst avhengig av hva slags selskapsform som er valgt for selskapet. Det er stor forskjell på eierstyringen i et enkeltmannsforetak hvor en person har all makten og styringen, og eierstyringen i et aksjeselskap. I denne artikkelserien vil jeg først og fremst ta for meg eierstyringen til aksje- og allmennaksjeselskaper som er den vanligste selskapsformen i Norge.

Vedtekter og aksjonæravtale

I et aksje- og allmennaksjeselskaper er de to mest grunnleggende styringverktøyene selskapets vedtekter og aksjonæravtalene som eventuelt måtte gjelde mellom aksjonærene.

Vedtekter og aksjonæravtale

Mens vedtektene er selskapets “grunnlov” og regulerer forholdet mellom selskapet og aksjonærene, regulerer aksjonæravtalen forholdet mellom aksjonærene i selskapet.

Generalforsamling, styre og daglig leder

Selv om vedtektene og aksjonæravtalen er selskapets “lovverk” og rammebetingelser for eierstyringen, skapes den operative eierstyringen ikke av disse to dokumentene men av hvordan disse dokumentene blir operasjonalisert og brukt av generalforsamlingen, styret og daglig leder i det daglige arbeidet.

corporate-goverance

I den operative eierstyringen ivaretas eierinteressene til aksjonærene i et aksjeselskap av maktfordelingen som lovverket har gitt generalforsamlingen, styre og daglig leder. Denne maktfordelingen kan kort forklares slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss