Hjem Corporate Governance

Corporate Governance

Corporate Governance (eierstyring)

Prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese.

Når bør man starte et selskap?

Det er ikke alltid det lønner seg å starte et selskap. Dette gjelder når virksomheten har preg av å være mer hobby enn næringsvirksomhet.

Valg av selskapsform

Hvilken selskapsform bør du velge? I denne artikkelen ser vi nærmere på dette spørsmålet.

Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)

En kort innføring om enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak).

Ansvarlig selskap

En kort innføring i hva et ansvarlig selskap er og hvilke ulike typer ansvarlige selskaper som finnes i Norge.

Samvirkeselskap/andelslag (BA)

I denne artikkelen ser vi litt nærmere på samvirkeselskap/andelslag (BA). Hva innebærer denne selskapsformen og hvilke krav stilles?

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne, det vil si eierne, har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.

Allmenn aksjeselskap

Et allmennaksjeselskap (forkortet ASA) er en betegnelse beregnet på aksjeselskaper med mange aksjeeiere.

Når må jeg registrere selskapet?

Myndighetene krever at stifter et selskap, når du ansetter arbeidstakere og/eller når du starter omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester. Så sant minst en av disse situasjonene oppstår, skal du registreres i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Registrering av foretak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Hva er Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, og hva er forskjellen mellom disse to registrene. Må jeg stå i dem?

Registrering av aksjeselskaper

For registrering av aksjeselskaper gjelder spesielle regler. Disse er angitt i aksjeloven. Disse reglene gjelder både når man skal starte ny virksomhet, og når en allerede bestående virksomhet skal omorganiseres.

Hva er en firmaattest?

Firmaattesten er en bekreftelse på at du er registrert i Foretaksregisteret.

Eierstruktur

Med eierstruktur menes: - Hvem som er eierne i selskapet og hvor stor eierandel de enkelte eierne har.

De magiske prosentsatsene i aksje- og allmennaksjeselskaper

Ønsker du å ta en strategisk investering i et aksje- eller allmennaksjeselskap finnes det en del magiske eierprosentsatser som det er viktig å være klar over

Aksjekapital

Aksjekapitalen er egenkapitalen aksjonærene i aksje- eller allmennaksjeselskapet har skutt inn som risikokapital.

Stiftelsesdokument og vedtekter

Den avtalen aksjetegnerne inngår om å stifte aksjeselskapet, kalles i aksjeloven et «stiftelsesdokument». De som skal tegne selskapets aksjer, må gå sammen om å opprette dette stiftelsesdokumentet.

Aksjonæravtale

En aksjonæravtale er en avtale som er inngått mellom aksjonærene i et aksjeselskap, og etableres for å regulere aksjonærenes forhold til de øvrige aksjonærene i selskapet og selskapets aksjer.

Betaling av aksjeinnskudd

En gjennomgang av hvilke regler som gjelder for betaling av aksjeinnskuddet ved etablering av et aksjeselskap.

Aksjeeierbok, melding om eierskifte og pantsettelse av aksjer

Alle aksjeselskaper må ha en aksjeeierbok. En aksjeeierbok er en fortegnelse over alle de som eier aksjer i selskapet. Det skal opprettes en aksjeeierbok for selskapet straks etter at det er stiftet.

Verdipapirsentralen (VPS)

Et norsk aksjeselskap med konsesjon til å registrere rettighetene til finansielle instrumenter og verdipapirer med rettsvirkninger etter Verdipapirregisterloven

Konsern – morselskap og datterselskaper

Et konsern består av et morselskap og et eller flere datterselskap. Om et selskap er et datterselskap eller ikke, avgjøres av morselskapets eierandel eller av graden av bestemmelsesrett i datterselskapet.

Firmanavn

Hva bør du tenke på når du skal velge og registrere ditt firmanavn? I denne artikkelen prøver vi å gi deg svarene.

Valg av firmanavn

I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvilke lover og regler som gjelder for valg av firmanavn og hvilket firmanavn du bør velge.

Generalforsamling

En generalforsamling er den øverste myndighet i en organisasjon eller (allmenn-)aksjeselskap.

Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.

Styre

Hva er styrets oppgave, hvilke krav og plikter stilles til et styre?

Daglig leder/administrerende direktør

Hva er daglig leder? Hvilke krav stilles til jobben? Hvilke arbeidsoppgaver har daglig leder? Hva bør vektlegges under rekrutteringen?

Eksempel på stillingsinstruks / funksjonsbeskrivelse

Tenk stillinginstruks for daglig leder, etter modellen jeg beskriv i forrige artikkel. Kan brukes som mal.

Investor relations

Med investor relations menes: "Arbeidet virksomheten legger ned i å skape og opprettholde varige relasjoner til sine investorer (aksjonærer), kreditorer, verdipapir institusjoner og finansmedia"
Close