Hjem 2019

Arkiver

Styret i bedriften

Hva er styrets oppgave, hvilke krav og plikter stilles til et styre?

Generalforsamling

En generalforsamling er den øverste myndighet i en organisasjon eller (allmenn-)aksjeselskap. Her går vi igjennom hvordan møte avholdes.

Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.

Styrets oppgaver og ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for selskapets strategi, og at selskapet er organisert og finansiert for å kunne realisere selskapets mål

Styrets strategioppgaver

Å lage, følge opp og evaluere selskapets forretningsmål og forretningsstrategi er styrets overordnede ansvarsområdet.

Styrets organiseringsoppgaver

Et av styrets ansvarsoppgaver er å sørge for at bedriften er forsvarlig organisert. Dette innebærer at styret har oppgaver som:

Styrets kontrolloppgaver

Loven krever at styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 

Styrets rapportering

For børsnoterte selskaper er reglene for rapportering langt mer kompliserte. enn for ikke-børsnoterte selskaper.

Egenevaluering av styrets arbeid

En gang i året bør styret evaluere sitt arbeid og sin kompetanse opp mot de mål som er satt for arbeidet

Styrets samspill med eiere og ledelse

Det er viktig at det er et godt samspill mellom eiere, styret og ledelsen, samtidig som disse må ta hensyn til selskapets øvrige interessenter

Styreroller og styrets organisering

Et styre har bare makt og beslutningsdyktighet i styremøtet. Utenfor styremøte har ingen av medlemmene noen formell posisjon eller makt.

Styreleder (tidl. styreformann)

Hvem kan være styrets leder i et aksjeselskap, hvilke krav stilles og hvilke oppgaver har styreformannen?

Valg av styre og styremedlemmer

Aksjelovens sier at det er eierne (aksjonærene) i fellesskap som velger styret i et aksjeselskap. Vi går her igjennom reglene.

Styrets størrelse

Selv om det ikke er å anbefale et ene-styre, bør vi heller ikke velge et for stort styre. Det anbefales et styre bestående av 3-5 medlemmer

Ansatterepresentant i styret

Har bedriften flere enn 30 ansatte, kan de ansatte kreve å få en representant i styret, pluss et varamedlem.

Styrets styringsprinsipper og funksjon

Selv om styres primære oppgave og ansvar er å oppfylle aksjelovens bestemmelser, er dette ikke tilstrekkelig for å få et velfungerende styre

Styreteorier : Tanteteori (tantestyre)

Tantestyrer er styrer som er dannet fordi aksjeloven krever at bedriften har et styre. Styret har derfor kun en formell karakter.

Styreteorier : Barbarteorier

Barbarteorier er teorier som omhandler økonomisk tenkning basert på kontroll over hvem som styrer hvem og hvilke interesser de skal ivareta.

Styreteorier : Klanstyrer

Teorier om klanstyrer handler om strukturene og prosessene i organisasjonen og hvordan disse samhandler med interessentene utenfor styrerommet

Styreteorier : Strategiteori

Strategiteoriene går ut på å se hvordan styret som et team kan bidra til å skape verdier.

Bedriftens livssyklus

Forskning viser at alle bedrifter går igjennom en livssyklus fra de blir etablert til de forsvinner. En livssyklus som ligner på produktet livssyklus

Styrets homogenitet / heterogenitet

Såvel homogene og heterogene styrer har sine fordeler og ulemper. De viktigste kan oppsummeres slik:

Styrekompetanse

Styrekompetanse handler om at styremedlemmene samlet har kompetanse til å styre bedriften mot dens mål og oppfylle alle lovpålagte kravStyrekompetanse handler om at styremedlemmene samlet har kompetanse til å styre bedriften mot dens mål og oppfylle alle lovpålagte krav

Styrets sammensetning

La ikke styret bli en "gutteklubb" som bare eksisterer på papiret. Skaff deg et profesjonelt styre. La erfarne bedriftsledere komme med gode råd i full fortrolighet og fortelle deg om de største fallgropene.

Styrehonorar (styrets avlønning)

Et "tante styre" kan vi få helt gratis, men vi bør heller vurdere hvordan vi kan få et styre med kompetansen bedriften trenger

Rekruttering av styremedlemmer

Hvis det er styrets ansvar å foreslå det nye styret, er det normalt styrelederen som leder rekrutteringsprosessen.

Aksept av styreverv

Selv om du kanskje føler deg smigret av å bli spurt om å sitte i et styre, må du aldri glemme at dette også er et stort ansvar.

Styremøte (innkallelse, agenda og gjennomføring)

Følg denne arbeidsmodellen og praksisen for styremøtene til virksomheten så er du sikker på at styremøtene holder seg innenfor det vi kaller "best praksis".

Styreinstruks

I aksjeselskaper er det pålagt å utarbeide en Styreinstruks som angir hvordan styrearbeidet skal organiseres og foregå.

Styreprotokoll

"Et referat over styrebehandlingen av sakene og beslutningene til styret".

Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet

En gjennomgang av aksjelovens regler for inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet.

Styrets taushetsplikt

Aksjeloven og allmennaksjeloven har ingen særlige regler om styremedlemmers taushetsplikt, men det fremkommer av forarbeidende til aksjeloven

Styrets opplysningsplikt

Styret har en utstrakt opplysningsplikt. En opplysningsplikt som er nedfelt i lovverket. Vi skal her se på taushetsbelagt informasjon

Styrets erstatningsansvar

Styreansvaret er kollektivt og solidarisk. Alle styremedlemmer hefter for det ansvar styret har i henhold til lover og regler.