Hjem Styre

Styre

Styret

Hva er styrets oppgave, hvilke krav og plikter stilles til et styre?

Hvem bør sitte i styret og hvordan avlønne dem?

La ikke styret bli en "gutteklubb" som bare eksisterer på papiret. Skaff deg et profesjonelt styre. La erfarne bedriftsledere komme med gode råd i full fortrolighet og fortelle deg om de største fallgropene.

Aksept av styreverv

Selv om du kanskje føler deg smigret av å bli spurt om å sitte i et styre, må du aldri glemme at dette også er et stort ansvar.

Styret sine oppgaver og ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for selskapets strategi, og at selskapet er organisert og finansiert for å kunne realisere selskapets mål

Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.

Styrets leder (Styreformann)

Hvem kan være styrets leder i et aksjeselskap, hvilke krav stilles og hvilke oppgaver har styreformannen?

Styreinstruks

I aksjeselskaper er det pålagt å utarbeide en Styreinstruks som angir hvordan styrearbeidet skal organiseres og foregå.

Innkalling til styremøte

Styrets leder er ansvarlig for innkalling til styremøte, men styrelederen kan, hvis ønskelig, delegere det praktiske arbeidet med innkallingen til daglig leder.

Styremøte (“best praksis”)

Følg denne arbeidsmodellen og praksisen for styremøtene til virksomheten så er du sikker på at styremøtene holder seg innenfor det vi kaller "best praksis".

Styreprotokoll

"Et referat over styrebehandlingen av sakene og beslutningene til styret".

Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet

Det finnes helt spesielle regler i Aksjeloven for inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet.

Huskeliste for et styre

Under finner du en huskeliste for styret. Den viser de viktigste tingene du må huske på i styrearbeidet:

Styrets erstatningsansvar

Styreansvaret er kollektivt og solidarisk. Alle styremedlemmer hefter for det ansvar styret har i henhold til lover og regler.

Egenevaluering av styrets arbeid

En gang i året bør styret evaluere sitt arbeid og sin kompetanse opp mot de mål som er satt for arbeidet

Styrets rapportering

For børsnoterte selskaper er reglene for rapportering langt mer kompliserte. enn for ikke-børsnoterte selskaper.