Hjem Pris

Pris

Pris (konkurransevirkemiddel)

Pris er 1 av 6 konkurransevirkemidler. Prisen påvirker direkte salg og fortjeneste. Her går vi igjennom problemstillingen.

Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften

En gjennomgang av hvilke interne forhold som vil påvirke prispolitikken i en virksomhet.

Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften

En gjennomgang av hvilke eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til enhver virksomhet.

Mål for prispolitikken

En gjennomgang av hva som er de vanligste målene for prispolitikken til et selskap.

Prisdifferensiering

Når en bedrift opererer på helt avskilte markeder, kan det være lønnsomt å selge produktet med forskjellig pris til ulike kjøpegrupper. Dette kalles prisdifferensiering eller prisdiskriminering.

Prisstrategi og prispolitikk

Faktorer som er avgjørende for bedriftens prisstrategi. Deriblant gå igjennom en planleggings modell for valg av prisstrategi.

Rabatt og rabattpolitikk

Pris er mer enn produktet eller tjenestens basisprisene. Et viktig virkemiddel i prispolitikken er rabatter.

Fullkommen konkurranse

I et marked med fullkommen konkurranse, vil både vil etterspørselssiden bestå av et stort antall forbrukere som kjøper varer og tjenester utfra de behov som skal dekkes, sin inntektssituasjon og formue.

Monopol

Finnes det kun en selger av en vare eller tjeneste, har vi et monopol. Ved monopol er det ingen konkurranse på tilbudssiden , bortsett fra enkelte substitutter.

Duopol

Et marked med duopol består av to tilbydere, og kjennetegnes ved: 1) Etablering er mulig, men vanskelig, 2) Produsenten må vurdere mottrekk fra konkurrentene.

Oligopol

Oligopol er en markedsform som kjennetegnes av: 1) Markedet består av noen få, store tilbydere som deler markedet mellom seg, 2) Det finnes vesentlige hindringer for at andre bedrifter kan etablere seg.

Monopolistisk konkurranse

Ved monopolistisk konkurranse produserer bedriftene produkter som skiller seg fra hverandre i kvalitet og utforming, men bedriftene konkurrerer om de samme etterspørrerne. Monopolistisk konkurranse kalles derfor ofte for merkevarekonkurranse,

Etterspørsel & priselastisitet

Markedets etterspørsel etter en vare kan defineres som «den mengde alle husholdninger ønsker å kjøpe i en periode til de gitte markedsmessige forhold»

Priselastisitet

Hva er priselastisitet, hvordan beregne den og hva sier den meg?

Tilbud

Markedets tilbud av en vare er ofte definert som « summen av det alle bedrifter ønsker å tilby ved eksisterende pris- og kostnadsforhold»

Markedslikevekt

Markedslikevekt representerer krysningspunktet mellom selgerens og kjøperens verdioppfatning av en vare. Punktet for markedslikevekt vil alltid være der hvor etterspørsel- og tilbudskurven møtes.

Skift i tilbud og etterspørsel

Så lenge etterspørsel- og tilbudskurven er konstante, holder også prisen seg uendret når markedet er i likevekt. Det finnes imidlertid en rekke faktorer som påvirker både etterspørsel- og tilbudskurven.

Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)

Den kombinasjonen av pris og mengde som gir bedriften det største overskuddet kalles vinnings optimal produksjonsmengde.

Hvordan kalkulere prisen?

I prinsippet er det kun to utgangspunkter for å sette prisen på et produkt: 1) Hvilket pris markedet er villig til å betale for produkt ? og 2) Hvilken pris er nødvendig for å dekke de kostnadene produktet påfører produsenten ?

Markedsorientert prissetting

Hva er markedsorientert prissetting, og hvordan sette en markedspris?

Kostnadsorientert prissetting

Når det ikke finnes sammenlignbare substitutter i markedet, vil det være aktuelt å basere prisene på de kostnadene et produkt påfører deg.

Konkurrentbasert prissetting

Konkurrentorientert prissetting vil med andre ord si at man tar hensyn til konkurrentenes priser.