Hjem 2020

Arkiver

Forskningsdesign

Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

Kvantitativ metode og design

Velger vi å bruke en kvantitativ metode får vi data som kan kvantifiseres om et målbart fenomen.

Eksplorerende design

Eksplorerende design brukes som regel når problemstillingen er uklar eller veldig grov, m.a.o. i tilfeller hvor man ikke kan stille opp klare hypoteser.

Deskriptivt design

Deskriptive design blir også kalt for beskrivende design. Formålet med et beskrivende design er å gi svar på spørsmål som hva, hvilke, hvordan, hvem og hvorfor.

Kausalt design

Kausalt design bruker man når man ønsker å finne en statistisk årsakssammenheng (kausalitet) mellom to variabler.

Kvalitativ metode og design

Metoder for innsamling, analyse og tolkning av kvalitative data for å besvare en problemstilling.

Etnografisk design

Etnografi er studier av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi. Betegnelsen brukes delvis overlappende med sosialantropologi.

Fenomenologi og fenomenologisk design / analyse

Fenomenologi er studiet av fenomener og hvordan de fremtrer for oss fra et førsteperson perspektiv.

Casestudie

En metode som studerer sosiale fenomener gjennom grundig analyse av en case. Casen kan være en person, en gruppe, en episode, en prosess, en kommune, et samfunn, eller en hvilken som helst enhet av sosialt liv

Grounded theory

"Å skape ny teori ut i fra kvalitative data fra case-studie"

Aksjonsforskning

En tverrfaglig forskningsprosess hvor noe studeres med det mål å bruke forskningsresultatet til å påvirke organisasjonens videre utvikling

Dokumentanalyse / Innholdsanalyse

Analyse av sekundærdata,  hvor vi prøver å besvare forskningsspørsmålet gjennom å samle inn og analyse andres ord, setninger og fortellinger om et tema

Kvalitativ metasyntese

Kvalitativ metasynteser er de kvalitative studienes svar på metaanalysen. Metoden er en induktiv forskningsmetode

Hva avgjør valg av forskningsdesign?

Generelt kan vi si at arbeidet med forskningsdesignet består av fire ulike oppgaver som må vurderes og ses i en sammenheng når vi skal velge forskningsdesign:

Analysens databehov

Databehovet angir hvilken informasjon som undersøkelsen må samle inn for å belyse problemstillingen til undersøkelsen.

Datainnsamlingsmetoder

I utgangspunktet finnes det to metoder vi kan velge mellom. Enten kan vi foreta en feltundersøkelse eller en skrivebordundersøkelse

Krav til validitet og realibilitet

Hva skal til for at resultatene skal være gyldige (validitet) og pålitelige (realibilitet)?