Hjem Forskningsdesign

Forskningsdesign

Forskningsdesign

Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

Eksplorerende design

Eksplorerende design brukes som regel når problemstillingen er uklar eller veldig grov, m.a.o. i tilfeller hvor man ikke kan stille opp klare hypoteser.

Deskriptivt design

Deskriptive design blir også kalt for beskrivende design. Formålet med et beskrivende design er å gi svar på spørsmål som hva, hvilke, hvordan, hvem og hvorfor.

Kausalt design

Kausalt design bruker man når man ønsker å finne en statistisk årsakssammenheng (kausalitet) mellom to variabler.

Hva avgjør valg av forskningsdesign?

Generelt kan vi si at arbeidet med forskningsdesignet består av fire ulike oppgaver som må vurderes og ses i en sammenheng når vi skal velge forskningsdesign:

Studienes databehov avgjør valg av forskningsdesign

Det første du bør gjøre når man tar fatt på prosjektutformingen er å lage en oversikt over hvilken informasjon vi trenger for å løse prosjektet.

Valg av metode for datainnhenting

I utgangspunktet finnes det to metoder vi kan velge mellom. Enten kan vi foreta en feltundersøkelse eller en skrivebordundersøkelse

Utarbeidelse av utvalgplan

et det neste steget i prosjektutformingen. En plan som skal gi oss svar på fire grunnleggende viktige spørsmål om hvem som skal intervjues.

Krav til validitet og realibilitet

Hva skal til for at resultatene skal være gyldige (validitet) og pålitelige (realibilitet)?