Inntektselasitisitet

Hva er inntektselasitisitet, hva sier den deg og hvordan beregne den?

Priselastisitet

Den relative mengdeendring dividert med den relative prisendring (ved uendelig små endringer i pris)

Observasjonsprotokoll

En observasjonsprotokoll, er en bok eller et kodeskjema som registrerer stikkprøve verdiene i den rekkefølgen de blir observert eller registrert av intervjueren

Diskursanalyse

Diskurs betyr tale, samtale, drøftelse. I samfunnsvitenskapen og kulturforskningen refererer en diskurs til det språklige materialet

Aksiomatisk definisjon av sannsynlighet

Hva er aksiomatisk definisjon av sannsynlighet, og hvordan beregne dette?

Narrativ metode og analyse

Narrativ psykologi er opptatt av måten vi organiserer våre erfaringer og gir dem mening gjennom fortellinger.

Sannsynligheten av et snitt

Hvordan beregne sannsynligheten av et gjennomsnitt ved bruk av statistiske metoder?

Synkron og diakron analyse

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen viser hvor dypt inn i problemstillingen analysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredden i dataanalysen).

Regneregler for sannsynlighet

En side med de vanligste regnereglene for å beregne sannsynligheten av noe.

Krysspriselastisitet

Hva er krysspriselastisitet, hva brukes den til, hva sier den og hvordan beregne den? I denne artikkelen går vi igjennom dette.

Trangere konfidensintervall

Hva er et trangere konfidensintervall, og hvordan beregne det?

Parallell plott og trend

Hva er en parallell plott og en trend, og hva brukes de til? Og ikke minst; - Hvordan finne dem?

Fenomenologisk hermeneutisk analyse

Målet med analysen er å finne mening gjennom livs erfaringer. For å kunne avdekke mening i livserfaringen må vi skrive ned dett som tekst som vi kan studere.

Selementanalyse

Hva er en selementanalyse, hva kan slike analyser brukes til og hvordan bruke selementanalyser?

Bivariat analyse – analyse av to variabler

Bivariat analyse er en analyse av sammenhengen mellom to variabler. F.eks. om variabel X påvirkes av variabel Y.

Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning

Epsilon sier noe om samvariasjonens styrke og fortegnet (+ eller -) som indikerer dens retning.

Variasjonsbredde i utvalget (stikkprøven)

Et mål for variasjon (spredning) i et utvalg. Forskjellen mellom høyeste og laveste verdi et utvalg eller en stikkprøve.

Prosentil og kvartil

Hva er prosentiler og kvartiler, og hvordan beregne disse verdiene?

Kombinatorikk

Hvordan finne antall gunstige og antall mulige utfall når vi skal beregne sannsynligheten for noe?

Kategorisering, koding og indekseringsspråk

Språket vi benytter oss av når vi skal kode og registrere de innsamlede dataene kalles indeksspråket

Union

En uniform sannsynlighetsmodell er en modell hvor alle mulige utfall er like sannsynlige.

T-test (Students t-test)

En t-test (også kalt Students t-test) er en test som brukes til hypotesetesting i inferensiell statistikk. Det finnes tre typer t-tester.

Kjikvadrattest

Kjikvadrattest er en statistisk test for kategoriske data som brukes for å finne ut om dataene er vesentlig forskjellig fra det vi forventet.

Betinget sannsynlighet

Hva er betinget sannsynlighet og hvordan beregnes denne sannsynligheten? Her går jeg igjennom dette.

Korrelasjon

Hva er korrelasjon og kovarians, og hva brukes dette til? Og til slutt: Hvordan regner vi ut disse verdiene?

Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse

Hva menes med gruppegjennomsnitt og mediandifferanse, og hvordan beregne dette gjennomsnittet eller denne medianen?

Diskriminantanalyse

En relevant analyseteknikk når den avhengige variabel er en kategorivariabel (nominal) og de uavhengige er metriske (intervall eller forholdstall), men forutsetter at variablene er dikotome.

Parvise sammenligninger (Fortegntest og Wilcoxons tegnrangtest)

Sammenligning av to stikkprøver. Hvordan gjøre dette ved bruk av statistiske metoder.

Kvantitativ dataanalyse

En dataanalyse som bygger på kvantitative primærdata som er samlet inn ved bruk av en kvantitativ metode i et kvantitativt forskningsdesign

Kovarians

Kovarians er et styrkemål for den lineære avhengigheten mellom to variabler. Vi skiller mellom to typer kovarians: Teoretisk- og empirisk

Transkripsjon og transkribering

«Transkribere» kommer fra det latinske ordet “transcribere”, som direkte oversatt betyr “å skrive over”. 

Multivariat analyse

Multivariat analyse er teknikker vi benytter for å finne årsakssammenhenger mellom variabler og nøyaktige forklaringer.

Utfall og utfallsrom

Utfallsrom = Antall mulige enkeltutfall. I denne artikkelen ser vi på hva dette i praksis betyr.

Standardavvik og varians

Hva er standardavvik og varians, og hvordan beregne disse verdiene i et utvalg?

Mann – Whitney observator

Hva er og hvordan beregne Mann - Whitney observator (er)?

Hermeneutiske spiral

Det er en beskrivelse av fortolkningsprosessen som er i stadig bevegelse mellom forståelse/forforståelse og fortolkning.

Skjevhet og normalfordeling

Ulike former for skjevhet og beregning av skjevheten i utvalget. Normalfordelingen står her sentralt.

Utvalget/stikkprøvens midtpunkt (Median, gjennomsnitt og modus)

Hvordan beregne utvalget/stikkprøvens midtpunkt? Det vil si: - Hvordan beregne median, gjennomsnitt og modus av en stikkprøve eller utvalg?

Krysstabulering og marginalfordeling

Krysstabeller er sannsynligvis den analysemetoden som er best brukt innen markedsforskningen. Metoden stiller ikke krav til målenivå.

Konfidensintervall

Hva et et konfidensintervall, hva brukes det til og hvordan beregne dette intervallet?

Venndiagram

Et venndiagram er en grafisk fremstilling av en eller flere mengder, og eventuelle delmengder. Størrelsen av arealet i diagrammet har ingen matematisk betydning.

Sannsynlighet som relativ hyppighet (de store talls lov)

Hvis du kaster den samme mynten uendelig mange ganger, ville du se at fordelingen vil bli 50/50. Dette kalles "de store talls lov".

Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)

Hvordan sammenligne t medianer ved bruk av Mann-Whitney-metoden?

Dataanalyse

Dataanalyse kan defineres som: "Systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon". Analyse av data går ut på en kategoriserer innsamlet informasjon med sikte på å beskrive hva en har funnet.