Korrelasjon

Hva er korrelasjon og kovarians, og hva brukes dette til? Og til slutt: Hvordan regner vi ut disse verdiene?

Standardavvik og varians

Hva er standardavvik og varians, og hvordan beregne disse verdiene i et utvalg?

Priselastisitet

Priselastisitet er den relative mengdeendring dividert med den relative prisendring (ved uendelig små endringer i pris).

Multippel regresjon

Multippel regresjon er en analysemetode for å beskrive hvilken sammenheng det er mellom to eller flere X-variabler og en Y-variabel.

Fenomenologisk hermeneutisk analyse

Målet med analysen er å finne mening gjennom livs erfaringer. For å kunne avdekke mening i livserfaringen må vi skrive ned dett som tekst som vi kan studere.

Skjevhet og normalfordeling

Ulike former for skjevhet og beregning av skjevheten i utvalget. Normalfordelingen står her sentralt.

Univariat analyse og deskriptiv statistikk

Analyse av en variabel. Statistiske metoder for å bl.a. beskrive et utvalg, utvalgets størrelse, med fordeling og frekvensfordeling.

Narrativ metode og analyse

Narrativ psykologi er opptatt av måten vi organiserer våre erfaringer og gir dem mening gjennom fortellinger.

Hermeneutiske spiral

Det er en beskrivelse av fortolkningsprosessen som er i stadig bevegelse mellom forståelse/forforståelse og fortolkning.

Hypotese og hypotesetesting

En hypotese er en konkretisert antagelse om et faktiske forhold, eller en teori som er gjort om til en påstand som lar seg teste empirisk.

Prosentil og kvartil

Hva er prosentiler og kvartiler, og hvordan beregne disse verdiene?

Faktoranalyse

En samlebetegnelser for ulike multivariate statistiske metoder som går ut på å analysere avhengighets-forholdet mellom et stort antall variabler, for deretter å forklare deres felles underliggende dimensjoner

Kovarians

Kovarians er et styrkemål for den lineære avhengigheten mellom to variabler. Vi skiller mellom to typer kovarians: Teoretisk- og empirisk

Dataanalyse

Dataanalyse kan defineres som: "Systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon". Analyse av data går ut på en kategoriserer innsamlet informasjon med sikte på å beskrive hva en har funnet.

Konfidensintervall

Hva et et konfidensintervall, hva brukes det til og hvordan beregne dette intervallet?

Bivariat analyse – analyse av to variabler

Bivariat analyse er en analyse av sammenhengen mellom to variabler. F.eks. om variabel X påvirkes av variabel Y.

Multivariat analyse

Multivariat analyse er teknikker vi benytter for å finne årsakssammenhenger mellom variabler og nøyaktige forklaringer.

Generalisering og estimering av en stikkprøve

Å generalisere betyr at vi trekker allmenngyldige slutninger om noe basert på innsamlede kvantitative data.

Krysspriselastisitet

Hva er krysspriselastisitet, hva brukes den til, hva sier den og hvordan beregne den? I denne artikkelen går vi igjennom dette.

Synkron og diakron analyse

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen viser hvor dypt inn i problemstillingen analysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredden i dataanalysen).

Kategorisering, koding og indekseringsspråk

Språket vi benytter oss av når vi skal kode og registrere de innsamlede dataene kalles indeksspråket

Utvalget/stikkprøvens midtpunkt (Median, gjennomsnitt og modus)

Hvordan beregne utvalget/stikkprøvens midtpunkt? Det vil si: - Hvordan beregne median, gjennomsnitt og modus av en stikkprøve eller utvalg?

Utfall og utfallsrom

Utfallsrom = Antall mulige enkeltutfall. I denne artikkelen ser vi på hva dette i praksis betyr.

Inntektselasitisitet

Inntektselastisitet måler hvordan etterspørselen etter et produkt eller tjeneste reagerer på endringer i forbrukernes inntekt.

Diskursanalyse

Diskurs betyr tale, samtale, drøftelse. I samfunnsvitenskapen og kulturforskningen refererer en diskurs til det språklige materialet

Venndiagram

Et venndiagram er en grafisk fremstilling av en eller flere mengder, og eventuelle delmengder. Størrelsen av arealet i diagrammet har ingen matematisk betydning.

Krysstabulering og marginalfordeling

Krysstabeller er sannsynligvis den analysemetoden som er best brukt innen markedsforskningen. Metoden stiller ikke krav til målenivå.

Parvise sammenligninger (Fortegntest og Wilcoxons tegnrangtest)

Sammenligning av to stikkprøver. Hvordan gjøre dette ved bruk av statistiske metoder.

Variasjonsbredde i utvalget (stikkprøven)

Et mål for variasjon (spredning) i et utvalg. Forskjellen mellom høyeste og laveste verdi et utvalg eller en stikkprøve.

Fordelingsanalyse og frekvensfordeling

Hvor mange som har besvart de forskjellige svaralternativene i et spørsmål (den relative fordelingen)

Sannsynlighet og sannsynlighetsregning

Sannsynlighet er en angivelse av hvor stor sjansen er for at noe skal skje. Sannsynligheten angis som et tall mellom 0 og 1.

Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)

Hvordan sammenligne t medianer ved bruk av Mann-Whitney-metoden?

Kombinatorikk

Hvordan finne antall gunstige og antall mulige utfall når vi skal beregne sannsynligheten for noe?

Observasjonsprotokoll

En observasjonsprotokoll er et kodeskjema som registrerer stikkprøve verdiene i den rekkefølgen de blir observert eller registrert.

Transkripsjon og transkribering

«Transkribere» kommer fra det latinske ordet “transcribere”, som direkte oversatt betyr “å skrive over”. 

Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning

Epsilon sier noe om samvariasjonens styrke og fortegnet (+ eller -) som indikerer dens retning.

Kvantitativ dataanalyse

En dataanalyse som bygger på kvantitative primærdata som er samlet inn ved bruk av en kvantitativ metode i et kvantitativt forskningsdesign

Betinget sannsynlighet

Hva er betinget sannsynlighet og hvordan beregnes denne sannsynligheten? Her går jeg igjennom dette.

Selementanalyse

Hva er en selementanalyse, hva kan slike analyser brukes til og hvordan bruke selementanalyser?

Diskriminantanalyse

En relevant analyseteknikk når den avhengige variabel er en kategorivariabel (nominal) og de uavhengige er metriske (intervall eller forholdstall), men forutsetter at variablene er dikotome.

Parallell plott og trend

Hva er en parallell plott og en trend, og hva brukes de til? Og ikke minst; - Hvordan finne dem?

Aksiomatisk definisjon av sannsynlighet

Hva er aksiomatisk definisjon av sannsynlighet, og hvordan beregne dette?

Trangere konfidensintervall

Hva er et trangere konfidensintervall, og hvordan beregne det?

Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse

Hva menes med gruppegjennomsnitt og mediandifferanse, og hvordan beregne dette gjennomsnittet eller denne medianen?

Sannsynligheten av et snitt

Hvordan beregne sannsynligheten av et gjennomsnitt ved bruk av statistiske metoder?

Mann – Whitney observator

Hva er og hvordan beregne Mann - Whitney observator (er)?

Union

En uniform sannsynlighetsmodell er en modell hvor alle mulige utfall er like sannsynlige.

Kjikvadrattest

Kjikvadrattest er en statistisk test for kategoriske data som brukes for å finne ut om dataene er vesentlig forskjellig fra det vi forventet.

T-test (Students t-test)

En t-test (også kalt Students t-test) er en test som brukes til hypotesetesting i inferensiell statistikk. Det finnes tre typer t-tester.

Enkel lineær regresjon

Enkel lineær regresjon brukes til å estimere sammenhengen mellom to kontinuerlige variabler. Vi går her igjennom hvordan analysen utføres.