Tidsplan

Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler om Forskningens rammebetingelser

    Denne artikkelen er del 9 av 41 artikler om Situasjonsanalyse

tidsplanLike viktig som de økonomiske rammene er tidsaspektet. Hvor lang tid har man til rådighet ?

Det hjelper lite å lage et forskningsopplegg som gir oppdragsgiveren et svar om 3 – 4 måneder, når vedkommende trenger opplysningene for å treffe en beslutning om 3 uker. Husk at hensikten med forskningsprosjektet er å skaffe; Rett informasjon til Rett person til Rett tid.

Tidsrammen må derfor være kartlagt før det er mulig å velge problemstilling og forskningdesign. Spesielt når problemstillingen forutsetter innsamling av egne data (primær data), vil knapphet på tid fort kunne melde seg. Dette bør en ta hensyn til allerede i problemformulering fasen. For at prosjektet skal holde seg innenfor den avsatte tidsrammen, er det påkrevd at det utarbeides en tidsplan på tidlig tidspunkt i planleggingen.

Foruten å sørge for at forskningsresultatene foreligger til rett tid, skal den koordinere de ulike delene av forskningsarbeidet til en helhetlig og dynamisk prosess.

Skal det være mulig å realisere analysen eller hvilken som helst annen plan trenger man tidsplan som angir hva som skal gjennomføres når og hvem som har ansvaret for at dette blir gjennomført. Alle planer trenger derfor en tidsplan som en inngår som en integrert del av planen, f.eks. forretnings-, markeds-, kommunikasjons-, salgs- og organisasjonsplanen.

Foruten å sørge for at resultatene foreligger til rett tid, skal tidsplanen koordinere de ulike delene av planen til en helhetlig og dynamisk prosess.

Eksempel på en tidsplan i sin aller enkleste form er vist under:

tidsplan

En slik fremstilling gir et raskt og enkelt oversiktsbilde av hvilken aktiviteter som skal  gjennomføres uke for uke eller måned for måned.

Du leser nå artikkelserien: Forskningens rammebetingelser

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ForskningskompetanseForskningsbudsjett >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forskningsprosjektets rammebetingelser
 • Situasjonsanalyse
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Forskningsbudsjett
 • Etiske retningslinjer for forskning
 • Du leser nå artikkelserien: Situasjonsanalyse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ForskningskompetanseIdentifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Situasjonsanalyse
 • Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse?
 • Pilotundersøkelse
 • Hovedundersøkelse
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Forskningsbudsjett
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene
 • Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
 • Synkron og diakron analyse
 • Analysens databehov
 • Hvilke enheter og variabler må inngå i en situasjonsanalyse?
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • Hvilken informasjon må samles inn i en situasjonsanalyse?
 • Valg av forskningsdesign og analyseplan
 • Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Situasjonsanalysens dataanalyse
 • Corporate Goverment analyse
 • Ressurs som konkurransefortrinn
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse
 • Verdiskapningsprosessen
 • Verditilbud analyse
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • Profilkart
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Cluster-analyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Diamantanalyse
 • Prognosering
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser
 • Situasjonsanalyse og rapportskriving
 • Oppfølging av situasjonsanalysen
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.