Hjem 2019

Arkiver

Styring og kontroll av virksomheten

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

Styringshjulet og styringsoppgaver

Ved å inkludere de 4 grunnleggende styringsoppgavene som finnes i enhver virksomhet sitt styringshjul får vi en oversikt over hva styring- og kontrollprosessen faktisk går ut på:

Styringssystem

Når vi skal velge styring- og kontrollsystem for virksomheten må vi tenke helhetlig og huske at her gjelder regelen: ”Målet helliggjør middelet”

Betingelsesteori (hva påvirker valg av styringssystem)

En teori som argumenterer for at det ikke finnes et universell system for styring og kontroll som passer for alle organisasjoner i alle situasjoner.

Styrings- og kontrollnivåer

Generelt kan alle virksomheter deles opp i tre styringsnivåer: - Organisasjonsnivå, avdelings- og gruppenivå og individuelt nivå.

Styringsformer

I litteraturen er det vanlige å skille mellom tre former for styring og kontroll: regel-, mål- og verdistyring.

Corporate Governance (eierstyring)

Prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese.

Mål- og resultatstyring

En gjennomgang av hva mål- og resultatstyring er og en planleggingmodell for gjennomføringen.

Visjon som styringsverktøy

Ingenting gir en person en så sterk ledesnor som en visjon, et mål og en strategi å arbeide etter – en sannhet som har vært forkynt i årtusener.

Verdibasert ledelse

Ledelseteori hvor målet er å skape engasjement gjennom å utvikle og lede etter en verdibasert visjon.

Bedriftskultur og verdigrunnlag som styringsverktøy

Hvordan benytte bedriftskulturen og virksomhetens verdigrunnlag som styringsverktøy i organisasjon og ledelse?

Sosialiseringsprosessen som styringsverktøy

Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

Regelstyring

Regelstyring er en forlengelse av strukturstyring og går ut på å styre ved hjelp av regler, instrukser, retningslinjer, prosedyrer, rutiner og manualer.

Strukturstyring

Struktur, instrukser, regler og manualer ko med de klassiske ledelseteoriene og har vært brukt styringsverktøy i snart 100 år.

Planstyring

Virksomhetens planer er et av de viktigste styrings- og kontrollverktøyene til enhver leder.

Regelmessige situasjonsanalyser

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. For å treffe viktige beslutninger trenger vi derfor en situasjonsanalyse som reduserer usikkerheten i beslutningssituasjonen.

Business Inteligence som styringsverktøy

Business Intellignce er et elektronisk overvåking- og etterretningssystem for å opprettholde en stabil tilstand, preget av harmoni tilstand i alle delene av systemet til virksomheten.

Tradisjonelle avviksanalyser

For å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategiene og planene kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.

Budsjettkontroll som styringsverktøy

Med budsjettkontroll menes en sammenligning av de budsjetterte resultatene med de oppnådde!

Økonomistyring

Økonomistyring handler også om prosesser. Disse prosessene skal hjelpe organisasjonen og ledelsen å handle effectivly og efficiently.

Målstyring (MBO = Managment By Objectives)

Tanken bak MBO er at det skal ikke være nødvendig å tilpasse mennesker og oppgaver til forehåndsbestemte firkanter. Oppgavene skal diktere menneskene, deres plassering på kartet, deres funksjon så vel som forholde til andre på kartet.

Balansert målstyring som styringsverktøy

Balansert målstyring er et styringsverktøy som bryter ned virksomhetens visjon og strategier ned til målbare resultatmål for hver enkelt enhet, prosess, oppgave og individ i organisasjonen.

System for balansert målstyring

På denne sidn finner du en modell som viser hvordan du kan gå frem for å utvikle et system for balansert målstyring.

Belønningssystemet og incitamenter som styringsverktøy

Generelt kan man si at mennesker i en virksomhet vil oppføre seg slik virksomheten, bevisst eller ubevisst, belønner. Belønningssystemt er dermed et kritisk viktig styringsverktøy for enhver leder.

Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Mellommenneskelig kommunikasjon som styringsverktøy

Styringgjennom direkte ordre, møter, samtaler, rådgivning, rettledning, opplæring, trening er utvilsomt det mest effektive styringsverktøyet

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Møte og forhandling

Horisontal samordning oppnås gjennom møter, arbeidsgrupper, utvalg og samtaler, og er en av de sterkeste styringsverktøyene en leder har.

Prosessstyring

En gjennomgang av begrepet prosesstyring og hvilke teorier og modeller du kan benytte deg av for å oppnå en god prosesstyring.

HMS og intern kontroll som styringssystem

Målet er å sikre lovet prosesskvalitet slik at man er garantert at kundene alltid får et kvalitetsprodukt som oppfyller definerte kvalitetskrav

Kriseledelse

Kriseledelse er en fellesbetegnelse for for alle tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre korrekt krisehåndtering når en krise oppstår.