ØKO-modellens 10 forutsetninger


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 8 av 18 artikler om ØKO-modellen

Helhetlig tenkning

ØKO-modellen bygger videre på en helhetlig tenkning, hvor alt virksomheten er, gjør og sier må bygge opp under hverandre. Dette er viktig fordi hvis virksomheten sier en ting, men gjør noe annet mister alt sin troverdighet. Folk tenker og handler ut i fra en helhetlig tenkning – det samme må virksomheten gjøre. Dette innebærer også at virksomheten må være villig til å ta kortsiktige tap for å oppnå langsiktig gevinst.

En god ledelsemodell for å oppnå  helhetlig tenking er Systemanalytisk Verdiledelse som anbefales brukt sammen med ØKO-modellen.

10 forutsetninger

ØKO-modellens formål er å få til en god tilpasning mellom virksomhetens økologiske- og økonomiske system, hvor økologien ikke går på bekostning av økonomien eller omvendt. 

eco-modellen

For å få til en best mulig integrasjon av det økologiske- og økonomiske systemet virksomheten er en del av, må strategien bak ØKO-modellen ta hensyn til såvel en rekke interne forhold (organisasjonen) som eksterne forhold (markedssystemet) for å få til en lønnsom bærekraftig utvikling. Dette fordi det er samspillet mellom disse fire forholdene som avgjør ØKO-modellens suksess. 

Foruten ovenstående forhold krever ØKO-modellen at følgende 10 forutsetninger er på plass for at en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell skal kunne virke i praksis:

 1. OMDØMME: Forutsetningen for å lykkes med en ØKO-vennlig modell er at virksomheten får aksept hos sin målgruppe om at deres verditilbud er et økologisk alternativ til de tradisjonelle verditilbudene. Kun da kan virksomheten høste økonomiske gevinster i sin investering i bærekraftig utvikling. 
 2. FORRETNINGSIDE: Virksomheten må videre bygge på en ØKO-vennlig forretningside som angir hvorfor virksomheten oppsto og hva som er dens forretninggrunnlag, med en visjon som angir virksomhetens drøm (mål) for fremtiden og en misjon som angir virksomhetens oppgave og hvilken ØKO-modell som er valgt.
 3. FORRETNINGMODELL: En angivelse av hvordan virksomheten tjener penger på sin forretningside på en bærekraftig måte.
 4. VERDIGRUNNLAG: Forretningsideen må støttes av et sett grunnverdier som forteller hvordan virksomheten tenker, jobber og handler, eller rettere sagt virksomhetens organisasjonskultur, normer og selvbilde. Selve fundamentet som angir hvordan den valgte ØKO-modellen blir satt ut i livet av de som jobber der gjennom Verdibasert ledelse.
 5. FORRETNINGSMÅL OG FORRETNINGSSTRATEGI: Forretningsideen, forretningmodellen og verdigrunnlaget må støttes av et forretningsmål som angir et overordne økonomisk mål for hele virksomheten og en forretningstrategi som fungerer som et kart som viser veien til målet. Forretningsmålet og –strategien må så brytes ned i mindre del-mål og del-strategier for de ulike delene av virksomheten, slik at alle grupper og individer får konkrete mål å jobbe mot og individuelle strategier for hvordan målet skal nås. Målkort med tilhørende strategikart er gode hjelpemidler i denne sammenheng.
 6. RESSURSER: Målet er å minimalisere ressursbruken og da spesielt bruken av ikke-fornybare ressurser. Ressursbruken må derfor konstant overvåkes og minimaliseres for å oppnå en tilfredsstillende ressursforvaltning i et økonomisk og økologisk perspektiv. Spesielt gjelder dette de strategiske ressursene som kan gi virksomheten varige konkurransefortrinn.
 7. VERDISKAPNINGMODELL: For å oppnå en økologisk verdiskapning kreves det at det settes opp et fullstendig kart over virksomhetens prosess system. Dvs. en oversikt over alle verdikjedene i verdikjedesystemet virksomheten inngår i og alle enkeltprosessene og samhørighetsforholdene mellom disse kjerne-, støtte- og styringsprosessene, med det mål å kun bruke fornybare ressurser i disse prosessene og redusere ressursbruken i verdikjedesystemet. Noe som krever en grundig gjennomgang av alle forholdene i prosessperspektivet Systemanalytisk Verdiledelse, hvor vi ser på alle disse forholdene med en øko-vennlig tilnærming.
 8. ENDRINGER BASERT PÅ EN LÆRENDE ORGANISASJON: Punkt 4-6 krever ulike former for endringer internt i organisasjonen, noe som igjen krever utstrakt bruk av endringsledelse for å få gjennomført endringene i praksis. Dernest krever det at virksomheten utvikles til å bli en lærende organisasjon som lærer av sine feil og suksesser og bruker lærdommen til å oppnå fremtidig øko-vennlig vekst, kundetilfredshet og innovasjoner. Kun da vil virksomheten lykkes med sin ØKO-vennlige modell over tid.
 9. OPPLÆRING OG BELØNNINGSSYSTEM: De ansatt må læres opp hva virksomhetens valgte ØKO-modell betyr i praksis, hvordan den skal gjennomføres i praksis og de må trenes grundig opp i hva den betyr i praksis for den enkelte. Deretter må belønningsystemet begynne å premiere øko-vennlig tenkning og innovasjon, fremfor ensidig belønning av økonomiske mål som ikke har hensyn til ressursbruken og prosessene som skaper resultatet.
 10. STYRING OG KONTROLL: Til slutt trenger virksomheten et system for styring- og kontroll av implementeringen av ØKO-modellen, slik at alle får tilbakemeldinger hva de gjør riktig og galt. Selve forutsetningen for å kunne lære av sine feil og suksesser. Samtidig som det gir virksomheten til å justere kursen underveis og sørge for at alle jobber mot de samme målene og følger de samme strategiene og operasjonaliseringene av dem. Vi viser her til artikkelserien om styring- og kontrollperspektivet for nærmere informasjon om hvordan virksomheten kan bygge opp et godt styring- og kontrollsystem. 

I de påfølgende artiklene vil jeg gå igjennom hvert av disse punktene for å gi deg mer kjøtt på bene om hva de betyr i utviklingen av ØKO-modellen.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: ØKO-modellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ØKO-modellen må skape konkurransefortrinnØKO-modellens ressursbruk >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økologi er fremtidens konkurransefortrinn og forretningsmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell