Hjem Læring

Læring

Læring

Prosessen hvor mennesker tilegner seg kunnskap, erfaring, vaner, reaksjoner og konsekvenser fra sanseinntrykk som de anvender i fremtidige situasjoner

Læringsprosessen

All læring skjer som en læringsprosess som kan deles opp i fire faser: Perspepsjon, læring, lagring og gjenfinning

Lærenivåer

En modell som prøver å forklare hvilke ulike lærenivåer kunnskapen må gå igjennom for å bli "matnyttig" info som kan bli benyttet i det daglige liv.

Selektivt minne

Vi husker kun det vi selv ønsker å huske og glemmer resten

Persuasion Knowledge Model

Beskriver hvordan mennesker utvikler en generell kunnskap om overtalelse, og hvordan forbrukere bruker denne kunnskapen for å tolke, evaluere og svare på et overtalelsesforsøk.

ELM-modellen (Elaboration Likelihood Model)

Elaboration Likelihood Model, forkortet til ELM-modellen, ble utviklet av Richard E. Petty og John Cacioppo i 1986

Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag

Du lærer kunnskapsfag raskere enn ferdighetsfag i begynnelsen, men etter hvert som basiskunnskapen og erfaringen øker, blir resultatet motsatt.

Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring

Argyris/Schön sier at det finnes 3 nivåer for læring: enkelkretslæring (enkeltsløyfet), dobbelkretslæring (dobbeltsløyfet) og deuterolæring

Habituering (tilvenning og sensitivering)

Den antatt enkleste formene for læring er tilvenning og sensitivering. Prosessene er kun koblet til en og en stimulus om gangen.

Klassisk betinging

Klassisk betinging er 1 av 3 grunnleggende metoder for læring. Prinsippet om klassisk betinging kommer fra Ivan Pavlov. En russisk fysiolog

Instrumentell betinging (operant betinging)

Instrumentell betinging kalles også for operant betinging eller læring ved prøving og feiling.

Innsiktlæring (kognitiv læring)

Læring som krever tankevirksomhet. Dreier seg om å kunne se sammenhengen mellom flere stimuli og anvende innsikten til å løse oppgaver m.m.

Sosial-kognitiv læring (observasjonslæring)

Sosial-kognitiv læring er læring gjennom å observere konsekvensene av andres handlinger.

Kognitive læringprinsipper og råd

I denne artikkelen gir jeg en kort gjennomgang av de viktigste prinsippene, reglene og rådene for best mulig kognitiv læring.

Erfaringslæring

Erfaringslæring, eller "Learning by Doing", er forståelsen av at vi lærer fra opplevelser og erfaringer på samme måte som vi lærer gjennom å lese bøker e.l.

Kunnskap

Kunnskap er en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne kunnskapen med en bestemt hensikt.

Kunnskapstyper

Siden kunnskapbegrepet er en flerdimensjonal variabel kan begrepet ha mange ulike meninger. For eksempel er det vanlig å skille mellom følgende kunnskaptyper:

Kompetanse

KOMPETANSE = KUNNSKAPER + FERDIGHETER + EVNER. I denne artikkelen går vi igjennom hva dette vil si i praksis.

Kompetansemodeller

En gjennomgang av ulike modeller som prøver å forklare hva kompetansen består av og hvordan den oppstår.

Digital kompetanse

Digitale ferdigheter er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge. I EU som en av åtte kompetanser for livslang læring

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er idag blitt den mest grunnleggende ferdigheten et menneske må ha for å kunne ta del i det moderne samfunnet som er...

Digital dømmekraft

Handler om å kunne skille sannhet fra løgn på nett, ivareta personvernet, og behandle andre med like stor respekt online som offline.

Digital modenhet

Formålet med å måle organisasjonens digitale modenhet er å avgjøre hvor endringene må starte. Her går vi igjennom hva digital modenhet er

Glemsel, overlæring og repetisjon

En gjennomgang av hvordan du kan huske det du lærer bedre gjennom overlæring og repetisjon

Fra individuell til organisatorisk læring

Et rammeverk bestående av 4 prosesser -fra individnivå til organisasjons læring. Prosessene kan beskrives slik: