Konflikthåndteringsstrategier

Hvordan vi løser en konflikt er et spørsmål om hvilken konflikthåndteringsstrategi vi velger å benytte og hvordan vi følger den opp.

Konflikttyper (konfliktens årsak og innhold)

Mens konfliktformen angir konfliktens omfang og retning, angir konflikttypen hva årsaken til konflikten er og konfliktens innhold.

Konfliktstadier

Alle konflikter er en prosess som starter med uenighet om noe. Om uenigheten får utvikle seg til en konflikt er avhengig av hvordan uenigheten håndteres

Varme og kalde konflikter

Forskjellen mellom varme og kalde konflikter er hvilke emosjonelle kilder som er involvert i konflikten.

Konfliktforebygging – den beste måten å unngå konflikter på

Den beste måten å unngå konflikter på er å unngå at de oppstår. Dette krever forebygging. Konflikter kan forebygges på mange måter.

Mekling i konflikter og forhandlinger

Mekling er en strukturert prosess for å løse konflikter gjennom en nøytral tredjeperson hjelper parter å finne en løsning.

Konfliktårsaker – hvorfor oppstår konflikter på en arbeidsplass?

Kjøpslåing, forhandlinger og kompromisser om varige forskjeller og begrensede ressurser er en naturlig del av organisasjonslivet

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering innebærer i tillegg til konfliktløsning alle andre handlinger som partene eller andre iverksetter, men som ikke nødvendigvis endrer på selve innholdet eller bakgrunnen for konflikten.

Å gi og ta imot kritikk

For å kunne løse en uenighet må begge parter være villig til å ta imot kritikk og håndtere kritikken på en konstruktiv måte

Konflikter på arbeidsplassen

På en arbeidsplass er ikke konflikter nødvendigvis et problem, eller et tegn på at noe er galt i organisasjonen. Konflikter er en naturlig del av hverdagen

Lovverket om konflikter

En gjennomgang av hvilke lover som gjelder for å behandle konflikter som oppstår på en arbeidsplass eller andre offentlige steder.

Konfliktformer (konfliktens omfang og retning)

En konflikt kan ta mange former. Konfliktformen angir konfliktens retning og omfang. Vi skiller her mellom følgende konfliktformer:

Destruktive forhold som vanskeliggjør konfliktløsning

For at det skal være mulig å løse en konflikt må vi bli kvitt alle destruktive forhold som gjør det vanskelig å løse konflikten.

LØFT – Løsningsfokusert tilnærming til konflikter

LØFT står for ”Løsningsfokusert Tilnærming til konflikter”, og er en strategi for å skape ønskede endringer og bygge konstruktive løsninger

Konflikt

En kollisjon mellom mål, interesser, verdier, handlinger eller retninger som skaper en spenning mellom to eller flere involverte parter

Gordon strategi for konfliktløsing

Gordon strategien for konfliktløsning er utviklet for konflikter i hjemmet, mellom foreldre og barn, men denne konfliktløsning metoden er også nyttig i andre sammenhenger.

Konfliktløsning

Konfliktløsningen må ses i sammenheng med årsaken til konflikten. Kun da kan årsaken til konflikten bli eliminert med løsningen som velges

Konflikthåndtering system

Et formelt system som angir hvordan konflikten skal håndteres.

Konfliktløsningsamtale

En gjennomgang av hvordan du bør legge opp konfliktløsningsamtalen for å løse en organisatorisk konflikt.

Konflikttrappen

Det fleste konflikter følger konflikttrappen. Et verktøy som viser konfliktenes følelsesmessige dynamikk. Det vil si hvordan de fleste konflikter oppstår og utvikler seg følelsesmessig.

Maskert herredømme

En serie enkle forholdsregler man kan ta for å «drepe uoverensstemmelser og møte motargumenter.

Konfliktatferdstiler

Hvilken av disse konfliktatferd stilene vi bør velge styres til syvende og sist av hvilken konflikthåndteringsstrategi vi har valgt.

Aktiv lytting

Målet med aktiv lytting er å sette seg inn i motpartens sko for å forstå dem, istedenfor å bare være opptatt av å presentere egne synspunkter

Universell metode for konfliktløsning

Den universelle metoden kan benyttes som utgangspunkt for de fleste typer konflikter

“Best practice” ved konfliktløsning

Vi går her igjennom hvordan du skal gå frem for å håndtere en konflikt på en best mulig måte. Vi kommer her med en universell løsning.