Kunnskap som konkurransefortrinn

Skal en virksomhet lykkes med å gjøre kunnskap til et varig konkurransefortrinn må virksomheten ta ibruk og prioritere kunnskapsledelse og bygging av en lærende organisasjon. 

Kunnskap

Kunnskap er en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne kunnskapen med en bestemt hensikt.

Kompetansemål

Kompetansemålene står sentralt i all kunnskapsledelse og for alle ledere som ønsker å utvikle en lærende organisasjon, med en god læringskultur, som er istand til å gjøre kunnskap til ett strategisk konkurransefortrinn for virksomheten.

Barrierer mot kunnskapsutvikling

Det finnes en rekke barrierer du må overvinne for å lykkes med å utvikle en virksomhets eller gruppes kunnskaper og kompetanse på. Disse hindringene kan grupperes i:

Digital modenhet

Formålet med å måle organisasjonens digitale modenhet er å avgjøre hvor endringene må starte. Her går vi igjennom hva digital modenhet er

Konstruktivisme

Gjennom aktivitet bidrar vi selv til kunnskap, og vi bygger videre på den kunnskapen vi har. Læring skjer gjennom individets aktivitet

Handlingskompetanse

Ordet handlingskompetanse kan deles i ordene handling og kompetanse.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er å utvikle ny kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger for å dekke fremtidige kompetansebehov.

Kunnskapsdeling

Hva er kunnskapsdeling og hvordan gå frem for å få organisasjonsmedlemmene til å dele kunnskapen?

Ontologi

Læren om hva som eksisterer, spørsmål om det værende, det som finnes, dvs. hvordan virkeligheten faktisk er.

Nettverksbygging

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene.

Epistemologi

Når vi snakker om kunnskap går et viktig skille mellom proposisjonal kunnskap (påstandskunnskap) og praktisk kunnskap (ferdighetskunnskap)

Grunnforskning og anvendt forskning

Ideen er at grunnforskningen finner fakta, hvordan ting «egentlig er». Gjennom anvendt forskning finner vi fram til praktiske anvendelser av kunnskapen

Evaluering av kompetanseutvikling

Siste steg er å evaluere om de iverksette kompetanse tiltakene har resultert i at organisasjonen har nådd sitt kompetansemål.