Hva er viten og hva kan vi få viten om?

Diskusjonen om hva som bør legges i begrepet vitenskap har foregått helt siden oldtiden, og mange velger forsatt å følge Platon og Aristoteles betraktninger omkring vitenskapsbegrepet.

Begrep, term og definisjon

Begrep er en klart avgrenset og allmenngyldig mental forestilling om et konkret eller abstrakt fenomen i den virkelige verden.

Metafysikk

Metafysikk er læren om universets og eksistensens fundamentale natur. Her går vi kort igjennom prinsippene.

Kvalitativ metasyntese

Kvalitativ metasynteser er de kvalitative studienes svar på metaanalysen. Metoden er en induktiv forskningsmetode

Etiske retningslinjer for forskning

Prinsipper, regler og retningslinjer for etisk riktig forskning. En gjennomgang av de viktigste retningslinjene.

Metode

En metode er en planmessig fremgangsmåte for å samle inn empiri som kan gi oss ny kunnskap om et fenomen.

Descartles metoderegler

Metoden som Descartles utarbeidet på grunnlag av disse reglene har i dag fått tilslutning som en allmenn metode, og anses for å være en fruktbar måte å mange å angripe mange problemer på.