Hjem Samfunnsansvar (Klima & miljø)

Samfunnsansvar (Klima & miljø)

Bedriftens samfunnsansvar (CSR)

Samfunnsansvar er det sosiale ansvaret bedriften har til samfunnets økonomisk, økologiske, juridisk, etisk og filantropiske forventninger.

Den tredoble bunnlinjen – økonomi, økologi og sosialt

Den tredelte bunnlinje viser at det er en sammenheng mellom økonomi og velstand, miljøhensyn og sosial rettferdighet.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Miljøproblemer

Siden forurensningutslipp ikke tas hensyn til via markedsøkonomien, må myndighetene sette inn ulike tiltak for å korrigere for denne typen markedssvikt, slik at man får redusert omfanget av miljøskadelig produksjon.

Økologi

Læren om samspillet i naturen og hvordan ulike arter forholder seg til hverandre og miljøet de lever i.

Platetektonikk : Endringer i jordoverflaten og havstrømmene

Jordoverflaten er under stadig endring, og når jordoverflaten endres så endres også havets og luftens strømninger.

Konsekvensene av global oppvarming

Gjør vi ikke noe med den globale oppvarmingen vil vi se store klimaendringer som får store konsekvenser for livet på jorden.

Jordens befolkning skaper miljøproblemer

I 1750 var jordens befolkning 790 millioner mennesker. I 2020 var jordens befolkning økt til hele 7,8 milliarder mennesker.

Sammenhengen mellom økonomi og økologi

Begrepene økologi og økonomi er to beslektede begreper som stammer fra det greske ordet oikos som betyr "hjem, hjemplass, jorden vår".

Plast i natur og hav : Omfang, konsekvenser og tiltak

Plast som ikke er på avveie, men samles inn og gjenvinnes er ikke noe miljøproblem. Problemet er plasten som i naturen.

Klimaendringer

Klimaendringer skapes gjennom et samspill mellom en rekke indre og ytre klimapådrag. Vi går her igjennom disse pådragene.

Tiltak mot global oppvarming

Konsekvensene av den globale oppvarmingen vil bli enorme hvis vi ikke lykkes å stabilisere / redusere drivhuseffekten.

Hva bør være kjernen i bedriftens CSR strategi?

En god CSR strategi bør bestå av fire grunnpilarer, økonomi, økologi, etikk og sosialt ansvar, og er integrert som en del av omdømmestrategi

Grønn og grå vekst

Grønn vekst er økonomisk vekst som IKKE medfører økte klima- og miljøbelastninger. Begrepet kan også defineres som økonomisk vekst som ...

Fattigdom og fattigdomsbekjempelse

Miljøproblemer, og da spesielt klimaendringer, forsterker de eksisterende forskjellene mellom fattig og rik, og øker fattigdommen generelt

Global oppvarming (drivhuseffekt)

Økningen av den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene de siste hundre årene gjennom drivhusgasser.

3E modellen (Economi, Ecology & Ethics – en modell for bærekraftig...

3D-modellen viser hvordan en virksomhet kan skape en bærekraftig utvikling gjennom å kombinere god økonomi, med god økologi og samfunnsansvar

Samfunnsansvar i et historisk perspektiv

Begrepet samfunnsansvar kom på dagsorden for første gang i 1953 når Howard Bowen lanserte boken ”Social Responsibilities of the Businessman”.

Vulkanutbrudd sin påvirkning på klima

Årsaken til at vulkanutbrudd er en stor strålingspådriv skyldes at store vulkanutbrudd sender store mengder støv og svoveldioksid i stratosfæren.

Slik blir en tjenestebedrift en miljøvennlig bedrift

Regnskapskontoret Johansen & Olsen er et lokalt regnskapskontor med 15 ansatte, hvorav 10 av dem er regnskapsførere. De siste par årene har de imidlertid følt en voldsom konkurranse

Grønn markedsføring

Grønn markedsføring handler om å gjennomføre bærekraftige endringsprosesser i bedrifter der man fokuserer på den tredoble bunnlinjen

Økologisk merking

Økologisk merking er en merkeordninger som skal fortelle forbrukerne om produktet er et miljøvennlig eller ikke.

ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy

ØKO-modellen er ikke bare et verktøy for å velge en ØKO-vennlig forretningsmodell. Modellen er også et strategisk beslutningsverktøy.

Økonomi

Økonomi er læren om å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte for å tilfredsstille menneskelige behov.

Klima og klimasystemet

Klima er det typisk værmønster på et sted, sett over et 30-års intervall. Det måles ved å evaluere mønstre av variasjon som f.eks. temperatur, lufttrykk, vind og nedbør

Jordbanen sin påvirkning på klima

Jordens bane rundt solen er elipseformet og kan beskrives ved tre størrelser, hvor det er avstanden til til solen som har størst betydning for...

Avfall – et miljøproblem eller en mulighet?

Avfall, også kalt søppel, er kasserte gjenstander, restprodukter eller materialer som eieren ikke har en intensjon om å gjenbruke.

3E-modellen sin arbeidsmodell

For å utvikle en bærekraftig forretningsmodell og få denne implementert i en eksisterende organisasjon bør følgende prosess følges.

Kan kometer og asteroider påvirke klima?

Hvis en stein på flere kilometer i diameter treffe jorda vil dette utløse en energi som tilsvarer titusenvis av hiroshimabomber.

Miljøproblemene skaper økt fattigdom og økte forskjeller

Selv om det er bred internasjonal enighet om at miljø og fattigdom må ses i en sammenheng, er det allikevel ikke gjort så mye internasjonalt for å stoppe denne onde spiralen mellom fattigdom og miljø.

Solens strålingspådriv

Solen er den dominerende kilden til energi overført til Jorden. Ingenting gir jordkloden mer energi (les: varme) enn solstrålene jorden mottar fra solen.

Lineær økonomi og verdiskapning – en modell

Lineær økonomi viser vi til en lineær verdiskapningsprosess, hvor alle produktene vi produseres kommer fra jomfruelige naturressurser.

Bedriftens samfunnsansvar i fattigdomsbekjempelse

Alle bedrifter må ta et større ansvar for å bekjempe fattigdommen de opplever i sitt lokalmiljø enn lovverket pålegger dem å gjøre.

Forretningsetikk og samfunnsansvar

For at en organisasjon skal være harmoni med omgivelsene og vokse på en bærekraftig måte må de ta samfunnsansvar og ha høy forretningsetikk

Gjenbruk

Gjenbruk vil si at vi bruker et produkt som er blitt overflødig, umoderne eller unødvendig på nytt i stedet for å kaste det som avfall.

Sirkulær økonomi

Det overordnede målet er å bruke minst mulig råstoffer i verdiskapningen og holde råstoffene vi putter inn i økonomien her så lenge som mulig

Er et samfunn basert på en sirkulær økonomi realistisk?

EU og Norge har satt mål om å gjøre EU og Norge til en 100% sirkulær økonomi. Første steg skal være nådd innen 2030

Sirkulære forretningsmodeller

En sirkulær forretningsmodell viser hvordan bedriften har tenk å tjene penger på sin forretningside gjennom å følge prinsippene for en sirkulær økonomi

Deponering av avfall (søppelfylling)

Et deponi av avfall, også kalt avfallsdeponering og søppelfylling, er et åpent sted for lagring og nedbryting av avfall.

Materialgjenvinning (resirkulering)

Materialgjenvinning er tredje nivå i avfallshierarkiet som viser hvordan vi bør behandle avfall for å minimalisere verdens ressursbruk.

Sirkulær økonomi – en modell

En modell som viser det tekniske kretsløpet til et produkt i en sirkulær økonomi. Modellen utelater det biologiske kretsløpet.

Energigjenvinning

Energigjenvinning er prosessen med å gjenvinne energi fra restavfall. Energien som gjenvinnes er normalt elektrisitet og/eller varme.

Virkemidler for å skape en sirkulær økonomi

En gjennomgang av hvilke virkemidler myndighetene kan iverksette for å stimulere til en overgang til en mer sirkulær økonomi.

Sirkulær økonomi : – Hvilke næringer har det størst potensialet?

En gjennomgang av hvilke næringer som har det største potensialet ved at vi går over fra en lineær til en sirkulær økonomi.

ØKO-modellen – en sirkulær forretningsmodell

En modell som viser hvordan en virksomhet kan tjene penger på å få til en god integrasjon mellom sitt økonomiske- og økologiske system.

Barrierer mot en sirkulær økonomi

Deloitte har på vegne av Klima- og miljødepartementetundersøkt hvilke barrierer som hindrer utviklingen av en sirkulær økonomi.

Klimasystemets sykluser

Havet og atmosfæren kan arbeide sammen slik at det spontant gir interne klimavariasjoner som kan vedvare i mange år til tiår av gangen.

Modulært design

Modulært design er et designprinsipp som deler opp et system i mindre deler kalt moduler. En PC består f.eks. av følgende moduler:

Samarbeidsforbruk (Collaborative Consumption)

Samarbeidsforbruk er deling, byttehandel, utlån, handel, utleie, gaver og bytte, omdefinert gjennom teknologi og jevnaldrende fellesskap

EUs grønne vekststrategi (“Green Deal”)

EUs grønne vekststrategi, eller European Green Deal på engelsk, er Europakommisjonens strategi for å gjøre EU klimanøytralt innen 2050.

Miljøvennlig produkt og bærekraftig produkt

Et bærekraftig produkt er et lønnsomt miljøvennlig produkt som samtidig reduserer sosiale urettferdighet i omgivelsene.

Bruksforlengelse som forretningsmodell

Hva er bruksforlengelse? Bruksforlengelse er en forretningsmodell som tjener penger til virksomheten gjennom å:forlenge tiden produktet brukes (f.eks. gjennom vedlikehold, reparasjon og oppgradering av et...

CSR plan og CSR strategi

CSR plan er en plan som forteller hvordan bedriften har tenkt å legge opp sine CSR aktiviteter for å nå sine CSR mål.

Bedriftens samfunnsansvar (CSR) – en modningsprosess

Utviklingen i bedrifters arbeid med å ta stadig mer samfunnsansvar beskrives ofte som en reise eller en stegvis utvikling over tid.

Hvorfor må alle bedrifter ta større samfunnsansvar?

Det er mange årsaker til at bedriftens samfunnsansvar har blitt et strategisk fokusområde for enhver toppleder de siste 15 årene.

Bedriftens samfunnsansvar for klimaendringer og miljøproblemer

Alle bedrifter har et samfunnsansvar når det gjelder å begrense klimaendringene og miljøproblemene bedriften skaper, direkte eller indirekte.