Warrants

Warrants er et derivat som ligner på opsjoner, og som er egnet å handle for privatpersoner. Warrants utstedes av en bank, som oftest med en aksje som underliggende vare

Opsjonspremien (kursen på opsjonen)

Opsjonens verdi er til enhver tid lik kursen på opsjonen i opsjonsmarkedet. Kursen på opsjonen, dvs. opsjonspremien, består av to deler; realverdi og tidsverdi

Salgsopsjoner (PUT)

Salgsopsjoner gir kjøperen rett til å selge de underliggende aksjene til innløsningskursen innen bortfallsdagen.

Arbitasje

Arbitrasje innebærer at investoren oppnår en risikofri gevinst ved å utnytte prisskjevheter på verdipapirer.

Opsjonsbasert analyse og -verdsettelse

En opsjon er en rettighet, ikke plikt, for eier til å kjøpe eller selge et aktivum til en avtalt pris eller dato.

Opsjon kombinasjoner

Ved å kombinere kjøps- og salgsopsjoner kan en investor oppnå en avkastning som svarer til hans forventninger og ønsket risikonivå.

Skatt på opsjoner, forwards og futures

Gevinster eller tap på opsjoner beskattes når de realiseres, dvs. i henhold til det såkalte realisasjonsprinsippet. Opsjoner realiseres ved innløsning, bortfall eller stengning

Kjøpsopsjoner (CALL)

Kjøpsopsjoner på aksjer gir kjøperen retten til å kjøpe de underliggende aksjene til avtalt innløsningskurs frem t.o.m. bortfallsdagen.

Forwards og futures

En avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden

Opsjonssikring og avkastning

Samspillet mellom aksjer og opsjoner er spesielt egnet til å begrense investorens kursrisiko.

Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner

I tillegg til opsjonspremien, må investoren også betale avgifter ved hver transaksjon. Vi går her igjennom kostnadene.

Swaps

En swap-kontrakt er en finansiell transaksjon mellom to aktører, som innebærer bytte av kontantstrømmer over en tidsperiode

Opsjoner

Opsjoner gir deg en rettighet (men absolutt ingen plikt) til å kjøpe eller selge verdipapirer (f.eks. aksjer, valuta, indekser)