Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 4 av 13 artikler om Aksjemarkedet

    Denne artikkelen er del 12 av 28 artikler om Corporate Governance

green plant in clear glass vase
Photo by micheile dot com

Hva er aksjekapital?

Aksjekapitalen er egenkapitalen aksjonærene i aksje- eller allmennaksjeselskapet har skutt inn som risikokapital. I Norge er minimumskravet 30 000 kroner for aksjeselskaper og 1 million kroner for allmennaksjeselskaper. 

Når et aksje- eller allmennaksjeselskap blir etablert avgjøres aksjekapitalens størrelse av hvor mange aksjer selskapet velger å utstede og av aksjenes pålydende.

Med pålydende menes:

Hvor mye en aksjonær må betale for å kjøpe en aksje i aksjeselskapet når selskapet blir stiftet

En aksje sin pålydende verdi var i gamledager skrevet på aksjebrevet som fulgte med aksjen. Idag angis denne pålydende verdien i stiftelsedokumentet og den registreres i Foretaksregisteret.


Hvordan beregne aksjekapitalen?

Ved å multiplisere antall aksjer med pålydende kurs per aksje får vi selskapets aksjekapital.

La oss si at et allmennaksjeselskap har valgt å utstede 100 000 aksjer â kr. 10 per aksje. Dette gir selskapet en aksjekapital på: 100 000 x 10 = kr. 1 000 000,- som er minimumsbeløpet et allmennaksjeselskap må ha i aksjekapital.

Den pålydende verdien er ikke det samme som aksjeverdien. Mens pålydende verdi er aksjen opprinnelige verdi, angir aksjeverdien prisen aksjen sist ble omsatt for i det åpne markedet (børsen) eller som noen er villig til å selge sin aksje for. Det er derfor normalt stor forskjell mellom pålydende verdi og aksjeverdi.

Emisjon

Aksjekapitalen er selskapets egenkapital. Etter hvert som selskapet utvikler seg øker normalt også behovet for ny kapital for å finansiere utviklingen.

Selskapets generalforsamling kan når som helst vedta å øke eller redusere selskapets aksjekapital. Reduseres aksjekapitalen betales en del av den innskutte aksjekapitalen tilbake til aksjonærene. Økes aksjekapitalen kalles dette en emisjon.

En emisjon skjer ved at selskapet utsteder nye aksjer i selskapet som selskapet selger for en avtalt emisjonskurs. Denne emisjonen kan gjøres som en rettet emisjon, hvor det kun er selskapets eksisterende aksjonærer som har lov å tegne seg eller som en offentlig emisjon hvor hvem som helst kan tegne seg. Hvordan dette gjøres kommer jeg tilbake til i senere emisjons artikler.

Det eneste jeg ønsker å påpeke i denne sammenheng er at enhver emisjon vil påvirke selskapets eierstruktur, med mindre vi snakker om en rettet emisjon som alle eksisterende aksjonærer deltar i for å opprettholde sin eksisterende eier-brøk.

Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << AksjekursStiftelsesdokument og vedtekter >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Aksje
 • Aksjeselskap (AS) | Fordeler – Krav – Organisering – Registrering
 • Aksjekurs
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Det norske aksjemarkedet
 • Noterte aksjer
 • Unoterte aksjer
 • Det internasjonale aksjemarkedet
 • Børsen
 • Aksjeindeks
 • Investor relations
 • Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << De magiske prosentsatsene for en grunder og investorStiftelsesdokument og vedtekter >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS) | Fordeler – Krav – Organisering – Registrering
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret i bedriften
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Å leie lokaler
 • Driftsfasen til selskapet
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.