Domene og webhotell fra OnNet.no

 

Hva er utvalgsmetode?

Utvalgsmetode er en angivelse av hvilke kriterier vi skal benytte for å trekke ut undersøkelsens utvalg på. Med utvalg menes hvem som skal delta i en undersøkelse for å få et representativt bilde av situasjonen eller fenomenet vi ønsker å uttale oss om.

Hvilken utvalgsmetode vi velger har stor betydning for om vi kan generalisere resultatene fra undersøkelsen eller ikke. Noen av metodene er enkle, mens andre karakteriseres av at det legges mye arbeid ned i trekningen av utvalget.

Uansett hvilken metode man velger, vil det være et problem å avgjøre i hvilken grad resultatene i utvalget ligner på de resultatene en ville ha fått dersom en hadde undersøkt hele målgruppen. Det vil si om resultatene er representative for populasjonen og om de er generaliserbare.

utvalg-problematikk

Et tilfeldig utvalg er et utvalg bestående av tilfeldig utvalgte utvalgsenheter som skal representere populasjonen i sin helhet. Et enkelt tilfeldig utvalg gjør det mulig for forskeren å trekke brede konklusjoner om målgruppen undersøkelsen studerer. Selger virksomheten f.eks. shampoo som så og si alle bruker kan vi trekke brede brede konklusjoner basert på et enkelt tilfeldig utvalg. F.eks. kan vi finne svar på spørsmål av typen:

  • Hvilken shampoo foretrekker folk flest?
  • Hvor ofte vasker folk håret sitt?
  • Hva slags shampoo bruker folk flest?
  • Hva legger folk flest vekt på når de skal velge shampoo?

Sike spørsmål kan effektivt besvares ved å spørre et bredt spekter personer om meningen deres istedenfor å begrense undersøkelsen til en liten gruppe.

Er representativt utvalg er et utvalg som er representativt for en gruppe personer istedenfor å være tilfeldig sammensatt. Et representativt utvalg kan inndeles på mange måter. F.eks. kan vi benytte oss av demografiske variabler som alder og kjønn. Denne type utvalg brukes når vi skal undersøke en gruppe i populasjonen istedenfor hele populasjonen.

Sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.