Hjem Informasjon

Informasjon

Informasjon

En rekke forsøk på å analysere hva informasjon er har vært lite fruktbare, fordi en ikke har skilt klart mellom begreper og termer.

Fra preindustrielt- til postindustrielt samfunn

Dagens post-industrielle samfunn kalles populært bare for “informasjonssamfunnet”, noe som skyldes at rå muskelkraft eller energi ikke lenger er det avgjørende. Det avgjørende er i dag informasjonen vi er i besittelse av, og hvordan vi behandler informasjonen.

Hvor mye informasjon trenger vi ?

Poenget er å kunne skaffe nok informasjon frem til neste beslutning. Det er innovasjon (nytenkning), ikke informasjon som er minimumsfaktoren i markedsføring og organisasjonsutvikling forøvrig.

Informasjonstyper (datatyper)

I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvilke informasjonstyper som finnes. Hva er forskjellen mellom primær- og sekundærdata? Kvantiativ- og kvalitative data? I denne artikkelen finner du svarene.

Informasjonsbruk

Teoretisk kan man skille mellom konseptuell, instrumentell og symbolsk bruk av informasjon. Forskjellen kan forklares slik:

Informasjonsøkonomi

I hvilken situasjoner har informasjon noen verdi, og hvilken verdi har informasjonen ?

Informasjonen skal bygge bro mellom kjerneprosessene

Informasjonens mål er å bygge bro mellom kjerneprosessene, med det mål å skape nye kunde- og eierverdier gjennom å forbedre verdiskapningen

Informasjonsstruktur

En gjennomgang av hva en informasjonstruktur er og hvilke 3 del-systemer som inngår i informasjonstrukturen..

Kontekstuell informasjons struktur

Når vi snakker om den kontekstuelle informasjonsstrukturen mener vi prosessen informasjonen går igjennom fra de foreligger som rådata, dvs. data av typen: 8,90, 22 10 55 63, 10.09.95, 123AS, til den foreligger som kunnskap og visdom.

Teknologisk informasjonsstruktur

Hvordan skal IT og annen bruk av teknologi i informasjonssystemene integreres med organisasjonens eksisterende tekniske infrastruktur?

Logisk informasjonsstruktur

Den logiske informasjonstrukturen angir hvordan informasjonen er innsamlet, kodet, organisert, analysert og lagret, samt hvordan den distribueres og presenteres til brukerne.

Internkommunikasjon

Med intern kommunikasjon menes iInformasjonsflyten og utvekslingen av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjonen mellom enkeltpersoner og grupper på forskjellige nivåer og i ulike enheter eller deler av organisasjonen
Close