Hjem 2020

Arkiver

Intervjuguide

En gjennomgang av hvordan du skal gå frem for å utvikle en intervjuguide til din kvalitative undersøkelse.

Projetive teknikker/spørsmål

Teknikkene er utviklet for å komme fram til underliggende forhold i personligheten, det vil si emner vi ikke kan spørre om direkte fordi respondenten enten ikke vil eller kan gi svar på det vi ønsker å vite.

Ordassosiasjoner

Teknikken går ut på at respondenten blir presentert for en serie med ord. Respondenten blir deretter bedt om å svare med det første ordet som faller en inn.

Setningsfullførelse

I en setningsfullførelse blir respondenten presentert en serie med ufullstendige og tvetydige setninger som han blir bedt om å fullføre.

TAT – Thematic Apperception Test

Teknikken består i å presentere ett eller flere bilder for respondenten, for så å be vedkommende fortelle f.eks. hva bildet handler om

Tredjepersontilnærming

Teknikken egner seg godt når vi ønsker å avdekke "tabuområder", og den brukes derfor i de tilfellene vi tror respondenten ikke vil svare sant. Med andre ord; når vi tror respondenten vil avgi "strategiske svar".

Rollespill

Rollespill går ut på å be respondenten tenke seg inn i en gitt situasjon eller rollen evt. atferden til en annen person.