Hjem 2019

Arkiver

Dataanalyse

Dataanalyse kan defineres som: "Systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon". Analyse av data går ut på en kategoriserer innsamlet informasjon med sikte på å beskrive hva en har funnet.

Arbeidsmodell for dataanalysen

En modell for hvordan dataanalysen bør legges opp i et forskningsprosjekt eller en undersøkelse.

Den analytiske vitenskaplige metode

En vitenskapelig analysemodell for hvordan du gjennomfører en dataanalyse med bruk av samfunnsvitenskaplige metoder.

Kategorisering, koding og indekseringsspråk

Språket vi benytter oss av når vi skal kode og registrere de innsamlede dataene kalles indeksspråket

Observasjonsprotokoll og transkribering

Hva er protokoll, ordningsobservatorer, notasjon og transkribere? Her går vi igjennom begrepene.

Synkron og diakron analyse

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen viser hvor dypt inn i problemstillingen analysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredden i dataanalysen).

Analyseteknikker for dataanalysen

Valget av analyseteknikker er avhengig av problemstillingen og datainnsamlingmetoden. Samt av datatypen.

Hypoteseprøving

Hvordan avgjøre hvordan det er mulig å generalisere resultatene som er samlet inn ?

Fenomenologisk hermeneutisk analyse

Målet med analysen er å finne mening gjennom livs erfaringer. For å kunne avdekke mening i livserfaringen må vi skrive ned dett som tekst som vi kan studere.

Den hermeneutiske spiral

Det er en beskrivelse av fortolkningsprosessen som er i stadig bevegelse mellom forståelse/forforståelse og fortolkning.