Hjem 2020

Arkiver

Dataanalyse

Dataanalyse kan defineres som: "Systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon". Analyse av data går ut på en kategoriserer innsamlet informasjon med sikte på å beskrive hva en har funnet.

Kvantitativ dataanalyse

En dataanalyse som bygger på kvantitative primærdata som er samlet inn ved bruk av en kvantitativ metode i et kvantitativt forskningsdesign

Observasjonsprotokoll

En observasjonsprotokoll, er en bok eller et kodeskjema som registrerer stikkprøve verdiene i den rekkefølgen de blir observert eller registrert av intervjueren

Transkripsjon og transkribering

«Transkribere» kommer fra det latinske ordet “transcribere”, som direkte oversatt betyr “å skrive over”. 

Kategorisering, koding og indekseringsspråk

Språket vi benytter oss av når vi skal kode og registrere de innsamlede dataene kalles indeksspråket

Synkron og diakron analyse

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen viser hvor dypt inn i problemstillingen analysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredden i dataanalysen).

Analyseteknikker for dataanalysen

Valget av analyseteknikker er avhengig av problemstillingen og datainnsamlingmetoden. Samt av datatypen.

Univariat analyse og deskriptiv statistikk

Analyse av en variabel. Statistiske metoder for å bl.a. beskrive et utvalg, utvalgets størrelse, med fordeling og frekvensfordeling.

Bivariat analyse – analyse av to variabler

Analyse av sammenhengen mellom to variabler. F.eks. om variabel a påvirkes av variabel b

Multivariat analyse

Teknikker vi benytter for å finne årsakssammenhenger mellom to variabler og nøyaktige forklaringer.

Hypoteseprøving

Hvordan avgjøre hvordan det er mulig å generalisere resultatene som er samlet inn ?

Generalisering og estimering av en stikkprøve

Hva vil det si å generalisere og estimere en stikkprøve, og hvordan foreta en slik generalisering og estimering av en stikkprøve?

Sannsynlighet og sannsynlighetsregning

Hvordan beregne sannsynligheten for at en hendelse inntreffer? Jeg går her igjennom klassisk sannsynlighetsteori.

Fenomenologisk hermeneutisk analyse

Målet med analysen er å finne mening gjennom livs erfaringer. For å kunne avdekke mening i livserfaringen må vi skrive ned dett som tekst som vi kan studere.

Den hermeneutiske spiral

Det er en beskrivelse av fortolkningsprosessen som er i stadig bevegelse mellom forståelse/forforståelse og fortolkning.

Diskursanalyse

Diskurs betyr tale, samtale, drøftelse. I samfunnsvitenskapen og kulturforskningen refererer en diskurs til det språklige materialet

Narrativ metode og analyse

Narrativ psykologi er opptatt av måten vi organiserer våre erfaringer og gir dem mening gjennom fortellinger.