Hjem Bivariat analyse

Bivariat analyse

Bivariat analyse – analyse av to variabler

Analyse av sammenhengen mellom to variabler. F.eks. om variabel a påvirkes av variabel b

Krysstabulering og marginalfordeling

Krysstabeller er sannsynligvis den analysemetoden som er best brukt innen markedsforskningen. Metoden stiller ikke krav til målenivå.

Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning

Epsilon sier noe om samvariasjonens styrke og fortegnet (+ eller -) som indikerer dens retning.

Parallell plott og trend

Hva er en parallell plott og en trend, og hva brukes de til? Og ikke minst; - Hvordan finne dem?

Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)

Med trender mener vi utviklingslinjer i et statistisk materiale og omfatter alt fra å trekke opp kurver på frihånd i et diagram, til mer kompliserte matematiske beregninger

Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse

Hva menes med gruppegjennomsnitt og mediandifferanse, og hvordan beregne dette gjennomsnittet eller denne medianen?

Mann – Whitney observator

Hva er og hvordan beregne Mann - Whitney observator (er)?

Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)

Hvordan sammenligne t medianer ved bruk av Mann-Whitney-metoden?

Parvise sammenligninger

Sammenligning av to stikkprøver. Hvordan gjøre dette ved bruk av statistiske metoder.

Korrelasjon og kovarians

Hva er korrelasjon og kovarians, og hva brukes dette til? Og til slutt: Hvordan regner vi ut disse verdiene?

Priselastisitet

Den relative mengdeendring dividert med den relative prisendring (ved uendelig små endringer i pris)

Krysspriselastisitet

Hva er krysspriselastisitet, hva brukes den til, hva sier den og hvordan beregne den?

Inntektselasitisitet

Hva er inntektselasitisitet, hva sier den deg og hvordan beregne den?